Geen categorie

Dat is niet uit te leggen

Als we afgelopen jaar belijken, van oktober vorig jaar tot oktober dit jaar, dan kan je stellen dat het een absoluut boerenjaar was voor de arbeidsmarkt.

Massaal veel vacatures waarvan een heel pak moeilijk tot zeer moeilijk in te vullen, zeer goeie bedrijfsresultaten en minder werklozen.

Maar, als we naar de werkloosheidscijfers van de stad Turnhout kijken, is er allerminst sprake van een boerenjaar…

En dat ondanks…

*een investering van meer dan 1 miljoen euro om van het Veldekenshof een opleidingscentrum Horeca te maken

*de oprichting van het provinciaal innovatiecentrum werk, waaraan ook Turnhout participeert. Al in november vorig jaar werd de oprichting ervan aangekondigd. Het Innovatiecentrum zal zich in het bijzonder richten op wie al langer dan twee jaar op zoek is naar een job. 

*De  lancering van het onafhankelijk projectenfonds ‘Werk’, -begin mei 2022- om kwaliteitsvolle Turnhoutse tewerkstellingsprojecten te ondersteunen. We maken hiervoor 686.000 euro vrij.”

*Het regionale bedrijventerrein Veedijk  helemaal  is uitverkocht en op deze 44 hectare grote zone  tweeduizend nieuwe jobs worden gecreëerd. “Business boomt in Turnhout”, zegt schepen van Werk Luc Op de Beeck (CD&V).

*de hoeraberichten van schepen Op de Beeck, dat de werkloosheid in Turnhout historisch laag is en zelfs onder de 10% -van de totale beroepsbevolking- is gezakt…

*4.586 Turnhoutse vacatures, rechtstreeks aan VDAB gemeld in de periode 10/21-9/22, of 36% meer dan het voorgaande jaar en waar einde september 22, nog 666 vacatures van openstaan…

Zonder enig effect in Turnhout

Dit alles heeft duidelijk géén enkel effect op de werkloosheid in de stad Turnhout. Werkloosheid die sinds oktober vorig jaar, volgens de cijferwebsite VDAB (Arvastat) met slechts -9- (negen) werklozen is gedaald…

Het aantal Belgische werklozen, 1.012 in oktober 21, of 47,4% van het totaal daalde in oktober 22, tot 935 of 44% van het totaal.

Het aantal werklozen van vreemde herkomst daarentegen steeg van 1.121 in oktober 21 tot 1.189 dit jaar oktober

Die historisch lage werkloosheid van minder dan 10% beperkt zich dit jaar eveneens tot de maanden mei, juni en september…de overige 7 maanden scoort Turnhout opnieuw boven de 10%.

En waar het innovatiecentrum werk zich zou toeleggen op langdurig werklozen, nam dat aantal in Turnhout sinds september 22,  alweer toe met 18 werkzoekenden

Dames en heren politici, verantwoordelijken OCMW voor begeleiding leefloners, verantwoordelijken VDAB…

Dit krijg ik niet langer uitgelegd aan mijn vele lezers !!

Dames en heren politici in Vlaanderen…hoever staan jullie met het invoeren van een gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen, waartoe open VLD al in februari 2018 een wetsvoorstel indiende…

Standaard
Geen categorie

Ne franken teut !

Sommigen zullen mij ne franken teut noemen…maar zelf vind ik de term parler-vrai -zeggen waar het op staat- veel beter en het klinkt ook voornamer.

En dat zeggen waar het op staat wil ik af en toe zelfs doen, wanneer een politieker één of ander niet meer krijgt uitgelegd.

Zo bijvoorbeeld de reactie van Hannes Anaf (Vlaams parlementslid Vooruit) die in een reactie op de verhoging van de factuur voor kinderopvang liet optekenen dit is niet uit te leggen. https://www.hln.be/binnenland/vlaamse-regering-verhoogt-factuur-van-100-000-gezinnen-met-babys-en-peuters-dit-is-niet-uit-te-leggen~a01821dc/

Maar Hannes toch…er zijn in Vlaanderen 2.890.000 gezinnen. Slechts 100.000 hiervan maken gebruik van de kinderopvang. Dat is dus minder dan 3,5 %. Bovendien zijn de kosten inkomensgerelateerd…inkomens die eveneens aan de index werden/worden aangepast !!

Blijkbaar wil deze Vlaamse socialist, net als zijn PS-collega Magnette in Wallonië, dat we alles maar in de al zwaar overbelaste solidariteitskruik blijven duwen… tot deze kruik eens zal barsten !

Klankbordgroep AZ Turnhout

Zeggen waar het op staat deed ik ook al enkele keren in verband met het AZ-ziekenhuis in onze stad.

Zo bijvoorbeeld toen dit ziekenhuis vorig jaar besliste om de ereloon-supplementen te verhogen van 100 naar 135%. Onder het mom van gelijkschakeling met de andere ziekenhuizen in de Kempen. Ik schreef toen dat ik dat totaal onbehoorlijk vind, temeer daar het ziekenhuis wordt bestuurd door de stad Turnhout en de CM…

Ook het probleem van de kost van de pensioenen van het vroegere OCMW personeel in het ziekenhuis, die volledig ten laste valt van…de stad Turnhout –terwijl het toch ook over een regionaal ziekenhuis gaat– hekelde ik al meermaals in mijn blogs.

Dat dit niet in dank word afgenomen heb ik recent nog mogen ondervinden.

In september lanceerde dit ziekenhuis via de pers een oproep tot kandidaten voor een klankbordgroep van patiënten. Ik stelde mij hiervoor op 16/9 ll kandidaat.

