Geen categorie

Stemmingmakerij

Tijdens de Turnhoutse gemeenteraad van 27/2 ll, verleende de gemeenteraad, op 7 stemmen van het VB na, gunstig advies inzake de erkenning van de Islamitische geloofsgemeenschap Arrahmaan.

Als gevolg van deze beslissing werd vanuit bepaalde hoeken aan flinke stemmingmakerij gedaan op sociale media, vooral omdat volgens sommigen dit advies niet voldeed aan enkele basisvoorwaarden van het decreet.

Meer bepaald werd verwezen naar het niet voldoen aan financiële transparantie over van waar komen de geldstromen enerzijds, anderzijds naar het ontbreken van goed nabuurschap.

Sta mij toe om even de puntjes op de i van stemmingmakerij te zetten.

*Het gaat in deze NIET om een nieuwe moskee en/of geloofsgemeenschap, maar wel over de Moskee die eerder was gevestigd in de Bentelstraat en enkele jaren geleden verhuisde naar de Otterstraat.

In het nieuwe Vlaamse decreet inzake erkenning van geloofsgemeenschappen -dd  22/10/2021- is voorzien dat geloofsgemeenschappen die al een aanvraag om erkenning hadden ingediend voor 1 juli 2019, beroep kunnen doen op een verkorte procedure inzake erkenning. Dat is voor deze geloofsgemeenschap effectief van toepassing.

*De voorwaarden tot erkenning, inzake de financiering van de geloofsgemeenschap, zoals GEEN buitenlandse (financiële) inmenging en dat evenmin de imam of priester, een ambtenaar mag zijn van een buitenlandse overheid staan uitgebreid beschreven in het decreet.

Vlaanderen controleert die voorwaarden

Om deze voorwaarden te controleren werd in Vlaanderen een nieuwe informatie- en screeningdienst opgericht. Die zal niet alleen de geloofsgemeenschappen ondersteunen in hun aanvraag, maar ook controleren op de -ondermeer ook financiële- voorwaarden. Met andere en duidelijke woorden is het niet de lokale adviserende overheid die de financiële geldstromen kan of mag controleren. En dat in weerwil van wat op sociale media ook mag worden beweerd.

Indien er echter wel duidelijke aanwijzingen zijn van  buitenlandse inmenging, zoals bijvoorbeeld in het geval (Imans) in de Turkse moskeeën die aangesloten zijn bij het Turkse Diyanet-netwerk, verwacht de erkennende overheid (Vlaanderen) wel dat dit mee opgenomen zal worden in het advies.

Wat is dan wel de rol van lokale overheid

*Waar de lokale adviserende overheid wel belang aan moet hechten, in het advies, zijn zowel de duurzame contacten met het bestuur v/d geloofsgemeenschap als aan de naleving van goed nabuurschap.

Uit de antwoorden die terzake op de gemeenteraad werden gegeven, heb ik begrepen dat deze zaken ook -wederzijds- effectief van toepassing zijn.

En ja, er is zeker sprake van overlast tijdens gebedsdiensten. Dat hebben we zelf proefondervindelijk vastgesteld toen we op een vrijdagmiddag, de Klinkstraat inwandelden en de stoepen volgepropt stonden met fiets- en bromfietsen…

Nu is de Klinkstraat een woonerf en mag je als voetganger overal rondwandelen.

Dat inzake die overlast, zowel vanuit het Moskee bestuur als vanuit de overheid een gedeelde bekommernis aanwezig is werd ook tijdens de gemeenteraad duidelijk gemaakt.

Een goede wederzijdse opvolging moet dit dan ook op korte termijn kunnen oplossen !!

Standaard
Geen categorie

Disproportioneel

Volgens het woordenboek is disproportioneel onevenredig en buiten verhouding.

En die begrippen zijn absoluut van toepassing op de Turnhoutse werkloosheidscijfers. Vooral als je deze cijfers bekijkt naar herkomst.

Om te beginnen de meest recente cijfers, namelijk deze van februari 2023.

*2.241 werklozen, dit zijn er 29 meer dan vorige maand, terwijl  Vlaanderen 1.700 werklozen minder telt.

