Geen categorie

Business as usual

eurobiljetten - BusinessMindz

Het was een opdoffer van formaat. Vast te stellen dat er een tel- of rekenfout werd gemaakt in de begroting van Turnhout. Een fout van maar liefst 26 miljoen…Geen alledaags foutje dus.

Terecht werd voor zo’n grote blunder een extern auditbureau aangezocht om op zoek te gaan naar de oorzaak van die fout. Sommigen eisten ook onmiddellijk de kop van schepen Stijnen, verantwoordelijk voor financiën.

Samensmelting boekhouding

Na het bekend maken van deze rekenfout heb ik onmiddellijk gesteld dat één van de oorzaken zeker het samenvoegen van de boekhoudingen van OCMW en stad zou zijn.

Uit het onderzoek blijkt nu dat dit door de auditor ook als één van de oorzaken naar voor werd geschoven. Samen met een gebrekkige interne controle.

Dit gegeven is, samen met de langdurige afwezigheid van de financieel directeur, naar mijn mening dan ook een verschoningsgrond. Zowel voor de ambtenaren als voor schepen Stijnen.

Niet blind varen

Een ontslag is dan ook niet aan de orde. Schepen Stijnen heeft in zijn bevoegdheid van financie-schepen, gedurende vele jaren, een vlekkeloos parcours afgelegd. Het moet voor hem dan ook absoluut niet prettig zijn om nu geconfronteerd te worden met deze blunder. Het is een blaam, een smet op zijn blazoen.

Geen business as usual

Maar het schip nu verlaten zou, gezien ook de langdurige afwezigheid van een financieel directeur, betekenen dat het Turnhouts schip -financieel-blind moet varen. En dat is absoluut niet aangewezen. Het nu afstappen zou hem zwaar worden aangerekend.

Integendeel moet de schepen nu asap, vanuit de gemaakte vaststellingen en tekorten inzake interne controle, zorgen dat de nodige aanpassingen en wijzigingen worden geïmplementeerd. Dergelijke blunders zijn immers niet voor herhaling vatbaar !!

Ik wil mij ook uitdrukkelijk verzetten tegen al dezen die, vooral op sociale media, steeds weer terugkomen op de onterechte vraag van ‘waar is dat geld gebleven en wie is hier beter van geworden’. Er is absoluut GEEN sprake van verdwenen geld, laat staan van kwaad opzet.

Standaard
Geen categorie

Oogverblinding

onderweg met de fiets: Oogverblinding - letterlijk

Hoera, de werkloosheid in Turnhout is afgelopen maand (juni) een beetje gezakt. Met 14 eenheden zelfs. Maar dit zo, zonder verdere toelichting, hier neerschrijven zou pure oogverblinding zijn. Niet enkel oogverblinding, het zou de feitelijkheid ook geweld aan doen.

En die feitelijkheid wil ondermeer dat het aantal WerkZoekenden met een Uitkerings Aanvraag (WZUA’s) met -9- eenheden is gestegen. Anders gezegd : er zijn meer mensen bijgekomen die ook effectief dopgeld ontvangen. Sinds vorig jaar juni is deze groep toegenomen met 307 werklozen.

Pijnpunten

*de verhouding tussen werklozen van Belgische origine en werklozen van vreemde origine loopt steeds verder uit mekaar. Waar  vorig jaar nog 48,7% Belgen in de statistieken voorkwamen, is dit een jaar later nog maar 45,9%.

In absolute aantallen telden we in juni 2019, -1.003- Belgen en 1.055 werklozen van niet Belgische origine. Juni 2020 zijn deze cijfers als volgt : 1.096 (+93) Belgen en 1.287 (+232) werklozen van vreemde origine.

*461 werklozen blijken geen of te weinig kennis te hebben van de Nederlandse taal. Ik ga ervan uit dat deze 461 personen zich situeren in de groep werklozen van buitenlandse herkomst. Dat betekent dat meer dan 1 op 3 werklozen van vreemde herkomst (35,8%) met een  taalprobleem kampt. En dat taalprobleem betekent veelal  ook een moeilijk te nemen drempel om aan een duurzame job te geraken.

*Bekeken naar de woonplaats stel ik vast dat maar liefst -921- werklozen in het èchte centrum van Turnhout wonen. Dat zijn er 168 meer dan een jaar geleden. Dat is goed voor meer dan de helft van de aangroei van de werkloosheid in het afgelopen jaar (+325)   

Taal- en integratielessen, beroepsopleidingen VDAB, Leefloners in een werk/opleiding in de sociale economiebedrijven zoals WEB, Veldekenshof en andere…het stond allemaal enkele maanden op non-actief wegens corona.