Einde oktober kreeg ik een antwoord dat -in niet mis te verstane bewoordingen- mijn kandidatuur afwees.  Want de woorden Er waren enkele personen die er voor ons positief uitsprongen. kan ik niet anders begrijpen dan wij willen uw kritische stem niet,  in deze klankbordgroep.

Voor een eventuele tweede ronde van gesprekken met kandidaten heb ik laten weten, die kelk aan mij voorbij te laten gaan.

Ach…Het is uiteraard  niet zo erg als in het Rusland van Poetin. Om de haverklap vallen daar criticasters uit een raam of komen mysterieus te overlijden…

Zolang dat hier niet het geval is, zal mijn kritische stem ook niet smoren

Standaard
Geen categorie

So-m-ber Turnhouts vooruitzicht

De gevolgen van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, laten zich ongenadig voelen in onze portemonnee. Een steeds maar meer hollende inflatie, met als gevolg dat, waar je één jaar geleden nog 100 € voor betaalde, nu al  bijna 113 € kost.

En uw energierekening mag je ondertussen -gemiddeld- maal 3 vermenigvuldigen tegenover een jaar geleden.

Als gevolg van dit alles, is ook de indexering op sociale vergoedingen, wedden en lonen al een jaar heel sterk aan het stijgen. Zo zal op 1 november de index op sociale vergoedingen voor de 6e keer sinds september vorig jaar met 2% (bruto) worden aangepast. De wedden en lonen van ambtenaren stijgen dan in december eveneens voor de 6e keer met 2%. (sinds oktober vorig jaar) En ook voor november voorspelt men opnieuw een overschrijding van de spilindex.

Stedelijke begroting

Waar u en ik geconfronteerd worden met almaar stijgende rekeningen en uitgaven is dat ook het geval voor de begroting, de uitgaven van de stad Turnhout.

Als, zoals voorzien, in januari de lonen en wedden nog eens met 2% stijgen, een 7e indexaanpassing sinds oktober 2021, is het gevolg daarvan dat de stad ruim 16% meer zal moeten betalen aan wedden en lonen in 2023 en volgende jaren. (16%, is het gecumuleerd effect van 7 indexverhogingen) Los van het feit dat er volgend jaar nog 2 à 3 indexstijgingen worden verwacht.

Concreet : in 2021 was ruim 65 miljoen voorzien voor wedden, lonen en pensioenen van de stad. Daar moet je dan vanaf 1/1/2023,  16% bijtellen, of 160.000 € per miljoen X 65 = +10,4 miljoen…of -minstens-  +21 miljoen voor 2023 en 2024, waar er voor 2024 nogmaals 4 à 6% kan bijkomen !

Maar ook voor goederen, diensten en openbare werken moet de stad een bijkomende kost berekenen van, nu al 12,3% inflatie.

Zwaar besparingsplan

Ondanks dat alles moet Turnhout, net als andere steden en gemeenten, in 2025 een financieel evenwicht aantonen in een meerjarenplanning. De stad voorziet een personeelsbesparing van 10% -60 FTE’s- op termijn zonder naakte ontslagen. Voorziene investeringen zullen mogelijks ook (achteruit) schuiven.

Steeds armere stad

In een presentatie voor het onderwijsveld Turnhout, in juni 2014 vallen mij twee in het oog springende titels op, namelijk Turnhout Verarmt en Turnhout verkleurt.

Dat dubbele proces is nog steeds voortschrijdend.

Bovendien is Turnhout een stad met een lage werkzaamheidsgraad en bijgevolg een hoge werkloosheidsgraad.

Dat heeft dan weer als gevolg dat de inkomsten voor de stad, zoals de personenbelasting en onroerende voorheffing de volgende jaren bijlange niet zo snel of sterk zullen stijgen als de kosten.

Waar in 2020 en 2021 heel veel tijdelijke -corona- werkloosheid viel te noteren, mogen we ons in de komende periode verwachten aan stijgende tijdelijke -energie- werkloosheid

En wat de inkomsten inzake onroerende voorheffing betreft krijgen bedrijven die innoverend investeren dan weer vrijstellingen op die onroerende voorheffing…

Oppositie

Recent vroeg de oppositie een extra gemeenteraad. Gewezen burgemeester Eric Vos had liever gezien dat de stad een (lang) proces van nadenken en overleggen met de diensten was opgestart.

Zo maakt hij wel duidelijk dat de dringendheid, ja zelfs de dwingendheid, -van de tomeloze inflatie, de hoogste van de afgelopen halve eeuw, indexeringen en energierekeningen- mede als gevolg van de Europese solidariteit met Oekraïne, waar de oorloog in februari dit jaar in volle hevigheid losbarstte, nog niet tot hem is doorgedrongen…

Een persoonlijke bekommernis van mij is dat er zeker niet mag worden bespaart op veiligheidspersoneel, zijnde politie en brandweer. Minstens wat politie betreft dringt zich een toename van agenten op ! Ook inzake stijgende armoede moet er voldoende personeel zijn om mensen met problemen bij te staan en te helpen.

Misschien moet wel eens worden nagedacht of het OCMW zich nog langer de begeleiding naar werk van leefloners moet toe eigenen. Daar hebben we toch de VDAB voor !!

Om deze blog leesbaar te houden èn te staven wat ik in deze blog neerschrijf moet je zeker de cijfers -in bijlage- nog eens doornemen.