924 van hen zijn van Belgische herkomst (=-7) en 1.317 (=+36) van vreemde herkomst, waarvan 933 van buiten de EU. Van deze 933 niet EU werklozen komen er 383 uit Azië en 379 uit Afrika.

Slechts vier van de tien Turnhoutse werklozen zijn van Belgische herkomst. Wetende dat 38% van de inwoners en 60% van de werklozen in onze stad van vreemde herkomst zijn, dan is dit enorm disproportioneel !!

Drie op tien werklozen van vreemde herkomst in het arrondissement Turnhout woont bijgevolg in onze stad ! Ook dat is disproportioneel

Situatie in februari 2015, jaar van de grote vluchtelingencrisis

Met 2.948 werklozen die maand, waren er 1.706 van Belgische herkomst en 1.242 van vreemde herkomst. Goed voor ruim 42%.

Sindsdien zijn er 782 werklozen minder van Belgische maar 75 werklozen meer van vreemde herkomst. Ook deze cijfers zijn absoluut disproportioneel.

*De schepen van werk en economie van Turnhout (LODB) verheugde zich vorig jaar nog dat de werkloosheidsgraad in zijn stad onder de 10% was gezakt. Nu was dat sowieso maar erg kortstondig want beperkt tot de maanden mei (9,8%) en juni (9,6%)

Dit jaar echter ligt het werkloosheidpercentage in januari op 10,5% en in februari op 10,7%. Het dubbele van de arrondissementele werkloosheidsgraad.

Tja…hoe meer cijfers over werkloosheid in Turnhout, hoe meer de onevenredigheid toeneemt !

Standaard
Geen categorie

Hoe de stad Turnhout groeide

68 jaar, zo lang duurde het om het aantal inwoners van Turnhout met 13.000 bewoners te laten toenemen. Het duurde tot 2006 vooraleer de helft van deze aangroei -+6.500- inwoners, gerealiseerd werd. 52 jaar dus. (gemiddelde aangroei is 125/jaar) De andere helft van +6.500 inwoners werd op een veel kortere periode gerealiseerd. Op16 jaar zelfs, wat een gemiddelde aangroei van ruim 406 inwoners/jaar betekende.

Tot 2006 zou je onze stad dus in feite een rustig kabbelend, bijna slapend provinciestadje kunnen noemen.

Van 1954 tot 2022 kan je spreken van een gestage maar trage groei met -gemiddeld-  +191 inwoners per jaar. Maar vermits gemiddelde cijfers de werkelijkheid altijd wat verbloemen, bekijk ik de cijfers wat meer gedetailleerd in deze blog.

Te beginnen op 31/12/1954 (toevallig ook mijn geboortejaar)

Op dat ogenblik wonen er in Turnhout 33.732 mensen. 940 van hen waren in dat jaar in onze stad komen wonen. Waarvan 4 uit het vreemdelingenregister. En 1.202 hebben in datzelfde jaar Turnhout vaarwel gezegd. Ook nog in 1954 hebben 18 personen de Belgische nationaliteit verworven.

Wat dat laatste betreft enkele cijfers sinds 1992, jaar waarin 50 inwoners Belg werden, in 2000 waren dat er 90 en in 2021 al 331. Cijfers van 2022 zijn vandaag nog niet gepubliceerd.

Toen we einde 1979 in Turnhout kwamen wonen waren we twee van de 37.652 inwoners per 31.12.79. Opmerkelijk : het jaar voordien telde Turnhout nog 128 inwoners meer !

Ik maak de sprong van 1954 naar 1990. 36 jaar later hebben we al 37.667 inwoners, waarvan  2.473 van vreemde herkomst. Dat betekende een aangroei met 3.935 inwoners of 109/jaar.

Nog eens 20 jaar later, in 2010 is de bevolking van onze stad gegroeid tot -40.932- inwoners, waarvan -8.589- van vreemde herkomst. +3.265 op 20 jaar of gemiddeld al 163/jaar.

