Geen categorie

Eva en Katrien, busje kwam zo

Vrijdag 11 november, kenden we de eenenvijftigste editie van Nationale Vrouwendag.

En, zoals we dat ook horen bij een gaypride, zijn vrouwenorganisaties en experten van mening dat deze vrouwendag nog steeds nodig is !

Amper één week later op 18 november worden twee politieke topvrouwen gewoon voor de bus gesmeten.

Voor de ene, Katrien Verhegge, die met niet al te zachte dwang naar de uitgang werd gedwongen door Vlaams minister Hilde Crevits, hing dit al een hele tijd in de lucht.

Het was al na het ontslag van Wouter Beke als minister in de Vlaamse regering duidelijk dat de crisis in -vooral- de sector van de crèches niet onder controle kwam.

Op federaal niveau viel het doek voor Staatssecretaris Eva De Bleeker. Eerder in de week loodste ze maar liefst 1,5 miljard euro in de begrotingstabellen, waardoor het tekort nog een stuk groter werd.

Zij deed dat uit voorzichtigheid omdat tegenover deze 1,5 miljard -btw verlaging op energie- geen inkomsten staan uit de te verhogen accijnzen.

Een blaam van groot formaat voor premier De Croo. Die dit niet pikte en zijn staatssecretaris verplichtte om een zware vernedering IN het parlement te ondergaan en daar haar fout –die er géén is– te moeten toegeven.

Een fout die er inderdaad géén is, want zelfs enkele regeringspartners geven toe dat die accijnsverhoging er NIET tijdig èn volledig zal komen, wat wellicht bij de begrotingscontrole in maart, ook zal blijken.

Zaak -niet- gesloten

Case closed ? Nee hoor, want uiteindelijk stonden er nog wat kleine foutjes in de nieuwe tabellen. Meteen was het zeker : Jonkvrouw Alexia Bertrand, zou Eva stante pede vervangen. Zelfs nog voor Eva haar ontslag zelf kon aankondigen.

Wie doet uitschijnen of wil geloven dat dit een echte last-minute beslissing was, is eraan voor de moeite.

Dit was met de Jonkvouw al langer zo afgesproken, zonder twijfel !

Zoals bij de sjotters

De tweede fout die de media in deze maken is te stellen dat Open VLD met deze keuze aan collega (MR) voorzitter Bouchez een zware tik zou uitdelen.

Nee hoor, Lachaert èn Bouchez hebben duidelijk een één-tweetje gespeeld, als (h)echte ploegmaten onder het motto wij zijn toch allemaal liberalen…

En wie wil geloven dat deze Jonkvrouw is aangetrokken omwille van de begroting…forget it ! Die maken trouwens de cabinetards van premier De Croo zelf wel op.

Foefelare Trucare

Lachaert zet haar nu al in, als een belangrijke pion voor de verkiezingen van mei 2024. Het zitje van staatssecretaris is daarbij enkel een tussenstap om ze te piloteren.  https://www.gva.be/cnt/dmf20221118_96420322

Wat we nu hebben gezien van Open VLD is absoluut niet fraai.

Noblesse oblige -adeldom schept verplichtingen – zegt men.

Maar de show die hier is opgevoerd heeft wat mij betreft alles weg van foefelare trucare, zoals Urbanus het als goochelaar, altijd al vertelde

Standaard
Geen categorie

Het plan Kelly

Recent werd in de Turnhoutse gemeenteraad het plan Samenleven en integratie voorgesteld en goedgekeurd. Dit plan is een Turnhoutse concretisering en afgeleide van het samenlevingsplan van minister Bart Somers, wat in oktober ll werd voorgesteld. https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven Gemakshalve noem ik het gewoon het plan Kelly. (naar Kelly Verheyen, verantwoordelijke schepen)

VOORAF

De grote diversiteit in Turnhout is niet enkel een vaststaand feit, ze is ook onomkeerbaar.