Oogverblinding kunnen we dus missen als kiespijn…Integendeel moet er een flink tandje worden bijgestoken. Misschien heb ik erover gekeken, maar ik heb over het aanpakken van deze pijnpunten weinig gelezen in het relanceplan…

Standaard
Geen categorie

Flitsende lampen

Na 60 jaar heeft Philips -sinds enkele jaren Signify- in Turnhout géén eigen gebouwen of grond meer in eigendom. De vastgoedontwikkelaar Jeni Real Estate is in gesprek met Stad Turnhout om het terrein te herontwikkelen. Onder meer het afbreken van leegstaande gebouwen moet de site aantrekkelijker en leefbaarder maken

Geen zwaar verkeer

Misschien is dit wel hèt moment om op deze terreinen een grote goederenhub te realiseren. Daar kan dan alles wat in de Turnhoutse binnenstad met (te grote) vrachtwagens moet worden geleverd, worden gecentraliseerd. Om het van daaruit met kleinere bestelwagens en/of fiets op zijn plaats te brengen.

Cubicyle: de innovatieve bakfiets voor stedelijke distributie - TGTHR.nl

Haast en spoed

Haast en spoed is zelden goed. Zo blijkt nu dat tijdsdruk één van de oorzaken is geweest om tot een rekenfout te komen van 26 miljoen. Tijdsdruk en gebrek aan interne controle + de samenvoeging van stad en OCMW liggen aan de bron van deze fout. “Van kwaad opzet was geen sprake”, oordeelt de auditor in HetLaatste Nieuws.

Flitsende lampen

Haast en spoed is ook nooit goed in het verkeer. Zo werden in 2019 maar liefst -47.194- snelheidsovertredingen vastgesteld in de politiezone Turnhout. Het gros daarvan, namelijk -25.032- in Turnhout zelf (53%)

Maar, het moet gezegd, het overgrote deel van deze overtredingen op Turnhouts grondgebied, betreft ‘milde snelheidsovertredingen’. We spreken dan over 21.886 vaststellingen waarbij de toegelaten snelheid werd overschreden met maximum 10km/uur. (laagste categorie) Goed voor ruim 87%. In verhouding heeft men in Lille, (58% in laagste categorie) Kasterlee (64,9% in laagste categorie) en Beerse (71,4 in laagste categorie)de zwaarste voeten.

Standaard
Geen categorie

Discriminatie op de arbeidsmarkt heeft ALTIJD bestaan !

25 jaar ervaring met en opvolging van het arbeidsmarktbeleid leren mij dat discriminatie op de arbeidsmarkt altijd al heeft bestaan. Vandaag trachten bepaalde groepen en de ‘deugmedia’ die discriminatie te herleiden tot het gegeven van vreemde herkomst en kleur. Ik verzet mij tegen deze hypocriete benadering van discriminatie.

Huisvesting en de arbeidsmarkt worden meestal samen vernoemd als twee haarden van racisme en discriminatie. Discriminatie in beeld brengen kan je doen op basis van getuigenissen en/of op basis van cijfers. Ik doe in deze  een poging om cijfergegevens te verzamelen die  bepaalde discriminatie-mechanismes -op de arbeidsmarkt- aantonen.

Wat vooraf gaat

Vele jaren, tot aan mijn brugpensioen in 2011, maakte ik namens het ACV, deel uit van regionale overlegorganen. Aanvankelijk was dat in het S.T.C (sub-regionaal-tewerkstellingscomité) waarin werkgevers, vakbonden en VDAB de arbeidsmarkt-situatie in de regio opvolgden. Later werd dat de SERR (sociaal economische regionale raad) maar met een ‘bovenbouw’, het RESOC waarin ook de politiek een vertegenwoordiging kreeg.