Op naar 2020. Je merkt meteen aan de aantallen dat de afgelopen 10 jaar de groei van de Turnhoutse bevolking echt wel in een stroomversnelling is gekomen. Met 45.435 inwoners (15.828 van vreemde herkomst) betekent dit een groei van maar liefst 450 inwoners per jaar.

Op 1/1/2022 telt Turnhout 46.561 inwoners (wachtregister inbegrepen) waarvan 17.618 inwoners van vreemde herkomst. Dat betekent dan al een aangroei van +563/jaar !!

Wat leer ik uit deze cijfers ?

  1. Dat er steeds minder autochtone Belgen en steeds meer inwoners van vreemde herkomst, in Turnhout wonen. De stadsvlucht is dus van alle tijden
  2. Dat deze stad stilaan toch wel uit zijn (woon)voegen barst, vooral dan in het centrum van Turnhout, waar  in een aantal ‘statistische sectoren’ wel degelijk sprake is van overbewoning. Zo de sector Luchtenberg met 86,5 bewoners per ha (15,6 ha).  Gildenstraat met 69,1 bewoners/ha,(9,63 ha) de Warande telt 66,4 inwoners/ha (19,26 ha) en Turnhout centrum doet het met 60,6 inwoners/ha.(62,17 ha)  

Op een heel klein plekje in het Centrum van Turnhout

Op minder dan 3% van de totale Turnhoutse oppervlakte -164 ha- wonen bijna 10.000 mensen samen, goed voor 20% van de bevolking. Ruim de helft hiervan zijn van vreemde herkomst !! Dat gegeven moet toch ongetwijfeld gevolgen hebben naar de ruimtelijke ordening van de toekomst !

164 ha, is zowat dezelfde oppervlakte die boer Niels Alaerts uit Tessenderlo ter beschikking heeft om zijn melkveededrijf van 220 melkkoeien en een stuk of 300 kalveren, uit te baten (hln 25/2/2023)

Om de leefbaarheid op dit kleine stukje Turnhout niet in gevaar te brengen kan er mijn inziens géén sprake meer zijn van nieuwbouw maar enkel vernieuwbouw. Vol is vol !

Op de Heizijde tellen we 18,3 inwoners/ha (179,1 ha) en in Zevendonk(kern) 23,6/ha (54 ha) en Schorvoort heeft op 161 ha, 28,3 inwoners per ha.

Over de totale oppervlakte van Turnhout bekeken, -5.671,25 ha groot- is er een gemiddelde bewoning van 8,2 inwoners/ha.

Ben benieuwd of en wat verkiezingsprogramma’s daar in 2024 over te vertellen hebben !!

Meer informatie : https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=rapport_ruimte&input_geo=gemeente_13040,

Standaard
Geen categorie

Verzamelingen*

* In de wiskunde is een verzameling een abstract object dat het totaal voorstelt van verschillende objecten, die elementen van de verzameling genoemd worden.   https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzameling_(wiskunde)

De krokusvakantie is meestal een politiek nieuwsarme week. Daardoor was er in de gazetten veel ruimte om te schrijven over de -onaanvaardbare- wo(ke)ordaanpassingen in de kinderboeken van Roald Dahl.

Hetzelfde deed zich ook voor wat de fraude met Turkse en Marokkaanse arbeidsvisa betreft. Al zal je verderop in deze blog lezen dat de ene fraude de andere niet is…

Verzamelingen zonder elementen ?!

Wij zijn het ondertussen al wel gewend geraakt dat ook in onze media de zaken niet meer (mogen) worden benoemd zoals ze zijn.

Ik geef enkele voorbeelden. Zo blokletterde De Standaard op zaterdag : Drie jaar na het begin van de pandemie broeit het op veel scholen. ‘Het gedrag van leerlingen boert achteruit’, zeggen leerkrachten. Schorsen lost niets op en jeugd­hulp schiet tekort. ‘We lijken de leerlingen wel kwijt.’

De verzameling leerlingen krijgt verder in het artikel een iets of wat beperktere omschrijving in volgend element : We merken een ­dalende schoolrijpheid bij de kleuters. Ik ben des te meer bezorgd voor de kleuters die in een niet zo kansrijke omgeving opgroeien…

Aalst Carnaval : 17 minderjarigen werden onder politiebegeleiding in het station van Aalst de trein opgezet naar Brussel. Volgens de ordediensten waren ze naar Aalst carnaval afgezakt om amok te maken. 