Dat bovendien deze diversiteit, zoals ik al 5 jaar in mijn blogs schrijf, tè snel en te overrompelend was/is, wordt nu ook door het beleid erkent

Beschouwingen-overwegingen-cijfers Turnhout

*Cijfers Het grootste aantal inwoners in onze stad is jonger dan 50 jaar. We tellen dan 28.000 inwoners (27.976) waarvan 14.552 -=52%- van vreemde herkomst.

0 – 17 j. = 9.432, 2301 uit de EU (zonder Belgen) of 24,4% en 3.380 van buiten de EU = 35,84%, alles samengeteld dus meer dan 60% niet Belgen.

18 – 34 j = 9.909, 2.569 uit de EU of 25,93%; 2.388 van buiten de EU = 24,1%. Samen goed voor 50%

35 – 49 j = 8.635, 1865 uit de EU of 21,6%; 2049 van buiten de EU of 23,73%. Samen goed voor 45,33%

*38% van de bevolking is van vreemde herkomst. Opgesplitst  naar herkomst betreft het 18,6% EU en 19,4% niet EU burgers.

Van Plan De Man naar Plan Kelly

In een ver socialistisch verleden pakte Hendrik De Man uit met een plan om een einde te maken aan de werkloosheid. En wel Via economische planning door middel van vijf economische secretariaten die beheerd werden door technocraten een einde gesteld worden aan de werkloosheid

Ook in het plan Kelly word verwezen naar toeleiding naar duurzaam werk. En ook in onze stad zijn hiertoe een vijftal sociaal-economische hefbomen voorzien, die ik recent nog in een blog heb beschreven https://wolput.com/2022/11/04/dat-is-niet-uit-te-leggen/

En deze hefbomen moeten dringend efficiënter worden toegepast. In oktober telt Turnhout 818 werklozen van NIET EU herkomst, 38,5% dat is zowat het dubbele van de 19,4% inwoners van NIET EU herkomst… 2 jaar geleden was dat maar 35,4%… Bij de leefloongerechtigden is het cijfer van 45% leefloners van NIET EU herkomst nog desastreuzer.

In de gemeentescan van Turnhout rapporteerde 57% in 2020, dat er teveel verschillende herkomst is in onze stad. Sinds 1/1/2020  wonen er wel 664 mensen van Belgische herkomst MINDER in onze stad. Daarentegen nam het aantal inwoners van vreemde herkomst wel toe met +1790 inwoners…

Nu zal dat hoge negatieve cijfer over niet al te veel jaren, als logisch gevolg van de bevolkingsevolutie, -waaruit blijkt dat er steeds minder Belgische herkomst is en zal zijn in Turnhout-, zeker naar beneden worden bijgesteld…

Communicatie over het plan Kelly

Welke boodschap heeft u voor de helft van de jongeren onder de 18 jaar? Want de helft heeft intussen migratieroots.” Vroeg Kelly zich af…nu ja, volledigheidshalve, het zijn er ruim 6 op 10 hoor Kelly ! Bovendien is van de groep, jonger dan 50 jaar, ook al 52% van vreemde herkomst !

-Kelly : Nieuwkomers komen uit conflictgebieden of culturen met andere waarden. Dat zal ongetwijfeld zo zijn…maar wat van openbare orde is -regels, wetten, rechten en plichten- moet voor en door iedereen gekend zijn en gerespecteerd worden, op dezelfde wijze gelden en worden toegepast. Ik verwacht in de uitvoering van het plan Kelly vooral meer nadruk en aandacht op dit gegeven.

-Kelly : wil ook inzetten op ontmoeten, want zo leren mensen mekaar beter kennen. Bijvoorbeeld tijdens kookshops of samen een moestuin onderhouden… 

Bij het lezen hiervan werd ik 35 à 40 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Meer bepaald naar de tijd van Johan Leman – hij was in de jaren 80 directeur van het regionaal integratiecentrum Foyer- en Paula D’Hondt.  Zij was tussen 1989 en 1993 Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid,

Het was in die jaren dat de KWB’s, KAV’s en SVV’s uit die periode ook al gemeenschappelijke kookshops organiseerden…

Het rapport dat niemand las

Bij het einde van haar Koninklijk Commissariaat leverde zij een lijvig rapport af met 100 aanbevelingen voor politiek en samenleving. Essentie hiervan schreef ze neer in haar inleiding : U zal dus merken dat de boodschap die mijn rapporten uitdragen, in hoofdletters uit de titels spreekt. Migrantenbeleid is SAMENLEVINGSBELEID (mei 1990), maar dat wordt niet met een wild om zich heen slaande toverstok gerealiseerd. Het is de vrucht van een werk VAN LANGE ADEM (november 1989).