Er waren eens…diverstiteitsplannen

Een hele periode was ik ook voorzitter van de werkgroep ‘risicogroepen’. Zo noemde men toen de talrijke werklozen die moeilijk tot geen aansluiting vonden met de arbeidsmarkt. Omwille van een (te) lage scholing, een (arbeids)handicap, gebrek aan geschikte competenties, of van vreemde herkomst en de 50+. Een sub-werkgroep legde de focus op de jonge, ongekwallificeerde schoolverlaters. Een nog steeds aanhoudende problematiek. (jongeren die, al dan niet vroegtijdig, de school verlaten zonder enig diploma of getuigschrift)

De Vlaamse overheid stelde destijds middelen en mensen ter beschikking om in bedrijven en diensten, diversiteitsplannen te introduceren. Sinds het RESOC werd vervangen door het streekplatform, zijn die middelen en mensen verdwenen. Maar niet de diversiteitsproblematiek.

In het kader van herstructureringen van bedrijven en sluitingen/faillissementen heb ik deelgenomen aan heel wat (her)tewerkstellingscellen. Van grote bedrijven, zoals Philips, Janssen Pharmaceutica, Umicore in Balen, General Motors, Daf e.a.  De sluiting van radiatorenfabriek Veha in Grobbendonk en La Corbeille. Verder nog talrijke kleinere bedrijven die in het kader van de hertewerkstelling werden begeleid door de regionale tewerkstellingscel.

Ik kan u met zekerheid zeggen, vanuit al mijn ervaringen, dat discriminatie op de arbeidsmarkt, ALTIJD bestaan heeft. Maar veel ruimer dan enkel naar werkzoekenden van vreemde herkomst.

In de grote tewerkstellingscrisis die volgde op de bankencrisis van 2008, waren het vooral de 50+ die massaal werden uitgestoten. Om daarna bijna geen kansen meer te krijgen op ander werk. Er werden zelfs door VDAB, in samenwerking met de vakbonden speciale acties opgezet om met de sterk groeiende groep van werkloze 50+ die kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Heel vaak had deze groep af te rekenen met een dubbele discriminatie, omdat er ook heel veel laaggeschoolden in terecht kwamen. Want  laag- of kortgeschoolden  kregen (krijgen) steeds minder kansen op duurzame tewerkstelling. Voor deze mensen is blijkbaar de interimarbeid uitgevonden.  Zelfs al hadden zij zich bij hun vorige werkgever opgewerkt tot leidinggevende.

Wie met een of andere beperking te maken heeft , een arbeidshandicap met een schoon woord benoemd, kwam (komt) ook al moeilijk aan de bak. En ja, er was (is) zeker ook discriminatie naar mensen van vreemde herkomst.

De naar mijn mening grootste discriminatie zit in het diplomafetisjisme. Werkgevers en vooral de overheid houden véél te weinig rekening met opgebouwde competenties en vaardigheden. Zelfs wanneer je jaren, met succes, een gelijkaardige job hebt uitgeoefend kom je er zonder het ‘passende diploma’ NIET in.

Sinds 2011 kan ik één en ander niet meer opvolgen op regionaal niveau. Maar dat doe ik wel voor de stad die mij als inwoner, nauw aan het hart ligt : Turnhout.

Turnhout centrumstad

In Turnhout is ruim 33% van de inwoners van vreemde herkomst. Als je dit cijfer -14.843- afzet tegenover het aantal Belgen -29884- is dat zelfs 50% en heb je voor elke 2 Belgen één inwoner van vreemde origine. In de werkloosheid echter is 54% van vreemde herkomst. Wat betekent dat je voor elke werkloze Turnhoutenaar, méér dan 1 werkloze hebt van vreemde herkomst.

De werkloosheidsgraad bij de Belgen is -met 6,6%-  bijna dubbel zo groot dan die in Vlaanderen met 3,4%. Tellen we daar dan de werklozen bij met een EU-herkomst, stijgt die graad naar 9,4% (Vlaanderen = 6 ,4%) Bij de inwoners  van buiten de EU is er een werkloosheidsgraad van 15,9%, waar die in Vlaanderen 12,5% beloopt.

Markante cijfers, dat wel. Maar deze grote verschillen hebben zeker niet enkel te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt. Maar ook vooral  met de grote toestroom van vreemdelingen de afgelopen jaren in onze stad ! De laatste  10 jaar, nam het aantal vreemdelingen toe van -4.169- naar -8.732.