En over de ongeregeldheden die Brusselse jongeren veroorzaken op warme zomerdagen in recreatiecentra, wil ik het zelfs niet (meer) hebben.

Duidelijk is dat onze media veel liever heelder groepen (jongeren, minderjarigen, leerlingen…) stigmatiseren in een verzameling dan gewoon de elementen ervan, lees paard en kar, te vernoemen…

Visafraude

Nee, ik ga niet nader ingaan op het corruptieschandaal van 20 jaar geleden, die in Antwerpen de Visa-affaire werd genoemd.

Wel over de fraude die recent aan het licht kwam inzake aanvragen en het verlenen van visa voor Turkse en Marokkaanse arbeiders.

De krant De Morgen laat daarover, op 24/2 ll, een 35-jarige Turk uit Lokeren, aan het woord, die zich met zijn bedrijfje Expatgate heeft gespecialiseerd in het afhandelen van vergunningsaanvragen. Turgut is een van de sleutelfiguren in het vergunningenschandaal,

Hoeveel dat zoal verdient? “Ik vraag 1.500 à 2.000 euro per dossieraanvraag”, zegt Turgut. Deze prijs komt volledig op het conto van de werkgever. 

Fraude zwaar veroordelen

NVA’er Melikan Kucam werd op 30/6/2022, in beroep veroordeeld tot 5 jaar cel voor mensensmokkel en corruptie.  Kucam had onder bevoegdheid van voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opgesteld met christelijke vluchtelingen uit Syrië die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum, maar liet hen enorm hoge bedragen betalen.

Heeft het parket ondertussen al actie ondernomen naar de Turk Yildiz Turgut ingevolge zijn verklaringen aan De Morgen ?

Of is dat van minder belang omdat Theo Francken nu géén betrokken partij is ??

Standaard
Geen categorie

Vrijwilliger zijn

Sinds gisteren, 25/2 zitten we weer volop in de week van de vrijwilliger.

Ook in Turnhout zijn vele honderden vrijwilligers actief. Zo zijn er bijvoorbeeld in de hulpverleningszone Taxandria, naast 66 beroeps brandweermannen en vrouwen, ook 340 vrijwilligers actief.

Het thema van deze week is iedereen wint met vrijwilligerswerk.

Zelf ben ik ondertussen mijn 10e jaar als vrijwilliger bezig, bij dezelfde organisatie en voor mensen met een beperking.

In een manifest wat ik schreef wil ik graag getuigen dat je ook als vrijwilliger wint bij al je inzet. En ik weet zeker dat velen zich in dit manifest zullen herkennen.

Manifest van een vrijwilliger

Najaar 2013 stap ik voor de eerste keer binnen in een ontmoetingsruimte van vzw Den Leeuweric. Korte tijd voordien had ik me aangemeld als vrijwilliger om in de frisse soep te koken op dinsdagvoormiddag.

En dat bleek al meteen de juiste keuze te zijn. Zowel met de gasten als met de begeleiding was er vanaf minuut één echt wel een klik.

Ondertussen is Den Leeuweric opgegaan in de vzw Mekanders, gevestigd langs de Steenweg Op Oosthoven in Turnhout.

Een spiksplinternieuwe keuken ter beschikking, maar ook een nieuwe werkwijze vermits er nu elke donderdag een team is van mensen met een beperking die samen met mij ervoor zorgen dat er om -klokslag- 12.00u een dampende ketel soep ter beschikking is voor de bezoekers van de gelijkvloer.

En ja ook het personeel van de vzw Mekanders is vaste klant om tijdens hun pauze een kommeke soep te komen halen.

10e jaar

Ondertussen ben ik mijn 10e jaar als vrijwilliger ingegaan. In het najaar zal dat dan zowat voor de 500e keer zijn, dat ik de vreugde en het plezier van samen soep te maken zal mogen beleven.