Wie het rapport D’Hondt erop naleest, kan moeilijk anders dan samen met mij vaststellen dat alles wat in het samenlevingsplan van Bart Somers, en dus ook in het plan Kelly staat  vervat…het is allemaal al eens geschreven, gezegd, uitgeprobeerd, in studies neergeschreven, enzoverder

Wat wel veranderde in die 40 jaar zijn, naast de modernere en hedendaagse begrippen, de cijfers van het aantal migranten, en de problematiek en aantallen van asielzoekers.
Neem nu enkel nog maar de cijfers van onze stad Turnhout. In 1990 woonden hier 35.194 Belgen en 2.473 personen van vreemde herkomst.

Op 1/1/2022 zijn de cijfers als volgt : 28.943 Belgen =20% MINDER en 17.618 = 720% MEER, van vreemde herkomst.

Oude wijn…

Uit wat voorafgaat kan ik niet anders dan concluderen, dat we in Vlaanderen en in Turnhout, al 40 jaar ter plaatse trappelen wat betreft integratie en samenleving.

De migratie zelf daarentegen, zo blijkt ook uit de cijfers, schoot in die jaren wel als een raket de hoogte in.

Ach, je kan de jonge generatie politici zoals Kelly en Hannes bezwaarlijk verwijten dat ze het rapport D’Hondt niet eens kennen. Een -belangrijk- rapport met aanbevelingen, wat immers zelfs door hun voorgangers niet eens gelezen werd, zo blijkt.

Al ben ik wel van mening dat een aantal belangrijke klemtonen en pijnpunten in het plan Kelly helemaal niet of onvoldoende uit de verf komen ! Zoals de reeds vernoemde zaken van openbare orde bijvoorbeeld.

Stel je voor dat oma of buurvrouw na zo’n gezamenlijke kookshop, bij het buitenkomen knal omver wordt gereden door een te snelle stepper -van kleur- die over de stoep vliegt… wegens geen respect voor die openbare orde weet je wel !

Ook het aspect werkzoeken, hebben en houden– komt bijna niet aan bod !

Dat het allemaal niet erg vernieuwend en helaas ook niet verrassend is qua ideeën en aanpak,  kon je hiervoor ook al lezen.

Maar dat een Vlaamse minister, in casu Bart Somers met zijn plan samenleven duidelijk enkel een copy paste (kopiëren en plakken) toepast op het rapport D’Hondt…dat is van een heel andere orde !!

Ik schrijf het niet graag maar als de Turnhoutse kopman van het VB op de gemeenteraad zegt We zijn met zeven raadsleden van Vlaams Belang in Turnhout en daar is een goede reden voor en dat ze bovendien in de laatste peiling 3% meer behalen dan hun verkiezingsresultaat in 2019…

Ik heb de indruk dat vooral vooruit voorzitter Conner Rousseau al langer die redenen kent èn begrepen heeft, in tegenstelling tot Bart Somers !

Standaard
Geen categorie

Kruispunt Graatakker is NIET oké

Het kruispunt Graatakker-Ring Turnhout was al decennia lang een erg gevaarlijk kruispunt. Zelfs van die aard dat het sinds 2018 als derde gevaarlijkste kruispunt in Vlaanderen werd gebrandmerkt.

Zowat een jaar geleden liet AWV op dit kruispunt, een conflictvrije regeling uitwerken voor de verkeerslichten om de verkeersafwikkeling veilig te laten verlopen

In de aankondiging van deze werken door AWV (Agentschap wegen en verkeer) klonk het als volgt : Een nieuwe verkeerslichteninstallatie zal zorgen voor een volledig conflictvrije afwikkeling van het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen dus in de toekomst oversteken zonder geconfronteerd te worden met afslaande auto’s of vrachtwagens.