Turnhout scoort ook erg hoog wat het aantal erkende vluchtelingen betreft. Per einde januari 2019 woonden er 690 in deze stad, of 15,63 per duizend inwoners. Enkel al in 2018 moet je daar ook nog eens 139 gezinsherenigers bijtellen. En in weerwil van wat ons werd voorgehouden, sinds de grote vluchtelingencrisis van 2015, gaat het hier in grote meerderheid WEL over laaggeschoolden. Vele van deze vluchtelingen zijn zelfs analfabeet in hun eigen taal. Ga daar maar eens aanstaan om die Nederlands te leren…

Een hoge werkloosheidsgraad staat vanzelfsprekend voor een lage werkzaamheidsgraad. Met 70,4% (bevolking van 20 t/m64 jaar) ligt die werkzaamheidsgraad voor de Belgen, maar liefst 5% punt lager dan Vlaanderen (75,6) Maar ook hier trekken de andere EU inwoners dit sterk naar beneden   (60,3) Voor de inwoners uit niet EU-landen is de werkzaamheidsgraad, met 49,2 erg laag.

Bekijken we ook even een andere indicator van  discriminatie,  dan leren de cijfers me, dat vooral het % laaggeschoolden al meer dan 10 jaar boven de 50% blijft. Het laatste jaar kwamen er zelfs 120 bij in deze categorie.

Wat de werkloosheidsduur betreft maak ik een gelijkaardige vaststelling. In mei dit jaar zijn er 831 mensen +2 jaar werkloos, of 70 meer dan een jaar geleden. Maar 10 jaar geleden waren er maar 588 +2 jaar werkloos.

Dit toont duidelijk aan dat laaggeschoolden en langdurig werklozen niet echt hebben kunnen profiteren van de economische hausse van de afgelopen jaren.

Je kan  met zekerheid stellen dat  in deze grote groepen van laaggeschoolde èn langdurig werklozen, de afgelopen jaren de verkleuring is toegenomen.

Praktijktesten ? Nee !

Een van de grootste struikelblokken voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt is de gebrekkige tot onbestaande kennis van de Nederlandse taal. Omwille van de coronacrisis hebben alle taallessen, integratielessen enz. …maanden stil gelegen. Net als de beroepsopleidingen bij VDAB. Omwille daarvan is er momenteel absoluut géén sprake van een window of opportunity om prakijktesten in te voeren op de arbeidsmarkt. Integendeel zelfs ! Er moet een stevig tandje worden bijgestoken om de opgelopen achterstand weg te werken, als dat al zou kunnen. Voor velen is het ongetwijfeld opnieuw van 0 af te (her)beginnen

Daarnaast moet er vooral gewerkt worden aan competentieversterking van de te grote groepen van laaggeschoolde werklozen en nieuwkomers. Competentieversterking en attitude-vorming zijn belangrijke sleutels om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Uit ervaring weet ik dat niet iedereen voldoende beseft wat de essentie is van een arbeidsovereenkomst. Dat is met name werken onder leiding, gezag en toezicht !

Goede scholing is voor iedereen belangrijk

De deugmedia voerden de laatste weken regelmatig iemand op met Congolese roots. Die weten ons te vertellen dat uit een studie van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat meer dan 60% van personen met Afrikaanse roots  een diploma hoger onderwijs heeft. Dit is een hoog opleidingsniveau vergeleken met dat van het Belgische gemiddelde en dat van andere migratiegroepen. 56% van de  bevraagden, zeggen te werken onder hun diplomaniveau.  Wat de deugmedia er echter NIET bij vermelden is dat dit in meer dan 1 op de 3 gevallen (35%) te maken heeft met  het niet erkennen van het niveau van een diploma dat werd behaald in het land van herkomst (35%).  Een opleiding dus die helemaal niet gelijkwaardig is aan deze in ons land…

Ik meen oprecht dat wij toe zijn aan een nieuw en geactualiseerd diversiteitscharter in Vlaanderen. Maar dan vanuit de vaststelling dat diversiteit op de werkvloer veel meer is dan een zwart/wit verhaal, net zoals dat ook het geval is inzake discriminatie op de arbeidsmarkt.

Dré Wolput

Turnhout,

25 juni 2020

0475/20.44.30

Email : wolput.dre@telenet.be

Standaard
Geen categorie

Een huis met een tuintje gehuurd*

Verplichte affichering te huur: gebruik het sjabloon | Stad Gent

Wie woont waar en wie huurt of is eigenaar. In deze blog maak ik een overzicht voor Turnhout. Van alle huishoudens in onze stad is zowat 40% huurder. 7.912 huishoudens tegenover 11.906 die eigenaar zijn van hun woning.