Financiële en armoede-indicatoren in Turnhout

*Sinds de fusie van de Turnhoutse ziekenhuizen, in 2009, zijn de kosten van de pensioenen van het gewezen OCMW-personeel, enkel en alleen ten laste gekomen van de stad Turnhout, alhoewel het een regionaal (ocmw) ziekenhuis betreft. Ook voor deze bedragen moet je bij elk miljoen, 160.000 € bijtellen vanaf 2023. Dit is vandaag een èchte molensteen rond de nek van de Turnhoutse begroting

*inzake werk en werkloosheid

Werkzaamheidsgraad volgens herkomst

België = 73,9%   op Vlaams niveau =78%

EU afkomst = 63%  op Vlaams niveau = 65,7%

Niet EU afkomst = 54,4% op Vlaams niveau = 57,2%

Werkloosheidsgraad volgens herkomst

België = 4,3%    Vlaams = 2,4%

EU afkomst = 6,2%   Vlaams = 4,5%

Niet EU afkomst = 10,4%   Vlaams = 8,5%

Werkloosheidsgraad algemeen Turnhout/Vlaanderen

2013 = 2.525 wl, 12,8%  – 8,2%, verschil met Vlaanderen is 4,6 procentpunt

2017 = 2.678 wl, 13,3% – 7,6% verschil met Vl is 5,7 procentpunt

2018 = 2.542 wl, 12,5% –  7,1% verschil met Vl is 5,4% procentpunt

2019 = 2.394 wl, 11,7%  –  6,7% verschil met Vl is 5 procentpunt

2021 = 2.287 wl, 10,9%  – 6,2% verschil met Vl = 4,7 procentpunt

December 2013 waren er 2.685 werklozen, waarvan 1.620 Belgen, of ruim 60%. In september 2022 waren er 2.090 werklozen, waarvan 949 Belgen of nog  45%

Personen van vreemde herkomst

1/1/2014 = 10.902

1/1/2022 = 17.618 in deze groep (38% van de gehele bevolking) is 18,6% van Europese en 19,4% van NIET Europese herkomst.

Coronaeffecten -personenbelasting

2020 telde 2.525 volledig werklozen maar, in dat jaar waren er ook 1.548 tijdelijke weklozen. Totaal dus 4.073 ‘voltijdse’ werklozen.

2021 telde 2.287 volledig werklozen, maar ook in dat jaar moet je nog 767 tijdelijk werklozen bijtellen, wat het totaal op 3.054 brengt.

Dat  deze hoge werkloosheidscijfers van 2020/2021 een zware invloed hebben, op de (minder) opbrengsten van de aanvullende personenbelasting is ook wel duidelijk.

De belastbare lonen van 2022 kunnen een mogelijk positief effect hebben op die ontvangsten, maar :

*vermits de belastingaangifte van de lonen 2022  pas op 30 juni 2023 gekend zal zijn zal de stad ten vroegste einde 2024, begin 2025 deze eventuele meeropbrengsten binnen krijgen…

*In onze stad werken heel veel mensen in een sector -zoals horeca- waar de indexverhogingen van 2022 pas op 1/1/2023 zullen aangepast worden in de lonen. Die eventuele meeropbrengsten vallen helemaal buiten de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen,  die tot 2025 reikt.

Tenslotte nog een sprekend cijfer over de collectieve verarming in Turnhout en dat is de welvaartsindex die in 2012, 100/100 was en nu nog maar 95/100

Standaard
Geen categorie

Of ik dat normaal vind ?!

Sedert enige tijd circuleert er een brief van het OCMW Heverlee (?!) aan één van hun cliënten, op sociale media.

In deze brief een opsomming van de bedragen, waarop  deze mevrouw recht heeft.

Als leefloongerechtigde -met gezinslast- ontvangt ze 1.537,9 €/maand, aan kinderbijslag -in Vlaanderen groeipakket- 848,55€/maand (= 3 kinderen) en een huursubsidie van 263,11 €/maand.

Zo zou zij aan een totaal bedrag van 2.649,56 €/maand aan uitkeringen ontvangen . Ik kan begrijpen dat voor mensen die na een volledige loopbaan van 45 jaar, een minimumpensioen gezinspensioen genieten van 1.915,42 €/maand, dit overkomt als een indrukwekkend bedrag.  Maar, is het dat ook ?

Naar de essentie

Meerdere mensen stelden mij de vraag of ik dat allemaal -zoveel geld dus- wel normaal vind.

Maar laat ons even samen de essentie -rationeel- bekijken. Zo is het absoluut onjuist te stellen dat deze mevrouw daadwerkelijk een huursubsidie ontvangt. In de brief staat immers uitdrukkelijk vermeld indien de voorwaarden gerespecteerd worden. Het is trouwens NIET het OCMW die dat kan beslissen of uitkeren. Vermits het een exclusieve bevoegdheid is van de Vlaamse gemeenschap. Voorwaarden : https://www.vlaanderen.be/tegemoetkoming-in-de-huurprijs-vlaamse-huursubsidie/voor-wie-is-de-vlaamse-huursubsidie

Wat krijgt ze dan wel

Het bedrag van een eventuele huursubsidie mag dus NIET worden bijgeteld, waardoor ze enkel leefloon en kinderbijslag ontvangt, zijnde 2.440,9 €/maand. Gezien de verwijzing naar een mogelijk subsidie is het ook duidelijk dat deze dame met 3 kinderen huurt op de privé-markt.

Dat betekent een huurprijs van -minstens- 700 €/maand. Tel daarbij ook nog 60 €/maand sociaal energietarief…dan blijft er een beschikbaar inkomen over van 1.680,9 €/ maand.

Concreet beschikt dit gezin van 4 personen, per dag, over een inkomen van  56,03 €, of 14 € per gezinslid. Van dat bedrag moeten levensmiddelen, schoolkosten, kleding, gezondheidszorgen, persoonlijke hygiëne, wasproducten, verzekeringen…enz. worden betaald. Van lidgeld voor een sportclub of dergelijke, kan er dan zeker geen sprake meer zijn.

