Geen categorie

Gezond verstand

Stadsboerderij Turnhout - Home | Facebook

We horen het nu al maanden : om het coronavirus te bestrijden doet men steeds weer appel op ons gezond verstand. Helaas blijkt te vaak, dat zonder begeleidende, dwingende en afdwingbare maatregelen, dergelijk appel tevergeefs is.

Zo is mijn gezond verstand te klein om te snappen waarom schepen Stijnen, op een ogenblik dat het aantal besmettingen overal stijgt de nadarhekken + de verplichte wandelrichting  op de wekelijkse markt afschaft.

Gezond verstand, OOK in bestuurszaken

Mijn lezers weten ook dat het al enige tijd hommeles is op en rond de stadsboerderij. Meer bepaald wat de samenwerking met de Troef betreft. Zelf schreef ik  daarover al eens een blog en ook in GVA verschenen er terzake al enkele bijdragen. https://wolput.com/2020/06/04/turnhoutse-boerenkrijg/

Ondertussen is één en ander ook al aangekaart binnen de gemeenteraad en op commissie 3 van einde september.

Deontologie en/of belangenvermenging

Einde vorig jaar werd er een concessieovereenkomst afgesloten tussen de stad Turnhout en VZW De Troef inzake de exploitatie van de Stadsboerderij.

Deze overeenkomst werd getekend door Peter Segers (als voorzitter van de gemeenteraad) en eveneens door Luc Ruts, directeur van vzw De Troef. Los van de vraag of de voorzitter van een gemeenteraad wel dergelijke contracten mag tekenen speelt echter een veel groter probleem.

Peter Segers is immers ook een personeelslid die werkt voor een vzw, waarvan Luc Ruts…directeur is. Hij werd zelfs 5 jaar geleden door…Luc Ruts aangeworven als coördinator van vzw Den Aas die toen al directeur was van deze VZW ! Peter Segers is dus een ondergeschikte van directeur Luc Ruts.

Belangenvermenging of louter een ernstige deontologische fout ?! Of beiden.

Bovendien werd op 15/6/2020 een addendum aan deze concessieovereenkomst opgemaakt. Aanhef hiervan : Tussen Stad Turnhout, vertegenwoordigd door Filip Buys, algemeen directeur en Paul Van Miert, burgemeester… Maar zelfs dit addendum werd dan maar getekend door…Peter Segers

Deontologische code gemeenteraad Turnhout

Ik citeer twee artikelen uit die deontologische code die in deze van toepassing zijn:

Artikel 3

Een lokale mandataris gaat actief en uit zichzelf alle vormen van belangenvermenging, en zelfs de schijn daarvan, tegen. Een lokale mandataris neemt geen deel aan de bespreking en de stemming wanneer er sprake is van een beslissing waarbij belangenvermenging speelt.

Artikel 4

Een lokale mandataris beseft dat mogelijke belangenvermenging niet beperkt is tot de bespreking en stemming. Daarom zorgt een lokale mandataris dat er ook geen enkele beïnvloeding is tijdens de andere fases van het besluitvormingsproces.

Ik laat het aan uw eigen beoordeling over beste lezer of hier -minstens- zwaar werd ingegaan tegen deze code en/of er sprake is van belangenvermenging, door Peter Segers, die samen met zijn baas -directeur Luc Ruts als concessiehouder- een contract tekent voor de stad Turnhout als consessieverlener.

Rest  nog de vraag of Peter Segers bevoegd is om deze overeenkomst te tekenen ? Ik vind daarover het volgende op de website van Vlaanderen :

Wie is bevoegd om overeenkomsten en authentieke aktes te ondertekenen inzake onroerende verrichtingen van de gemeente?

de voorzitter van de gemeenteraad en medeondertekend door de algemeen directeur (artikel 279, §1, eerste lid Decreet over het Lokaal Bestuur).

Wat is een authentieke akte : De authentieke akte is een akte die in de wettelijke vorm is verleden voor een openbare ambtenaar die daartoe bevoegd is ter plaatse waar zij is opgemaakt. De notaris is een dergelijke openbare ambtenaar (naast, in bepaalde gevallen, een gerechtsdeurwaarder, het college van burgemeester en schepenen ).

Zelfs indien de voorzitter van de gemeenteraad al tekenbevoegdheid zou hebben…zegt het gezond verstand me dat hij, in dit geval die bevoegdheid, logischerwijs en deontologisch verantwoord, had moeten delegeren (aan een ander raadslid)

Heeft deze concessieovereenkomst betrekking op onroerende verrichtingen van de stad ? Ik zou alvast niet weten hoe of in welke zin dan ook.

Is deze concessie-overeenkomst juridisch dan wel geldig ? Daar moeten de juristen zich eens over buigen en ook de deontologische commissie heeft wel wat werk op de plank me dunkt…toch zeker wel als ze hun eigen deontologische code ernstig nemen !

Standaard