Sociale huisvesting

Er zijn 1.17O woongelegenheden in de sociale huisvesting. Hiervan worden er 978 bewoond door inwoners met een Belgische nationaliteit, (83,6%) en 124 woningen zijn verhuurd aan mensen met een Niet EU nationaliteit (10,6%) De gemiddelde huurprijs = 294,38 €/maand

Ter vergelijking : Beerse heeft 307 sociale huurwoningen, bijna 91% bewoond door Belgen en 10 woningen door mensen van buiten de EU. Ruim 22% van de huishoudens in Beerse huren hun woning.  Oud-Turnhout heeft 96 huurwoningen waarvan 92% bewoond door mensen met een Belgische nationaliteit en 3 woningen voor mensen van buiten de EU. 20% van de huishoudens huurt hun woning in Oud-Turnhout. Vosselaar telt 104 sociale huurwoningen waarvan 96 bewoond door Belgen en 5 door mensen met een niet EU nationaliteit. In deze gemeente is minder dan 20% huurder.

Grote verschillen in Turnhout

Als we naar de wijken kijken in onze stad, dan is vooral in het centrum het aantal huurders het grootst met 48,6%. Niet toevallig is in het centrum ook de welvaartsindex (belastingplichtigen) met -87,5 het laagste van de ganse stad, waar deze index op 95,2 staat. (basis = 100)  In het centrum wonen 14.493 inwoners, goed voor 32% van alle inwoners. 910 werklozen wonen in dat centrum, of 38%.

Turnhout noord, Heizijdse Velden en het noorden telt 24,2% huurders, 2.691 inwoners, een welvaartsindex van +106 tot 119 en 52 werklozen. Stedelijk wonen Oost, met 9735 inwoners heeft 39% huurders, een welvaartsindex tussen 87 en 91 en 495 werklozen. Aan de westkant van Turnhout tellen we 9.100 bewoners met eveneens 39% huurders, maar met een vrij hoge welvaartsindex die rond het gemiddelde van 95 schommelt en 482 werklozen. De zuidelijke wijken tellen 6.667 bewoners, 34% huurders, een welvaartsindex tussen 87 en 92 en 289 werklozen. Tenslotte Zevendonk en het zuiden, met het kleinste aantal inwoners -1.936-, slechts 16% huurders, een veel hogere welvaartsindex die zich Situeert tussen de 106 en 119 en een deeltje zelfs daarboven en 41 werklozen.

Welvaartsindex = 2016 : 95,2 ; 2015 : 95,7; 2008 : 98,6

Provincie Antwerpen 2016 = 1O4,1  Vlaanderen = 105,8

Een hoog % huurders is ook een belangrijk indicator inzake armoede in onze stad. Velen betalen tot meer dan 1/3 van hun inkomen aan huur. Zowel voor gezinnen als alleenstaanden is de huur op de privé markt, veelal een te grote hap uit het budget. Mechelen, een andere centrumstad in de provincie heeft iets meer dan 37% huurders. Maar deze stad heeft dan wel het voordeel dat ze werden gefuseerd met enkele andere gemeenten waarin meerdere redidentiële en rijkere wijken.

Noot : Ook deze cijferreeks toont -nog maar eens- aan dat ook dit een struikelblok is voor een (on)mogelijke fusie

Vraag : zal de bewoning van de Turnova-site (in het Centrum) en de woonuitbreiding van de Hezijdse velden de welvaartsindex voor Turnhout -al dan niet- gevoelig optrekken ? Die effecten zullen we pas over enkele jaren kennen…

*https://www.youtube.com/watch?v=regPlKA9X3Q

Bronnen : Provincie in cijfers; Arvastat

Standaard
Geen categorie

Vreemd gaan

Terrassen in Maastricht | Bezoek Maastricht
  • “Wij komen niet meer naar Turnhout, want er lopen alleen maar vreemden rond” of “ik zou niet in Turnhout willen wonen, het is de stad van de vreemdelingen” Velen hebben deze uitspraken al wel eens te horen gekregen van familie en/of vrienden. Ik tracht dat regelmatig te nuanceren door te antwoorden dat dit in elke stad wel zo is…maar klopt dat ook ?!

Terraske doen

Iets gaan drinken of eten ? Een terraske doen ? Voor ons staat dat veelal gelijk met ‘we gaan naar de Markt. In Turnhout uiteraard. Hiervan afwijken doen we dan wel eens in Den Bosch, Breda of Tilburg. Erg zelden maar dat we in de Kempen een andere stad opzoeken.