Ik hoop dat deze moeder elke week kan aanschuiven bij één of andere voedselbank en dat zijzelf en haar kinderen gespaard blijven van welke gezondheidskosten dan ook…want zij leven in schrijnende armoede !

Dus nee, ik vind het niet normaal dat dergelijke berichten zonder enige -correcte-  duiding via sociale media, de wereld worden ingestuurd. Duidelijk louter en alleen om mensen tegen mekaar op te zetten. En als ik de reacties op die sociale media lees, blijkt dat nog bijzonder goed te lukken ook !!

Standaard
Geen categorie

Er komt #Plekvrij

De verantwoordelijke staatssecretaris voor asiel, Nicole De Moor, heeft volgens haar interview met De Tijd, goed nieuws.

Enkele recente juridische uitspraken hebben de strengere aanpak van Afghaanse asielzoekers bevestigd. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de terugkeer van zo’n 60 procent van de Afghaanse asielzoekers.

Dat brengt duidelijkheid voor de 9.000 Afghanen die momenteel nog wachten op een eindbeslissing in hun asielprocedure en in afwachting daarvan in opvangcentra zitten. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/de-moor-geen-bescherming-voor-6-op-de-10-afghaanse-asielzoekers/10422565

Bijna 6.000 #plekvrij

Zo’n 4 op de 10 Afghaanse asielzoekers krijgen bescherming’, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor zondag in VTM Nieuws. ‘De andere moeten de opvangcentra verlaten.’ Op die manier moet er meer plaatsen beschikbaar zijn voor zeker kwetsbare asielzoekers die de voorbije dagen op straat moesten slapen. ‘We moeten geen valse verwachtingen creëren over wie bij ons bescherming krijgt of niet’, aldus De Moor.

60% van 9.000 asielzoekers, zowat 5.400 Afghanen kunnen dus op korte termijn uit opvangcentra worden verwijderd, waardoor het nijpende tekort aan opvangplaatsen meteen heel wat minder nijpend zal zijn… Tenminste als nu ook de instroom van Afghanen -waaronder veel minderjarigen- kan worden afgeremd. Want sinds juni dit jaar (t/m september) was België het uitverkoren land voor 2.400 Afghaanse asielzoekers. Aan dat tempo zullen deze 5.400 plaatsen veel te snel opnieuw ingevuld raken door Afghanen waarvan maar 40% zal worden erkend…

Tijdelijke bescherming

Ondertussen wonen ook nog 60.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land onder het stelsel van een tijdelijke bescherming. 20.200 van hen zijn minderjarigen die allemaal recht hebben op kinderbijslag (=groeipakket)

En dat is een erg hoog aantal als je weet dat de Stadsregio Turnhout -in transitie- 127.700 inwoners telt waarvan maar 23.650 minderjarigen.

Verder zijn er in deze groep ook 11.550 mannen en 24.531 vrouwen op beroepsactieve leeftijd (18 tot 64 jaar) En toch zouden er in Vlaanderen, volgens VDAB-cijfers, maar amper 1.000 ook aan het werk zijn…

Deze (meerderjarige) Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefloon. De bedragen ervan zijn momenteel als volgt

  • 758,64 euro voor een samenwonende persoon.
  • 1.137,97 euro voor een alleenstaande persoon.
  • 1537,90 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste.

Kosten veel minder dan asielzoeker

Als men ook deze oorlogsvluchtelingen zou opvangen in een opvangcentrum zoals andere asielzoekers, volgens de BBB-formule (bed, bad, brood) zou dat heel wat meer kosten.

Immers kost één dag BBB asiel-opvang momenteel 65 €/dag per persoon = 1.950 €/maand. Dat is dus heel wat meer dan het leefloon voor een gezin van minstens twee personen…

30.000 asiel-opvangplaatsen volzet kost dus PER DAG aan BBB maar liefst bijna 2 miljoen €

Standaard
Geen categorie

Voortvarendheid

De stijgende loon- en energiekosten nopen de Stad Turnhout tot een drastisch besparingsplan. In de persaankondiging is er sprake van 60 stedelijke medewerkers minder op termijn.

Naar aanleiding hiervan richtte de gezamenlijke oppositie, zijnde Open VLD; PVDA, VB en TIM een verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad teneinde spoedig een extra gemeenteraad te voorzien. Dit om meer toelichting te krijgen van het schepencollege.

De vraag vond ik terecht maar ik meende ook dat men door dit gezamenlijk optreden het cordon tegen het Vlaams Belang, had doorbroken.

Maar is dat ook daadwerkelijk zo ?

Wanneer en waarom het cordon

Het cordon sanitaire werd eind jaren 80 in het leven geroepen onder impuls van Jos Geysels van Agalev. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1988 had het toenmalige Vlaams Blok 1 op de 5 Antwerpse kiezers weten te overtuigen. Uiteindelijk werd na de verkiezingen van 24 november 1991, waar Vlaams Blok volop nationaal doorbrak, het cordon sanitaire definitief verankerd. De dag ging de geschiedenis in als Zwarte Zondag.

70-punten plan van het Vlaams Blok

Een jaar later keurden alle Vlaamse partijen in de Vlaamse Raad, de voorloper van het Vlaams Parlement, een resolutie goed waarin het 70-puntenplan rond immigratie van het Vlaams Blok werd veroordeeld wegens strijdigheid met de Europese Verklaring voor de Rechten van Mens. In de resolutie werden de beginselen van het cordon vastgelegd. In de praktijk betekent het dat de Vlaamse partijen geen bestuursakkoorden afsluiten met het Vlaams Blok of geen politieke afspraken maken met de partij. Het cordon sanitaire geldt zowel voor de lokale als voor de nationale niveaus. 