Altijd weer bedankt Dré

Geen enkele keer ben ik na de middag buitengegaan zonder dat ik -meermaals- een gemeende dank-u-wel te horen kreeg van zowel de begeleiding als van de gasten.

Maar vaak denk ik dan, ik zou eigenlijk zelf een dank-u-wel moeten richten aan iedereen. Een gemeende dank om verschillende redenen.

Niet in het minst omdat ik de kans krijg om als vrijwilliger te doen wat ik zo graag doe, namelijk koken.

Een dank ook omdat vele gasten mij in vertrouwen nemen en me zelfs een kijkje gunnen in hun leven, deelgenoot maken van  hun bekommernissen, vreugde en tegenslagen.

Een dank en waardering ook voor de fantastische professionaliteit (lees : beroepsbekwaamheid) die ik bij al het personeel van Mekanders mag vaststellen.

Daardoor dragen zij er in belangrijke mate toe bij dat deze mensen met een beperking zich toch wat beter staande kunnen houden in een samenleving –welke overloopt van regeltjes en reglementitis– en daardoor deze mensen niet altijd even gunstig gezind is.

Symbiose

Maar, de belangrijkste reden waarom ik zelf ook dank wil zeggen is wel dat dit vrijwilligerswerk een enorme verrijking betekent voor mijn eigen zijn wie ik ben. Met een bredere en vooral positieve blik op die vele mensen, die met één of andere beperking te kampen hebben.

Met een bredere blik ook op het belang van degelijke èn noodzakelijke begeleiding van al deze mensen. Hoe begeleiders –ieder in zijn of haar rol–  daardoor deze mensen weten op te waarderen en samen hun talenten te ontdekken en te koesteren.

Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger, einde deze maand, vind ik het belangrijk dit manifest te schrijven.

Want waar vrijwilligerswerk vaak ook een persoonlijke verrijking is en kan zijn, zal dit ook leiden tot een perfecte symbiose tussen die vrijwilligers, de mensen waarvoor zij zich inzetten, de organisatie waarbinnen dit kan gebeuren en zo ook smeerolie  zijn voor de samenleving.

Standaard
Geen categorie

Constructief meedenken.

Af en toe krijg ik wel kritiek dat mijn blogs wel eens een beetje negatief overkomen.

Nu wil ik met deze blog aantonen dat ik ook best wel constructief (=opbouwend, vormend en positief) wil en kan zijn.

Waarover gaat dit dan ?

Donderdagochtend vertrok ik, zoals elke donderdag, naar de VZW Mekanders om daar mijn vrijwilligerswerk te gaan doen. Tot mijn grote voldoening stelde ik vast dat -eindelijk- een aannemer met groot materiaal was aangerukt om een zinkgat -op krek dezelfde plaats als waar eerder ook al een zinkgat was- langs de Steenweg Op Oosthoven, te herstellen en -hopelijk definitef- dicht te maken.

Maar, zodra ik aan de overkant van deze werf de Mesesstraat inreed, merkte ik dat in die straat, een goeie 100 meter verder, alweer een nadarhek was aangebracht omdat…ook daar een zinkgat volop in ontwikkeling is !!

Iedereen in Turnhout en zelfs daarbuiten weet ondertussen ook wel dat zinkgaten in het Turnhoutse wegennet absoluut géén uitzondering meer vormen. Ik wil niet zo ver gaan om te zeggen…dat het zelfs schering en inslag is, maar toch…

Mijn voorstel

De stad Turnhout zou er goed aan doen om een team op te richten, binnen de stadsdiensten, om deze veelvuldige zinkgaten in eigen beheer te herstellen.

Er zijn zeker voldoende werklozen en leefloners in onze stad om dergelijk team te bemensen.

En als er af en toe al eens wat groter alaam daartoe nodig is, kan dat ook wel worden gehuurd, indien niet ter beschikking binnen de stedelijke diensten.

Door dergelijk team samen te stellen zie ik alleen maar voordelen voor de Turnhoutse belastingbetalers.

  1. zinkgaten kunnen en zullen veel sneller dan nu, kunnen worden gedicht, waardoor de soms weken/maandenlange verkeershinder sterk zal verminderen.
  2. het is ook een uitgelezen kans om werklozen/leefloners op een zinvolle manier aan het werk te krijgen, die zo ervaring kunnen opdoen om later op de privé-arbeidsmarkt terecht te komen.