Vreemd gaan

Zondag deden we dat wel eens en zochten we Geel -de Barmhartige Stede- op om een terraske te doen. Een plaatsje waar we goed zicht hadden op de Markt en de passage. Toegegeven, de fonteinen op de Geelse markt hebben een veel bescheidener omvang dan deze in Turnhout. Veel minder kinderen ook die zich erin kwamen amuseren.

Blank of zwart

Toen we na enkele uurtjes opstapten zegden we tegen mekaar : “wij hebben hier bijna uitsluitend blanke mensen gezien” en vroegen ons af of er in Geel dan zo weinig gekleurde mensen wonen. Temeer omdat -zo bleek bij de afrekening- wij toch enkele uren op het terras van Brasserie ‘El Mundo’ (de wereld) hadden vertoefd.

Fact Check

Was onze vaststelling wellicht maar een momentopname…toch kon ik later mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en duikelde ik even in de cijfers.

Zo is Geel met 40.600 inwoners, vergelijkbaar met Turnhout. (45.000) Met 3012 vreemdelingen, ofwel 7,47%. Turnhout telt 8.732 vreemdelingen, of 19,5%.

5311 inwoners van Geel zijn van vreemde herkomst. In % uitgedrukt is dat ruim 13%. Onze stad -Turnhout- telt dan weer 14.843 inwoners van vreemde herkomst wat staat voor ruim 33%. Concreet wil dat zeggen dat het aantal inwoners van vreemde herkomst in Turnhout, maar liefs 2,7 X groter is dan in Geel (270%) Het aantal inwoners met een niet EU nationaliteit is in Turnhout maar liefst 58% groter dan in Geel.

Met 113 nationaliteiten is ‘de wereld’ in Geel een stukje kleiner dan in Turnhout waar we 126 nationaliteiten op het grondgebied tellen.

Cijfermatig klopt onze vaststelling van wij zien hier in Geel bijna uitsluitend blanke mensen toch voor een belangrijk deel; tegenover wat wij gewoon zijn te zien vanop een Turnhouts terraske.

Maar blijft de vraag waarom zoveel mensen zich laten afschrikken door het groot aantal gekleurde en vreemde mensen in Turnhout. Want, voor zover mij bekend, staat Turnhout niet bekend als een stad van conflicten en/of veelvuldige incidenten tussen blank en zwart. https://www.youtube.com/watch?v=HYMXS-laqnI

Geel draagt de eretitel van Barmhartige Stede. Dat is een verdienste die voortkomt uit de eeuwenoude zorgvolle opvang van geesteszieken. De gezinsverpleging bestaat nog altijd.

Turnhout is een erg verdraagzame stad. En dat ondanks het grote stemmenaantal wat het VB behaalde bij de verkiezingen van 2018. 4.660 kiezers die zeker niet allemaal racisten zijn ! Ongetwijfeld hebben velen met hun stem op het VB een zekere en begrijpelijke ongerustheid willen uitdrukken over de snelle groei van het aantal vreemdelingen in onze stad. Een bekommernis ook over de teloorgang van de eigen cultuur en de angst voor overheersing van andere culturen en religies. Die snelle groei weerspiegelt zich ook in het hoge aantal werklozen van vreemde origine èn in het hoge aantal leefloners in Turnhout. https://wolput.com/2020/06/17/zicht-krijgen-op-discriminatie/

Het is dan ook enorm belangrijk dat de stad blijft inzetten op een goede sociale samenhang maar ook op een spreiding van bijvoorbeeld erkende vluchtelingen binnen de stadsregio. Maar vooral dat laatste is nog steeds Wishful thinking  en ongetwijfeld nog voor een zeer lange tijd.

Standaard
Geen categorie

En nu -opnieuw- vooruit.

Happy Monday - Huis Van Belle

Dezer dagen krijgen de Binken een nieuwsbrief met veel goed nieuws in de bus. Nieuws over een cadeaubon van 25€ voor ieder gezin en 20€ voor een alleenstaande. Nieuws over de vermindering van die dienstenbelasting. Maar ook nieuws over ieders welzijn en het herstel van het sociaal weefsel. Eerder schreef ik al dat het stadsbestuur, zowel voor de aanpak van de coronacrisis als voor het relanceplan goede punten verdiende. https://wolput.com/2020/06/05/goed-bezig-turnhout/