Géén cordon tegen het Vlaams Belang

Op 14 november 2004 hief Vlaams Blok zichzelf op nadat drie vzw’s van de partij veroordeeld waren voor systematische discriminatie en het aanzetten tot haat. Ze herdoopte zichzelf tot Vlaams Belang. Na de naamsverandering kwam er geen nieuw schriftelijk akkoord meer, maar de benadering van de partij door de andere partijen bleef dezelfde.

Dat er toen géén nieuwe en schriftelijke verklaring kwam had ongetwijfeld te maken met de opkomst van de extreem-linkse PVDA.

Conclusie

Het cordon sanitair bestaat NIET meer. Dus ja, ik was te voortvarend in mijn stelling dat de vraag van de gezamenlijke oppositie een doorbreken was van dat -niet meer bestaande- cordon.

Dat het niet meer bestaat is een goede zaak ! Alhoewel ik dat cordon, zoveel jaren terug in al mijn syndicale naïviteit wèl een goede zaak heb gevonden. Tot ik moest vaststellen dat de syndicaten géén cordon wensten tegen extreem links en mij zelfs vies bekeken omdat ik daar (altijd) wel voor pleitte !

En iets wat niet meer van toepassing is kunnen politieke partijen, maar evenzeer de media, ook niet meer inroepen, naar mijn bescheiden mening.

Of ikzelf zou samenwerken met het Vlaams Belang ? Alhoewel dit een louter hypothetische vraag is, zeg ik duidelijk NEEN.

Maar dan wel omdat mijn visie op hoe de samenleving te organiseren totaal verschillend is van deze van het VB en datgene wat meerdere van hun leden, verkozenen en mandatarissen uitdragen ! En NIET op basis van één of andere ondemocratische uitsluiting !

Standaard
Geen categorie

Is goedkoop ook goede koop ?

Een gemiddeld huis in de provincie Antwerpen is in het derde kwartaal van dit jaar ruim 8% duurder geworden dan vorig jaar. Daardoor stijgt de huizenprijs ongeveer even snel als de inflatie. De prijs van appartementen in de provincie Antwerpen is in een jaar tijd met 6% gestegen. Maar, in negen Antwerpse gemeentes –waaronder Turnhout– werden de huizen goedkoper. https://www.gva.be/cnt/dmf20221017_97413145

De goedkoopste huizen van de ganse provincie worden in Turnhout (en Niel) verkocht. In onze stad werd een prijsdaling van bijna 2% vastgesteld.

Bij een gemiddelde prijs van 277.492 €, zijn de Turnhoutse huizen een heel stuk goedkoper dan in de andere gemeenten van de Regio in transitie. Oud-Turnhout is met 370.562 € bijna 100.000 € duurder. Beerse klokt af op 396.217 €, Kasterlee = 357.833 €, Lille = 346.953 € en in Vosselaar is de gemiddelde huizenprijs bij verkoop, maar liefst 422.768 €

Maar  ook de (gemiddelde) kostprijs van een appartement is in onze stad het goedkoopste met 205.180 €, goed voor een stijging van 2,3%.

Met een daling van bijna -13% krijgen de appartementsprijzen in buurgemeente Oud-Turnhout de zwaarste klap. Maar met 296.620 € toch nog ruim 40% duurder dan in centrumstad Turnhout.

Goed of slecht ?

Dat Turnhout zo goedkoop is inzake huizen en appartementen is voor een belangrijk deel het gevolg van een verouderd patrimonium. Als gevolg daarvan zijn de EPC en elektriciteitsattessten vaak erg ongunstig. En vanaf 23/11 komt daar ook nog eens een asbestkeuring bij ! Anderzijds een goeie zaak voor wie handige Harry en/of handige Henriëtta is. Zij kunnen relatief goedkoper renoveren.

Maar de sterk hogere prijzen in onze omgeving zorgen ook voor een verdringing -vanuit ons omringende gemeenten naar Turnhout- van mensen die minder kapitaalkrachtig zijn, om hier iets te kopen.

Ook in de aan Turnhout grenzende gemeenten zoals Ravels (huis = 382.559 €; appartement = 258.607 €) Baarle-Hertog (huis = 444.274 €; appartement is géén gegevens) en Merksplas (huis = 444.274 € en geen gegevens over appartementen) moet je al stevig uit de hoek komen

Met een klein loontje of sociale uitkering en een klein spaarpotje, kan je in al deze gemeenten, maar weinig gaan uitrichten !

Standaard
Geen categorie

Asielcrisis ? Eigen schuld van de overheid !

Begin augustus schreef ik in  een blog, dat in ons landje alle opvangplaatsen voor asielzoekers volzet zijn…https://wolput.com/2022/08/03/volzet/

Hoe komt het toch dat -ondanks dat mensen op straat moeten overnachten, zich dagen na mekaar opnieuw moeten aanmelden in de hoop te worden geregistreerd- ons land zo aantrekkelijk blijft voor asielzoekers ?

Een niet onbelangrijk deel van het antwoord hierop stond de afgelopen dagen te lezen in zowel De Standaard als op VRT nieuws. Zo staat in De Standaard van gisteren, 17/10 ll, het volgende te lezen.

Vooraan in de rij sparren twee jongetjes met kleurrijke mutsen en winterjassen. Hun zichtbaar vermoeide vader vraagt hen rustig aan te doen. ‘Het was onze tweede nacht op straat’, zegt Fonndation Edenabudrien (41), terwijl een van zijn zonen een Superman-beweging maakt. ‘Ik ben wakker gebleven om over mijn vrouw en vier kinderen te waken. Het is moeilijk, we zijn verkouden, maar one love.’