Wie neemt de handschoen op om dit toch wel -letterlijk en figuurlijk- constructief voorstel te realiseren ?!

Standaard
Geen categorie

Wie hangt er aan

Home - De Lijn

Nee hoor, geen blog over de Teleromeo van K3, maar wel over de vele zwartrijders bij De Lijn.

Vandaag lezen we in HLN, Steeds minder mensen kopen een ticket wanneer ze de tram of bus opstappen. Op vier jaar tijd is het aantal uitgeschreven boetes voor zwartrijden bij De Lijn met maar liefst 51,4 procent toegenomen

Afgelopen jaar liepen -53.195 zwartrijders tegen de lamp.  Tegelijk is het aantal controles met bijna een derde gedaald, waardoor ook de pakkans afneemt. In 2022 werden er bijna een derde minder reizigers (-29,7 procent) gecontroleerd dan in het referentiejaar 2019: 1,1 miljoen versus 1,6 miljoen…

Nu weten mijn lezers al veel langer dan vandaag dat het aantal zwartrijders bij De Lijn erg hoog ligt. Bij elke controle die de politie van de regio Turnhout deed op de drugsbus Tilburg-Turnhout of omgekeerd waren er veel zwartrijders.

Zo werden bij een controle in maart 2021, 81 reizigers gecontroleerd en waren 31 van het zwartrijders…of ruim 38%.

Op 26 maart van vorig jaar heeft de politie regio Turnhout, samen met de Dienst Vreemdelingenzaken en vervoersmaatschappij De Lijn een grote controleactie gehouden op de Steenweg op Oosthoven in Turnhout en de Antwerpsesteenweg in Vosselaar. De Lijn controleerde 907 passagiers, waarvan 217 géén geldig vervoersbewijs hadden… of zowat 1 op 4 busgebruikers.

In december 2021 werden in Mechelen 505 passagiers gecontroleerd en waren er maar liefst 210 zwartrijders…42% dus ! En in april 2022 werden in Mechelen zowat 27% zwartrijders betrapt op een controle.

Volgens bevoegd mobiliteitsminister Lydia Peeters, situeert het probleem van zwartrijden zich vooral in de steden: naar schatting rijdt daar tot de helft van de reizigers zonder geldig vervoersbewijs rond…

Tja, iedereen die wel eens een bus van de Lijn neemt van Turnhout naar Antwerpen weet al lang dat deze bussen, zodra ze de Turnhoutse poort passeren, hoofdzakelijk gebruikt worden als een gratis hop on – hop off bus…

Boetes blijven zonder gevolg

Van wie toch tegen de lamp loopt, betaalt minder dan de helft (49,6 procent) de boete. Minister Peeters heeft het over een bedrag van “miljoenen euro’s aan omzetverlies dat moeilijk in te schatten of te becijferen valt”

Tja, als de bevoegde minister het omzetverlies niet kan inschatten, doe ik het wel in haar plaats.

In 2019 werden er zowat 48,5 miljoen buskaarten verkocht door de lijn. Gezien de cijfers van het aantal zwartrijders, tel ik daar (minstens) 25% reizigers bij die NIET betaalden.

Dat zijn  dan 12.125.000 zwartrijders. Een buskaartje kost 2,5 euro. Concreet betekent dit, dat De Lijn -jaarlijks- minstens 30,3 miljoen euro aan nettovervoerontvangsten misloopt. Deze 30,3 miljoen euro is goed voor  15% à 20% van de totale ontvangsten welke in 2019 werden geboekt.

Minstens 30 à 35 miljoen verlies aan inkomsten

Investeer hiervan elk jaar 5 miljoen extra aan controleurs en de overige 25,3 miljoen elk jaar aan nieuwe -elektrische- vervoersmiddelen, stiptheid en kwaliteitsverbeteringen en de Lijn zal zo een model vervoersmaatschappij worden !