Orde van de dag

Maar nu moet ook stilaan kunnen worden geschakeld naar de orde van de dag. Want veel is blijven stilstaan omwille van corona en de lock down. Zo is de  vraag van ‘hoe een rekenfout van 26 miljoen in de begroting’ kon worden gemaakt, ook vandaag nog brandend actueel. Staat het onderzoek wat begin februari startte, nog in zijn kinderschoenen ? Of is men al een heel eind opgeschoten in de richting van concrete antwoorden ? https://www.hln.be/in-de-buurt/turnhout/onderzoek-naar-rekenfout-van-26-miljoen-euro-gestart~a2d51b93/

Iedereen op zijn plaats

Met de heropening van de winkels werd een wandelroute aangelegd in de winkelstraten. Zo moet je in de Gasthuisstraat altijd in dezelfde richting stappen. Eigenlijk te vergelijken met de fietsers. Ook die mogen maar in één richting, namelijk de Gasthuisstraat uit met de fiets en NIET terug er in. Maar daar vegen massa’s fietsers gewoon  hun gat aan…Zal dat probleem nu eindelijk eens worden aangepakt ?!

In de afgelopen weken zag ik enkele keren een politiebord langs de fietspaden op de ring staan. Borden die tegenrichting fietsers wijzen op het overtreden van de verkeersregels. Een nuttige en nodige verkeersveilige sensibilisatie. Maar deze actie zou zoveel sterker uit de verf komen als datzelfde probleem ook BINNEN de ring kordater zou worden aangepakt.

Haast en spoed

Ik heb ook de indruk dat tijdens de coronacrisis de snelheidsbeperking tot 30km in een groot deel van Turnhout, plots niet meer van toepassing was. Althans voor veel automobilisten. Als deze snelheidscontroles worden hervat, gaan we opnieuw naar een recordaantal vaststellingen van te hoge snelheid, vrees ik…

En ik wil toch ook  nog iets zeggen over de miskleun van het regenboogpad aan Turnova. Een miskleun, niet omwille van het pad op zich. Daar kan ik me helemaal in vinden. Wel een miskleun omdat men dit niet combineerde met een wettelijk oversteekpad. Wat dat betreft zijn schepen Boogers en zijn diensten echte die hards, omdat ze niet van een wettelijk zebrapad willen weten op deze plaats…

Er zijn dus best nog wel wat ‘losse eindjes’ die moeten verbonden worden in de komende weken.

Standaard
Geen categorie

Verzoening is nodig

Stapel Gekleurde Handen Stockfoto's en afbeeldingen - Download 116 foto's

Vooraf : ik keur racisme en discriminatie af. Zo doen wij al vele jaren beroep op Dienstenthuis voor  poets- en strijkhulp, met dienstencheques. NOOIT is het bij ons opgekomen om te zeggen dat iemand met een andere nationaliteit of kleur, niet gewenst zou zijn. Er is voor ons wel de voorwaarde dat hij of zij een minimum aan Nederlands moet kennen. En, logischerwijze, dat het moet gaan over iemand die goed kan poetsen.

Moord

De aanleiding van de massale manifestaties in Amerika, overgewaaid naar Europa, is het ontoelaatbaar  geweld van de politie bij de arrestatie van George Floyd. Ik heb dat dan ook onmiddellijk een regelrechte moord genoemd.

Dat de manifestatie in Brussel nooit had mogen doorgaan op deze wijze, heb ik ook al onmiddellijk gesteld. Het kan niet zijn dat een burgemeester -hoe links ook- het grondwettelijk recht van de ene (betogen) boven de grondwettelijke rechten van de anderen stelt (lockdown). En dat geld ook voor die 10.000 personen die alle coronaregels aan hun laars lapten.

Dat uiteindelijk na de manifestatie rellen, brandstichtingen en plunderingen uitbraken, kan noch mag je verwijten aan de doelstellingen van het protest, met name de strijd tegen racisme en discriminatie. Het stelletje ongeregeld schorremorrie die hiervoor tekenen zijn wellicht grotendeels dezelfde als zij die eerder al de gele hesjes-beweging kaapten. En die ook mee aan de basis liggen van rellen bij sommige vakbondsbetogingen. Tegen dergelijk krapuul past maar één reactie en dat is absolute nultolerantie. Onmiddellijk en niet afwachtend.

Beeldenstorm

De laatste dagen stellen we ook een verschuiving vast naar vandalisme en een beeldenstorm. Zowat iedereen die bij één of andere groep niet in het kraampje past, moet eraan geloven. En daarbij gaat het al lang niet meer enkel om Leopold II. Ook Churchill, Columbus en nog anderen, hebben nu de boter gefret.

