Geen categorie

Hoe armoede woekert

Armoede - Naar Financiële Vrijheid

Ik heb in mijn blogs al meermaals aangetoond dat armoede in onze stad, een probleem is met vele koppen.

Zo is de sociaal-economische positie van de inwoners in Turnhout, heel sterk bepalend. In deze blog ga ik daar nader op in.

Wie werkt WAAR

De meest recente data daarover dateren van 2018 en zijn de volgende : 16.500 loontrekkenden. In de agrarische sector werken 312 Turnhoutenaren. Verder opvallend weinig in de secundaire, zeg maar industriële sector. Dat zijn er maar 4.627. Niet veel meer dan 1 op 4 dus. Dit is wel de sector waar doorgaans de hogere lonen worden betaald.

Het gros van de Turnhoutse loontrekkenden werk in de zogenaamde tertiaire sector. Dit omvat de Horeca, kappers, winkels, dienstencheques… Hier betreft het 7.904 werknemers, of bijna de helft van alle loontrekkenden. Van deze sector weten we dat hier niet het grote geld kan worden verdiend.

Een niet onbelangrijk aantal mensen vinden we terug in de quartaire sector. Die van de dienstverlening, gefinancierd door de overheid. Deze 5.598 mensen vinden we terug bij de stad, politie, brandweer, de zorgsector met ondermeer het ziekenhuis en zij die werken voor een of andere overheidsdienst zoals RVA, VDAB, financiën, gevangeniswezen enz. …

Ik wil ook even de vergelijking maken met de gemeenten Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout. Die hebben -samen- evenveel loontrekkenden. Maar wel 5.487 mensen die in de industriële sector werken. Ruim 37%. En 7500 in de tertiaire sector.

Wie werkt NIET

Minstens zo belangrijk dan te weten wie waar werkt, is na te gaan wie NIET werkt. Daarvoor bekijk ik de cijfers (nu van 2019) van de arbeidsmarktpositie van de bevolking tussen 15 en 64 jaar.

Voor Turnhout tellen we dan 28.634 inwoners, waarvan 18.945 werkenden, 2.161 werkzoekenden en 7.528 die helemaal NIET beroepsactief zijn.

Voor Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar samen tellen we 27.437 inwoners waarvan 19.507 werkenden, 1.055 werkzoekenden en 6.875 die helemaal NIET beroepsactief zijn.

De cijfers van werklozen en niet beroepsactieven, afgewogen tegenover de effectief werkenden geeft het volgende resultaat : Turnhout is 51,1%, of voor elke 100 werkenden zijn er 51 NIET werkend.

Voor Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar is dat 40,6%. Hier zijn er voor elke honderd werkenden  40 die niet werkend zijn.

Deze cijfers spreken voor zich !

Noot : in de cijfers van de werkenden zijn ook de langdurig zieken inbegrepen.

Afhankelijkheid

Ik  bekijk ook even de afhankelijkheid van de sociale zekerheid, leefloon inbegrepen. Hier beschik ik wel over recente cijfers. Deze van de periode 12/20 t/m 11/21. In Turnhout is voor meer dan 6.100 loontrekkende personen en hun gezin, hun inkomen geheel of gedeeltelijk afhankelijk van uitkeringen via RVA. Alle uitkeringen, samengeteld komen we in dat jaar aan een bedrag van maar liefst 45.742.000 euro.

Het betreft zowel de uitkeringen voor volledige werkloosheid -19,4 miljoen €, als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (lees corona) . -18,5 miljoen €- als uitkeringen bij loopbaanonderbreking. Het aantal tijdelijke werklozen wegens overmacht is in Turnhout erg hoog. In de vermelde periode 12/2020-11/2021 werden in de stad meer dan 241.000 dagen tijdelijke werkloosheid vergoed. Omgerekend naar voltijdse equivalenten betekent dit, dat meer dan 770 mensen voltijds tijdelijk werkloos zijn geweest

Ook hier weer de vergelijking met Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout. In deze gemeenten samen was voor maar 4.780 loontrekkenden en hun gezin hun inkomen geheel of gedeeltelijk afhankelijk van RVA uitkeringen.

In deze drie gemeenten samen werd 31 miljoen euro aan RVA uitkeringen betaald. Het aandeel van tijdelijke werkloosheid overmacht hierin, is beperkt tot 6,8 miljoen euro.