Helaas…als weggebruiker (met de auto, fiets of te voet) kan ik niet zeggen dat dit kruispunt ook ècht conflictvrij is ingericht.

Zo heb ik, als fietser, moeten ervaren dat ik (kant stadspark) bij groen licht voor fietsers nog twee vrachtwagens voor mijn neus kreeg die de Stwg. Op Zevendonk opreden…

Een andere en gevaarlijke situatie is de volgende : als je op de buitenring (kant stadspark) groen krijgt, is het kruispunt bijna nooit al vrij en bevinden er zich nog meerdere (vracht)wagens die afdraaien naar Stwg. Op Zevendonk.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor als je van de Graatakker komt en rechtdoor of linksaf mag rijden. Groen, maar kruispunt nog niet helemaal vrij…

Ondanks een aparte afslag voor Carrefour, zijn er nog steeds automobilisten die OP het kruispunt een terugkeerbeweging maken…er staat trouwens ook geen enkel verkeersbord wat dit verbied…

Idem voor de talrijke auto’s (kant stadspark) die een terugkeerbeweging maken om naar het ziekenhuis (campus Elisabeth) te rijden. Op datzelfde ogenblik mag het verkeer van de Graatakker ook rechts de ring opdraaien.

Begin dit jaar signaleerde ik dit probleem al aan AWV…maar er is terzake nog niets veranderd.

Ofwel rijden tè veel auto’s nog snel en te nipt door het oranje, of zelfs rood, ofwel is de ontruimingstijd van het kruispunt veel te kort.

Werken de rood-licht camera’s er nog en zo ja, werden er al overtredingen vastgesteld ?? Het lijkt me ook aangewezen om deze camera’s in elke rijrichting te voorzien.

Noot : zowel op 26/8 ll (fietser aangereden) als op 10/10 ll (auto en tractor botsen) deden zich ongevallen voor op dit kruispunt)

Ik had vroeger altijd een heel eng gevoel op dit kruispunt en helaas is dat met deze conflictvrije regeling -maar toch ook weer niet helemaal conflictvrij- niet verdwenen.

Ondertussen is het -hoe lang nog ?- afwachten tot ook het keigevaarlijke kruispunt Ring-Stwg Op Mol, een conflictvrije regeling krijgt.

Standaard
Geen categorie

Facebook is een vrijplaats*

*Volgens Van Dale is een vrijplaats, een plaats waar iets mag wat elders niet kan of mag. https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/Vrij%2520plaats#.Y3JsMHbMJD8

En dat is volgens mij, de perfecte omschrijving van wat sociale media -vooral facebook- geworden zijn.

Zolang je géén blote borst of tepel toont en er géén racistische bejegening in je boodschap(pen) vervat zit, kan en mag blijkbaar alles op het gezichtenboek.

Zo bijvoorbeeld valse beschuldigingen uiten, je eigen geschriften tegenspreken, mensen uitschelden, zaken beweren die kant noch wal raken èn die je bovendien niet kan staven met eender welk bewijs…, mensen tegen mekaar opzetten of opjutten met loze (niet echt) berichten…  wat of hoe dan ook, alles kan en mag op facebook.

Als je dat wil kan je er een voltijdse dagtaak van maken om dat alles met de juiste feiten, cijfers, kortom gewoon met de waarheid/juistheid te weerleggen.

Dat facebook op die wijze mensen gewoon kan afmaken, in een verdomhoekje kan drummen of wat dan ook, het zal wellicht voor Marc van de Tiense suikerberg, Mark Zuckerberg, de eigenaar van FB, zeker géén zorg zijn.

En de reguliere media dan

Ja, eigenlijk kan je de -zwaar- gesubsidieerde media ongeveer hetzelfde verwijten. Zo zag ik de voorbije dagen meerdere bladzijden in de zelfverklaarde kwaliteitskrant De Standaard meerdere opinies verschijnen die het klimaat-terrorisme zoals we dat kennen van ondermeer Extinction Rebellion quasi verheerlijken.