Standaard
Geen categorie

Misleidende titels

Je kon er de afgelopen dagen niet naast kijken in de media, het in dikke en vette letters getitelde grensoverschrijdende gedrag in Plopsland.

Het toeval wil dat ik afgelopen dagen met heel wat verschillende mensen in contact kwam die het allemaal hadden over seksueel misbruik in Plopsaland.

Wat dat is blijkbaar de enige negatieve connotatie die heel wat mensen geven aan dergelijke krantenkoppen.

Hoe zou dat nu komen, denk ik dan ?!

Plopperdeplopperdeplop

Wie echter de moeite nam om op de diverse krantenwebsites verder te lezen dat deze sensationele titels, kwam al gauw tot de vaststelling dat het eigenlijk gaat over verwijten van ex-kaderleden van Plopsa -managers en directeurs- die de CEO een tiranniek gedrag verwijten.

Dat de open brief van het ongelofelijk fiere plopsa team, ondertekend door  tientallen plopsa-medewerkers en ter ondersteuning van hun werkgever en management, spontaan en zonder dwang tot stand kwam, wordt -wat had je anders gedacht- door meerdere deskundigen en andere schrijvelaars in twijfel getrokken. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/20/plopsaland-crisiscommunicatie/

Advocate, meester Christine Mussche werd door studio 100 al meteen aangesteld om de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en pesterijen bij Plopsaland te onderzoeken.

En om de goegemeente gerust te stellen, ook het parket heeft nu, na het aanstellen van een nationaal drugscommissaris, ook weer ruimte en tijd/personeel  om een opsporingsonderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag op te starten.

Standaard
Geen categorie

Wat is een BGV ?

Een BGV is de afkorting van Bevel om het Grondgebied te Verlaten. (maar in de feiten, niet veel meer dan een ‘vodje papier’) Dergelijke bevelen worden betekend aan asielzoekers wiens aanvraag om in België te worden erkend als vluchteling, werd afgewezen.

Zij die (massaal) daarna toch  nog in ons land blijven worden beschouwd als illegaal op het grondgebied verblijvend.

De ontruiming van een kraakpand in de Paleizenstraat, in het Brusselse gewest, eerder deze week, leverde géén fraai beeld op. In dit pand verbleven zowel daklozen als kandidaat asielzoekers maar evengoed ook illegalen.

Met een erg gebrekkige opvolging van die duizenden BGV’s die elk jaar worden betekent in ons land, verblijven er ondertussen in ons land enkele honderdduizenden illegalen.

Af en toe komt deze problematiek wel eens aan de oppervlakte, zoals de voorbije dagen ook het geval.

Zo bijvoorbeeld werd bij een controle op een bouwwerf in Bornem vastgesteld, dat er drie arbeiders werden aangetroffen die zwartwerk aan het uitvoeren waren. Bovendien verbleven zij alle drie ook nog illegaal in ons land.

En ook al deze week, voerde de lokale recherche drugs van de Antwerpse politie  twee huiszoekingen uit in Deurne en in Borgerhout. “Er werden zes verdachten, waaronder een minderjarige, gearresteerd. Die laatste werd opgepakt op verdenking van het overgooien van pakketten”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. “Het betreffen allemaal Tunesiërs die illegaal in ons land verblijven.”

Wat zeggen de cijfers

*Intercepties (door de politie) in 2022, 24.727 personen waarvan er 8.000 al een BGV hadden gekregen… 1.700 werden vastgehouden.

In januari van dit jaar werden al 2.354 personen geïntercepteerd waarvan er ruim 800 al een BGV hadden gekregen en werden er 187 vastgehouden.

De intercepties hebben betrekking op alle vreemdelingen die werden geïntercepteerd in de gegeven periode en waarvoor een administratief verslag vreemdelingencontrole werd gestuurd.

Terugkeerbesluiten

Werden er afgelopen jaar 28.693 genomen, voor 25.292 personen. Slechts een goeie 19.000 ervan waren eerste besluiten.

Effectieve verwijderingen

Waren er in 2021, 5340 en voor 2022 (t/m de 10e maand) als 6.115. Het betreft zowel gedwongen als vrijwillige terugkeer.