Andere bepalende cijfers

Zoals die van de werkloosheid, de niet werkende werkzoekenden (NWWZ) (2020)

Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout samen = 982. Waarvan 142 jonger dan 25 jaar oud en 379 van hen, langer dan 2 jaar werkloos.

Turnhout telt 1.935 NWWZ, waarvan 295 jonger dan 25 jaar en 723 langer dan 2 jaar werkloos.

Wat het aantal leefloners betreft over de periode oktober 2020 t/m september 2021, Oud-Turnhout = 45; Beerse = 35 en Vosselaar = 41. Totaal = 121. Dat is merkelijk minder dan de 1.071 leefloners in Turnhout.

Langdurig zieken

Er bestaan in ons land duizenden verschillende statistieken. Maar hoeveel langdurig zieken er zijn, per gemeente, is dan weer nergens terug te vinden. Althans niet in de publieke cijfers

Ik baseer me dan ook maar op het onderzoek wat De Standaard vorig jaar heeft gedaan rond de problematiek van langdurig zieken. Zo vermelden ze in hun krant van 29 januari 2021 het volgende cijfer : Voor elke tien mensen die in dit land werken, is er dus één langdurig ziek.  https://www.standaard.be/cnt/dmf20210128_98139110

Energie-armoede

Bij dit alles is ook de vraag naar de hoegrootheid van energiearmoede, op zijn plaats. Er was vroeger al voorzien in een sociaal tarief voor energie voor bepaalde categorieën, zoals leefloongerechtigden. Sinds vorig jaar, 1 februari, zijn ook de verbruikers welke gerechtigd zijn op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekenkas, toegevoegd aan de rechthebbenden op dit sociaal tarief. Dat betekent voor een stad als Turnhout zeker wel een forse stijging van vele honderden rechthebbenden. In 2020 was al 1 op 4 jongeren -3.178- tussen O en 24 jaar op deze verhoogde tegemoetkoming gerechtigd. In de leeftijdsgroep tussen 25 en 64 jaar betreft het 17%, of 3.795 personen.

Over voorwaarden om recht te openen op de verhoogde tegemoetkoming en dus ook het sociaal energietarief, lees je meer via deze link https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/verhoogde-tegemoetkoming/voorwaarden

Maar voor alle inwoners die niet aan die voorwaarden voldoen en wiens inkomen maar net een beetje hoger is, zal de energiefactuur ongenadig en voor het volle pond moeten worden betaald.

En zo krijgen we te maken met een nog grotere werkloosheidsval. Want welke alleenstaande ouder of werkloze zal nog bereid zijn om een laagbetaalde job te aanvaarden als hij/zij daardoor net iets meer aan inkomen zal verwerven en dus niet meer in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming èn het sociaal energietarief ?? Zolang de energieprijzen de pan blijven uitswingen en de facturen onbetaalbaar hoog, zal het moeilijker zijn dan ooit om in Turnhout, vooral laaggeschoolde, werklozen toe te leiden tot de arbeidsmarkt. Dat zie je trouwens NU al in de gestegen cijfers werkloosheid. En zo maakt energie-armoede van de werkloosheidsval een heuse werkloosheidskrater. https://wolput.com/2022/02/02/het-vel-van-de-beer/

Vergelijken

Voor wie zich afvraagt waarom ik de  vergelijking maak tussen Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout ?! Die vergelijking ligt uiteraard voor de hand, vermits deze 4 gemeenten de stadsregio uitmaken èn de bewonersaantallen ook zeer dicht bij mekaar liggen. 45.874 voor Turnhout en 43.838 voor de drie andere gemeenten samen. Beiden hebben ook, met 16.500, evenveel loontrekkenden (2018)

Het is de bedoeling van deze blog dat ik mijn lezers wat verheldering breng in de oorzaken van armoede en het lage gemiddelde inkomen in onze stad. https://wolput.com/2022/01/28/verschil-is-te-groot/

En dat heeft, zonder dat dit een alles omvattende verklaring is van armoede in onze stad, te maken met of je een inkomen hebt uit arbeid en hoeveel maar -vooral- de grote afhankelijkheid van sociale uitkeringen, leefloon inbegrepen. En die is, zoals uit de cijfers blijkt een heel stuk groter in Turnhout dan in de rest van de stadsregio

Standaard

Een gedachte over “Hoe armoede woekert

Reacties zijn gesloten.