Het gaat dan in deze om extremisten die autowegen bezetten, olieraffinaderijen dagenlang blokkeren en zichzelf vastkleven aan exclusieve en dure kunstwerken of op de tarmac van een luchthaven.

Een van die deskundigen is van mening dat dit klimaatterrorisme zelfs een goede zaak is, want het geeft meer autoriteit en zeggingskracht aan klimaatactivisten…

Knack…helemaal zo woke als de pest

En in verband met de terreurmoord op een Brusselse agent, voert Knack dan weer Terrorisme-expert Thomas Renard op, die de politiek waarschuwt voor politieke overreacties.

Bovendien slaagt hij erin de vergelijking te maken tussen moordenaar Yassine M en militair Jürgen Conings. Want beiden stonden op die Ocad-lijst. Maar daar zou hij dan eerlijkheidshalve de vergelijking ook moeten vervolledigen,  want Conings had niemand vermoord.

En als terreur-specialist weet hij ook nog te vertellen  De grootste dreiging komt nog steeds vanuit het jihadisme, maar die trend is dalend. Extreemrechtse dreiging zit daarentegen in de lift.

Maar of en hoeveel agenten in ons land al werden aangevallen en/of  vermoord door extreem-rechtse terroristen…dat staat ook al niet vermeld. https://www.knack.be/nieuws/belgie/terrorisme-expert-thomas-renard-na-aanslag-op-agenten-oppassen-voor-politieke-overreactie/

Ja, mijn conclusie is duidelijk. Ook de gesubsidieerde Belgische en Vlaamse media profileren zich steeds meer als een -woke- vrijplaats.

Het verschil met facebook is dat je daar zelf kan uitmaken wie je berichten kan lezen, wie iets op je pagina mag plaatsen en in een extreem geval kan je ook nog iemand blokkeren…

Wat de gazetten/weekbladen betreft staat het allemaal wel gedrukt en geschreven en weerleggen kan je zo goed als niet of nooit want je reacties worden toch niet geplaatst !!

Standaard
Geen categorie

Turnhoutse verkeerschaos

48 jaar is het geleden dat ik -bij het leger- mijn rijbewijs haalde. In dat jaar kocht ik mijn eerste occasie’tje. Ondertussen heb ik zowat 1,5 miljoen kilometer achter het stuur gezeten van een auto.

Net als uzelf heb ik het verkeer gestadig weten toenemen. Jaar na jaar kwamen er meer en meer (vracht)auto’s op het Belgisch wegennet terecht.

Zijn er teveel auto’s onder ons

In de afgelopen jaren (2020 en 2021) was het plots veel rustiger op de wegen. Om de gekende redenen. Maar van die rustigheid is vandaag absoluut niets meer te merken.

Ondanks de steeds duurdere brandstofprijzen heb ik de indruk dat er nooit voorheen zoveel auto’s, lichte en zware vrachtauto’s onderweg zijn geweest als nu. Dat er om de haverklap een filerecord wordt gebroken mag dan ook niet verwonderen.

Regels worden overhoop gereden

Maar tegelijk met het toenemende verkeer stel ik ook vast dat steeds meer weggebruikers in toenemende mate verkeersregels gewoon naast zich neerleggen.

Recent reed ik, op een vrijdagavond om 18.00 via de Grimstedestraat, Graatakker, Deken Adamstraat, Korte Gasthuisstraat en Patriottenstraat huiswaarts.

Maar liefst 10 auto’s stonden op deze kleine afstand erg hinderlijk geparkeerd/gestationeerd…al dan niet met signalisatie (4 pinkers aan) In de Grimstedestraat stond zelfs een auto, zonder licht of inzittende(n), gewoon stil op de rijweg…terwijl er enkele meter verder een parkeerplaats vrij was.

Waar is de heer in het verkeer gebleven

Je kan voortaan géén straat in Turnhout meer inrijden of je wordt er geconfronteerd met één of meer bestelwagens die pardoes voor je neus -hinderlijk- blijven stilstaan.