Edenabudrien verliet zijn geboorteland Nigeria rond 2006, waarna hij eerst negen jaar in Italië woonde en vervolgens in Duitsland. Zijn oudste zoon van acht is geboren in Italië , zijn andere zonen van zes en vier jaar en zijn dochtertje van twee in Duitsland. ‘Spricht man hier Deutsch?’, vraagt het zoontje van zes met een vastzittende hoest.

Afgelopen zaterdag vertrok het gezin vanuit het Duitse Lippstadt met de Flixbus richting Brussel, nadat hun asielprocedure in Duitsland op niets was uitgedraaid. ‘Kijk ons hier, we’re back to square one (we zijn terug naar af, red.)’, zucht Edenabudrien. ‘Ik wil dat mijn kinderen hier naar school gaan, maar ik ben bang dat ze ons willen repatriëren naar Nigeria.’ https://www.standaard.be/cnt/dmf20221017_97458379

Asiel(s)hoppers

Dit verhaal toont overduidelijk aan dat ons opvangsysteem steeds meer onder druk staat van mensen die -bij wijze van spreken- gans Europa afreizen om ergens asiel te krijgen. En nog  voor  ze geregistreerd staan al hun eisen stellen zoals Ik wil dat mijn kinderen hier naar school gaan.

Als dit gezin zich kan aanmelden moeten er meteen 6 opvangplaatsen worden voorzien terwijl ze eigenlijk geen recht op opvang in ons land hebben. Maar vooraleer dat antwoord zal worden gegeven, zullen ze wel een hele tijd in het BBB opvanggegeven moeten worden gehuisvest…

Minderjarigen

Ons land trekt ook steeds meer minderjarige asielzoekers aan (vooral ook uit Afghanistan) Daarover verklaarde Bob Pleysier (oud-directeur-generaal-fedasil) aan VRT nieuws op 14/10 ll het volgende :

België doet soms toch wel zijn best om asielzoekers aan te trekken”, vindt Pleysier. Hij verwijst naar het groeipakket dat schoolgaande asielzoekers krijgen. En als voogd van drie jongeren weet hij waarover hij spreekt. “Een Afghaanse jongere ontvangt zo het dubbele van een jaarloon in zijn thuisland. Dan hoef je toch niet verwonderd te zijn als zo iemand met 8.000 euro op zijn rekening zegt dat hij 5.000 euro naar zijn land wil sturen om zijn broer in staat te stellen naar hier te komen.” Pleysier blijft voorstander van ondersteuning van minderjarige asielzoekers. “Maar ik ben tegen verwennerij.”

En dan is er nog de asielprocedure, die vaak erg lang duurt. “Ik ben voogd van drie jongens. Zij zitten al 26 maanden in een opvangcentrum. Hoe kan dat toch! Momenteel duurt het 8 à 9 maanden. Mijn jongens hebben nochtans een eenvoudige asielaanvraag gedaan. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/14/150-man-extra-voor-fedasil-is-een-oplossing-maar-bottlenecks-in/

Wel begrip maar niet dom

Ach, de meeste mensen hebben zeker begrip voor het opvangen van andere mensen die om één of andere gewettigde reden op de vlucht zijn.

Maar diezelfde mensen zijn vooral ook niet dom en weten ook wel dat het in ons land dringend anders moet worden aangepakt !

Standaard
Geen categorie

Onwetend kan je niet zondigen

Gazet Van Antwerpen vraagt zich vandaag af Maar 935 Oekraïners aan het werk in Vlaanderen tegenover 24.000 in Nederland: hoe kan dat?

In Nederland,  waren het er deze zomer al 24.000.  Tom Ongena, Vlaams parlementslid voor Open VLD, is van mening, dat VDAB moet nagaan waarom de Nederlandse aanpak meer vruchten afwerpt.

Zoals we dat gewend zijn, speelt VDAB dan een ping pong spelletje in de zin van In Vlaanderen is men niet verplicht zich bij VDAB te melden om werk te zoeken, terwijl in Nederland Werkgevers verplicht zijn, om aan UWV, de Nederlandse versie van VDAB, te melden dat ze een Oekraïense vluchteling hebben aangeworven of dat een Oekraïner hun bedrijf heeft verlaten.

Larie en apekool

Nu is dat simpelweg larie en apekool. En dat weet Tom Ongena zelf ook wel. De reden waarom Nederland succesvoller is inzake tewerkstelling is louter financieel.

Bij ons krijgen deze Oekraïense vluchtelingen een leefloon + kinderbijslag, terwijl ze in Nederland slechts een beperkte som leefgeld krijgen. Vooral dat -grote- financiële verschil -leefloon/leefgeld- is ook volgens Ongena de reden waarom het activeren van Oekraïense vluchtelingen niet zo evident is.

Nu, dat had ik zelf allemaal al netjes uiteen gezet in deze blog van twee maanden geleden. https://wolput.com/2022/08/24/oekraiense-vluchtelingen/ Dus zowel GVA als Tom Ongena hadden zich de moeite kunnen besparen… maar ik weet ook wel dat niet elke politieker mijn blogs leest en onwetend kan men niet zondigen hé 😊

Ik stuurde alvast een mail aan Tom Ongena èn aan Gazet Van Antwerpen. Ik laat jullie graag meelezen in die mail

Geachte Heer Ongena,

Naar aanleiding van het artikel in GVA vandaag https://www.gva.be/cnt/dmf20221016_95634901

Op 24 augustus ll, schreef ik een blog over de problematiek van te weinig van deze vluchtelingen die aan het werk zijn.

De vergelijking met Nederland gaat absoluut WEL op, wat VDAB ook moge beweren.

Het is echt geen kwestie van wel of niet ingeschreven zijn bij VDAB of van het verplicht aanmelden bij het Nederlandse UWV…

Het is UITSLUITEND een kwestie van een erg groot verschil in financiële behandeling van deze vluchtelingen in België en Nederland.