En vandaag komt minister Bart Somers daar ook nog eens tussen laveren met zijn praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt.  Of hij hiermee regelrecht ingaat tegen gemaakte afspraken binnen de regering ? Dat moeten ze zelf maar bedisselen.

Angst voor de gevolgen

Maar ik ben wel erg ongerust over de gevolgen van één en ander in ons landje. En dan vooral dat men van alle kanten bezig is om meer mensen tegen zich in het harnas te jagen, dan wel op zoek te gaan naar zoveel mogelijk, noodzakelijke empathie en een zeer breed draagvlak, voor deze strijd tegen racisme en discriminatie.

Ik vrees dat het zogenaamd latent racisme wat toch in de samenleving aanwezig is , nu gaat omslagen in keihard recisme. In woord en daad. En dat is het laatste wat we nu nodig hebben.

Verzoening nodig

Wij hebben géén nood aan vandalisme, snel snel excuses voor Leopold II, straatnamen en pleinen die ernaar verwijzen snel snel veranderen… Wij hebben ook geen nood aan een beeldenstorm. Evenmin is er nood aan stoere standpunten en media-optredens van Bart Somers en evenmin van extreem-rechts.

Er is wel nood aan wat ik een VERZOENER zou willen noemen. Iemand die niet enkel boven en los van de politiek kan denken, spreken en handelen, maar ook en vooral boven de waan van de dag staat. Iemand die ècht wil komen tot een harmonieuze samenleving met respect van en voor iedereen !!

Standaard
Geen categorie

Talenten genoeg ?

Is diversiteit op de werkvloer nog een echt aandachtspunt ? Ik vraag het me af ! Destijds, toen ik het ACV vertegenwoordigde in regionale overlegorganen als het sub-regionaal-tewerstellingscomite, later omgevormd tot sociaal-economische regionale raad (serr) nog wel

In die tijd -ja, ik besef dat dit erg oud en versleten klinkt- was ik voorzitter van de werkgroep risicogroepen en mee voortrekker van diversiteitsplannen op de werkvloer.

Vandaag ben ik als gepensioneerde uiteraard niet meer actief in deze materie, maar voel me nog altijd wel erg betrokken bij deze problematiek. Al bekijk ik een en ander nu vooral op Turnhouts niveau.

Louter cijfermatig hebben we een steeds groter wordend probleem. 5 jaar geleden, in mei 2015, was 42% van de Turnhoutse werklozen, van vreemde origine. (Totaal aantal wl=2461) In cijfers : 1040. Nu, mei 2020 tellen we al 54% werklozen van vreemde origine. In cijfers : 1283 (totaal aantal wl=2397)

In de periode juni 2019 t/m mei dit jaar weren in onze stad 2790 vacatures rechtstreeks bij VDAB gemeld. Daarvan staan er nog 263 open. Nochtans is de werkloosheid, het voorbije jaar met 314 eenheden gestegen. Je kan dus terecht stellen dat er sprake is van een mismatch.

Vraag die zich stelt : wat zijn dan de oorzaken van die mismatch ? Dat de toename van mensen van vreemde herkomst in Turnhout de voorbije 5 jaar enorm toenam, zie je zeker ook in de cijfers weerspiegeld. Maar hoe zwaar weegt het gebrek aan voldoende kennis van het Nederlands ? Is er ook een mismatch omwille van een te lage scholingsgraad en gebrek aan competenties (vaardigheden) ? Of stellen er zich problemen inzake mobiliteit en kinderopvang.

Een mogelijke oorzaak kan ook zijn dat veel nieuwkomers “nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt” om redenen zoals traumaverwerking (Mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld) of andere psychologische redenen.

Tenslotte zal zeker ook de afkomst, het kleurtje van nieuwkomers meespelen. Maar vooraleer te roepen “dat het allemaal met racisme en discriminatie” heeft te maken, is een onderzoek naar alle redenen van gebrek aan kansen, gebrek aan diversiteit noodzakelijk.

Ik durf dan ook aandringen dat Turnhout in het relanceplan hiertoe middelen zou vrijmaken. Temeer omdat opleidingen in taal, beroep en integratie wekenlang hebben stil gelegen waardoor de “achterstand op de arbeidsmarkt ” Voor velen sterk is opgelopen.

Standaard