De top 5 van nationaliteiten betreft Albanezen; Roemenen, Georgiërs, Marokkanen en Algerijnen

Over de jaren 2021 en 2022 tellen we in ons land ruim 62.800 aanvragen om asiel. De beslissingen die in diezelfde twee jaren werden genomen boden een beschermingsgraad van 43%…

Dat beteken dus dat er 35.800 aanvragen niet erkend werden…

We hebben er allemaal het raden naar hoeveel personen van die bijna 36.000 (op slechts 2 jaar) in ons land in de illegaliteit zijn blijven hangen

Standaard
Geen categorie

Dat kan toch niet !!

*Aardbevingen in Turkije en Syrië met tienduizenden doden en nog veel meer daklozen als gevolg.

Federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) pleit ervoor zo snel mogelijk opvang in de regio te organiseren voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Turkije en Syrië. ‘We moeten daarover goede afspraken maken met Turkije om te vermijden dat het (hij bedoeld dus het opvang- en asielsysteem)bij ons breekt’,

Als men in ons land zou doen wat NVA-voorzitter Bart De Wever al in 2015 bepleitte, namelijk door een apart stelsel sociale zekerheid voor asielzoekers, België minder aantrekkelijk te maken…zou ons opvang- en asielsysteem nooit zo erg onder druk zijn komen te staan.

Als je als overheid, zoals bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, onmiddellijk zwaait met het leefloon, om daarna vast te stellen dat er oh zo weinig van deze mensen staan ingeschreven bij VDAB… alhoewel er nochtans 12.800 en 25.100 volwassen mannen en vrouwen bij zijn…

*Charlotte, een dame van 34 jaar, mag in de pers haar beklag komen doen, omdat ze op één week tijd maar liefst 8 snelheidsboetes kreeg op hetzelfde traject.

Reden -volgens klaagster- de trajectcontrole was pas in werking gesteld en zij wist dat niet…want was nergens aangegeven.

Haar verdediging Zo krijg je als bestuurder toch niet de kans om je rijgedrag aan te passen?

Maar Charlotte toch, als automobilist MOET je altijd en overal de snelheidslimiet(en) respecteren. Ook als er geen trajectcontrole aanwezig is…

U hebt het al begrepen, haar geweeklaag is wat mij betreft helemaal niet terecht want eigen schuld dikke bult.

*Sihame El Kaouakibi die zich -schaamteloos- profileert op en na de zelfmoordpoging van Bart De Pauw: “Als persoon die zelf gecanceld werd, kan ik meespreken over negatieve impact op iemands leven” En die krijgt dan ook alweer een forum in de gazetten…Dat kan toch nie !

*Beringen brandstichting met als gevolg twee dodelijke slachtoffers : In de nacht van 10 op 11 augustus 2019 ontstond er een zware brand in een groot leegstaand gebouwencomplex aan de Koolmijnlaan in Beringen. Bij de bluswerken kwamen twee brandweermannen van het brandweerkorps van Heusden-Zolder om het leven toen ze bijstand leverden aan het brandweerkorps van Beringen.  De twee mannen konden niet meer tijdig uit het kraakpand komen toen er een flash-over plaatsvond.

Twee minderjarigen en een meerderjarige werden in kader van het onderzoek opgepakt. De minderjarigen waren 17 jaar op het ogenblik van de feiten, de derde verdachte 18.

De meerderjarige dader van de brandstichting die in 2019 in Beringen twee brandweermannen het leven kostte, wordt vervolgd voor opzettelijke brandstichting met de dood tot gevolg. Zijn twee kompanen – destijds minderjarig – riskeren enkel een berisping voor de jeugdrechtbank. Hun ouders draaien wel op voor de schadevergoedingen.

Ach, zo vaak al heb ik moeten denken, bij dergelijke berichten : dat kan toch niet. Bij feiten met zulke zware gevolgen enkel een berisping voor 17 jarigen ?

Waarom worden die jongeren op deze leeftijd niet gewoon uit handen gegeven,  zodat ze worden berecht als een volwassene…

Een herziening en verstrakking van het jeugdsanctierecht dringt zich op !!

Standaard