Waar deze in ons land recht hebben op leefloon en groeipakket (kinderbijslag) krijgen ze in Nederland slechts een beperkt leefgeld.

In dat verband verwijs ik ook graag naar een opinie in De Standaard ( DS 15/10 LL) van Zelfa Madhloum U zeker bekend als gewezen woordvoerster van uw partij. https://www.standaard.be/cnt/dmf20221014_97596797

In ons land heeft de overheid snel de geldbeugel (van de werkende en belastingbetalende burger) opengetrokken door zowel leefloon als groeipakket toe te kennen…wellicht mede in de veronderstelling dat de oorlog in Oekraïne slechts van korte duur zou zijn…

Tot slot wil ik u ook nog de meest recente cijfers meedelen van het aantal in ons land geregistreerde vluchtelingen (cijfers t/m 14/10 ll)

Dat zijn er 57.312,waarvan 10.260 jonger dan 18 jaar.

Ik kijk met belangstelling uit naar uw reactie.

Standaard
Geen categorie

Illegalen zijn niet te tellen !

Eerder deze week moest een Illegale Iraniër in Oostende voor de rechter verschijnen. Na een brutale diefstal bij een slager. Het excuus van de man klonk als volgt Als men mij geen sociale hulp biedt, blijf ik stelen !

Als je op zoek gaat naar hoeveel illegalen er zich in ons land bevinden, dan zal je nooit een cijfer, laat staan een exact cijfer kunnen vinden. En dat is logisch want een illegaal wil liefst van al onder de radar blijven.

Volgens een artikel op de website van MO (mondiaal nieuws) van 26 maart 2006, zouden er in ons land 150.000 illegalen verblijven. het is uiteraard naïef te denken dat dit aantal 16 jaar later nog maar even groot zou zijn…

Intercepties illegalen

Cijfers die ik wel gevonden heb in officiële documenten van IBZ (Algemene directie identiteit en burgerzaken) ondermeer wat de intercepties (onderscheppen) betreft van illegalen. In dit overzicht de belangrijkste indicatoren in deze cijfers

2016 = 29.059 intercepties. 16.000 hadden een bevel gekregen om het grondgebied te verlaten (BGV), voor 3.500 van hen werd een herbevestiging van het BGV gegeven, 3.271 werden opgesloten en 4.300 konden beschikken…

2017 = 30.757 intercepties, 15.800 met een BGV, 4534 herbevestiging BGV, 3575 opgesloten en 3.902 beschikken

2018 = 36.386 intercepties, 14.700 met een BGV, 6.352 herbevestiging BGV; 4760 opgesloten in gevangenis en 3563 konden beschikken

2019 = 34.693 intercepties, 10.187 met een BGV, 6.963 herbevestiging BGV, 4.957 opgesloten gevangenis en 5.282 konden beschikken

2020 = 24.398 intercepties, 7.324 met een BGV, 5004 herbevestiging BGV, 1.179 opgesloten en 6.025 laten beschikken

2021 = 26.317 intercepties, 7.880 met BGV, 5.114 herbevestiging BGV, 1.017 opgesloten en 6.837 laten beschikken

2022 (t/m September) = 18.398 intercepties, 5.821 met BVG, 3.469 herbevestiging BGV, 1.338 opgesloten en 4.859 laten beschikken

Als je al deze cijfers samentelt en deelt door het aantal kalenderdagen, kom je aan een gemiddelde van 75 onderscheppingen van illegalen per dag.

Toevoeging

Het gros van de intercepties hebben te maken met overtredingen tegen wet- en regelgeving van openbare orde (O.O.), fraude en zwartwerk (ZW). Zo in 2019 12.500 overtredingen ven O.O. en 896 ZW. 2020 = 8.069 O.O. en 679 w; 2021 = 9.303 O.O en 896 zw.

Zowel in 2019 -6.350- als in 2020 -5.100- en 2021 -6.123- voeren de Marokkanen de top 5 aan van de meest onderschepte nationaliteiten. Gevolgd door Algerijnen met respectievelijk 6052, 4.918 en 5.597 intercepties

Verwijderingen, gedwongen en vrijwillig

2016 = 10.908; 2017 = 11.065; 2018 = 9.391; 2019 = 8.706; 2020 = 4.895; 2021 = 5.340; 2022 (t/m 9e maand) = 4.728

De zogenaamde spontane maar niet geregistreerde terugkeerders, vertegenwoordigen uiteraard een onbekend aantal…

Niet te tellen

Waar in 2006 naar schatting, 150.000 illegalen aanwezig waren in België is dat nu ongetwijfeld een pak meer.

Als ik ervan uitga dat maximum 10% van hen kan worden onderschept is er sprake van minstens 300.000 illegalen…

Voor wie er interesse in heeft, voeg ik hierbij de integrale tekst uit het jaarverslag 2021 van IBZ in verband met de hongerstakers in mei 2021. Een actie die werd ondersteund door vakbonden en andere linkse woke-organisaties. Vooral wat het politionele, gerechtelijke en uitwijzingsverleden van veel van deze hongerstakers betreft, lees je hierin onthutsende cijfers !!

Hongerstakers

Op 23 mei 2021 werd een hongerstaking opgestart door personen in onwettig verblijf om een verblijfsrecht te bekomen. Door de collectieve actie wensten de organisaties van en rond de hongerstakers eveneens dat de regularisatiecriteria ten gronde in de vreemdelingenwet zouden opgenomen worden. Op 21 juli werd de hongerstaking stopgezet. Gedurende deze twee maanden zijn de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en vertegenwoordigers van de administratie in overleg getreden met de hongerstakers, de organisaties die hen steunden en de vertegenwoordigers van de academische wereld (ULB en VUB) en van het middenveld.

Om het stopzetten van de hongerstaking te bespoedigen werd door de Staatssecretaris een neutrale zone opgericht om hier de hongerstakers te kunnen informeren over de bestaande procedures en om hun situatie te kunnen bespreken met een medewerker van de DVZ om te bekijken of hun dossier een kans op slagen had. De hongerstakers konden op die manier, volledig geïnformeerd, een regularisatieverzoek indienen. Er werd aan de hongerstakers uitgelegd dat hun dossier op individuele basis zou worden behandeld, zoals ieder ander dossier van een persoon die om een regularisatie om humanitaire redenen verzoekt. Hun aanvraag werd wel sneller behandeld. Zowel de wijze23 waarop een aanvraag moest worden ingediend als de manier van overdracht van de beslissingen werd versneld zodat iedere persoon vlug een zicht zou krijgen op zijn verblijfssituatie.

AANVRAGEN

De 440 door hongerstakers ingediende verzoeken 9bis hebben betrekking op 514 personen. 19 onder hen hebben eveneens een verzoek ingediend op basis van artikel 9ter. Eén persoon heeft enkel een verzoek ingediend op basis van artikel 9ter. Deze 440 verzoeken betreffen 514 personen waarvan 408 alleenstaanden en 106 leden van 32 gezinnen. Onder hen tellen we 73% Marokkanen (377), 17% Algerijnen (88), 3% Pakistani (16), 2% Nepalezen (11), 2% Tunesiërs (10), 2% Egyptenaren (8), en telkens één (0,2%) Jordaniër, Indiër, Irakees en een Afghaan

Van de 463 volwassenen (408 alleenstaanden + 55 ouders) toont 17% een verblijf aan tussen de 0 en 2 jaar, 22% een verblijf van 3 tot 5 jaar, 20 % een verblijf van 6 tot 10 jaar, 6% een verblijf van 11 tot 15 jaar en 1 % een verblijf van meer dan 15 jaar. 34% kan de beweerde duur van zijn verblijf in België niet voldoende staven.

BESLISSINGEN

Van de 440 aanvragen hebben er 55 (12%) tot een positieve beslissing geleid en 382 (87%) tot een negatieve. Twee aanvragen werden zonder voorwerp afgesloten: één ten gevolge van een terugkeer naar het herkomstland en een ander dossier omwille van het bekomen van een verblijfsrecht om medische redenen (9ter). Eén aanvraag werd opgeschort in afwachting van het afsluiten van het verzoek om internationale bescherming. De regularisatiegraad in de dossiers van de ex-hongerstakers is duidelijk lager dan deze in de normale populatie van aanvragers om humanitaire regularisatie (in 2020 waren er 53 % positieve beslissingen).

De ex-hongerstakers hebben dan ook een ander profiel dan het profiel dat we normaal vaststellen bij de aanvragen 9bis. We stellen vast dat 59 % van de verzoekers (271) voor hun hongerstaking nooit hebben getracht om een legaal verblijf in België te bekomen. 192 personen (41%) hebben voordien één of meerdere verblijfsaanvragen ingediend. 42 personen hebben voorheen een verzoek om internationale bescherming ingediend, 142 een verzoek 9bis, 44 personen een verzoek 9ter, 24 personen een aanvraag gezinshereniging, 7 personen een aanvraag voor verblijf als student en 5 personen een verblijf als werknemer24 .

De gewoonlijke dossiers zijn beter gestoffeerd en gaan over een langer verblijf. Veel personen drukken de wil uit te willen werken. Enkel 20 onder hen hebben al stappen ondernomen in deze zin (aanvraag gecombineerde vergunning). 94 personen (20%) tonen aan effectief gewerkt te hebben. Belastingaangiften, arbeidscontracten, loonbrieven, foto’s op de werkvloer werden aanvaard als bewijsstuk.

298 personen (64%) brengen een belofte op een arbeidscontract aan. Wat de feiten tegen de openbare orde betreft die een negatieve invloed kunnen hebben op het dossier, zijn er van de 463 personen 189 (41%) die vermeld worden in de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank van de Federale Politie) • 36 personen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen voor in België gepleegde feiten: herhaaldelijke poging tot diefstal met braak, met inklimming en valse sleutels of gewone diefstel; diefstal met verzwarende omstandigheden; heling; opzettelijke slagen en verwondingen; schending van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen op een minderjarige van meer dan 16 jaar; bezit, fabricatie of verkoop van verdovende middelen; namaking of vervalsing; valsheid en gebruik ervan; poging tot moord; huisvredebreuk; bendevorming. • 16 personen staan in het buitenland geseind voor feiten van openbare orde: diefstal met geweld en heling; ongewenst verklaard op het grondgebied van een lidstaat of het voorwerp uitmakende van een inreisverbod • 137 personen staan geseind voor feiten waarvoor ze niet of nog niet veroordeeld zijn. Het betreft zowel lichtere feiten (gebruik van alias, besturen van een voertuig zonder vergunning, zwartwerk, leurhandel) als zwaardere feiten (gewone diefstal of met verzwarende omstandigheden, drugshandel, illegale wapendracht, huisvredebreuk, valsheid in geschriften, schijnhuwelijk, …). 62 personen staan louter geseind voor onwettig verblijf. Opmerking: 73 personen hebben reeds één of meerdere keren een inreisverbod gekregen dat afgeleverd werd door België (inreisverbod gaande van 2 of 3, ja zelfs 8 jaar voor sommigen) en waaraan ze geen gevolg hebben gegeven. Dat is niet onbeduidend 

Bronnen : https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2022-08/2021%20Activiteitenverslag%20DVZ.pdf

Standaard