Altijd om één of ander pakje aan huis te leveren. Ook al is er een parkeerplaats vrij…de tijd om die correct te gebruiken is er dan niet want dan kunnen er minder pakjes worden geleverd.

Deze namiddag nog een file in de Warandestraat vanaf het Zegeplein. Geen probleem voor de fietsers want die komen dan op de stoep de voetgangers aanvallen. Zelfs een motard die vond dat hij te lang moest wachten maakte rechtsomkeer om dan maar tegen de richting in te rijden.

Frustraties

En ondanks de nieuwe regelgeving voor de elektrische steps blijven ook zij de stoepen terroriseren. Begrijpelijk dat steeds meer weggebruikers die wel de regels en veiligheid in acht nemen, zich boos maken op de toenemende chaos.

Enkele dagen geleden schreef GVA een artikel over buren die klagen over overlast van een buurtwinkel op De Merodelei. Daarover ondervraagt lees ik volgende reactie van de politie : Toch gebeurt het dat een politieman langs de Merodelei passeert zonder hiervoor op te treden”, erkent de commissaris.( Rudy Remijsen) “Vaak zijn onze mensen dan met andere zaken bezig die dringender zijn of een hogere prioriteit hebben dan foutparkeerders beboeten of aanspreken. Het is uiteraard ook niet mogelijk om hier constant controle uit te voeren.https://www.gva.be/cnt/dmf20221108_94553388

Tegelijk stel ik vast dat op de parking Loechtenberg op de meeste werkdagen wel twee keer controle is op het parkeren…

Zelf en ongetwijfeld heel veel Turnhoutenaren met mij, ben ik ontstemd maar ook weer niet verbaasd over deze uitspraak. Wellicht geeft de commissaris daarmee ook aan dat er te weinig agenten zijn in onze stad…

Als Turnhout niet verder wil versmachten onder een verkeerschaos waar elke weggebruiker deel aan heeft, moet de boodschap voor het beleid dan ook duidelijk zijn :

werk de frustratie over gebrekkige controle en handhaving weg en zorg voor meer blauw op straat. Het is al eventjes vijf voor twaalf !!

Standaard
Geen categorie

Brusselse alarmbellen werken NIET

Wat een laffe terroristische daad alweer…mijn oprechte deelneming aan de familie, vrienden en collega’s van de vermoorde en zwaar gewonde agent.

Maar nu er steeds meer informatie doorsijpelt, kan ik niet anders dan vaststellen dat deze moord had kunnen worden voorkomen.

Om 10.00 komt de moordenaar bedreigingen uiten naar de politie in een Brussels politiekantoor.

HLN : “Politie Evere. M. biedt zich aan in het politiekantoor. Hij stamelt dat hij de politie haat, naast een resem andere onsamenhangende opmerkingen. Uiteindelijk vraagt hij om psychologische hulp. De politiediensten contacteren de dienstdoende magistraat van het parket van Brussel om een gedwongen psychiatrische opname te starten. Hij voldoet echter niet aan de wettelijke voorwaarden, net omdat hij bereid was vrijwillig een psychologische behandeling te ondergaan.De dienstdoende magistraat besluit dat de politie de man naar de psychiatrische eenheid van het Cliniques Universitaires Saint-Luc moet brengen.”

Dat hij geradicaliseerd is èn bovendien op de Ocadlijst staat…is voor de magistraat van dienst bij het parket, géén reden om de man te laten colloqueren, laat staan aan te houden…want hij volgt liever het boekje…van vrijwillige opname

HLN : Zo stond hij al sinds 2015 op de CELEX-lijst, de lijst van van de Cel Extremisme van de gevangenissen. De man staat ook op de OCAD-lijst, de lijst met personen die een extremistische of terroristische dreiging kunnen vormen voor België. Hoe de man gisteren het psychiatrisch ziekenhuis kon verlaten, is voorlopig onduidelijk.

Zodra de politie wist dat deze moordenaar het ziekenhuis had verlaten, hadden ALLE alarmbellen moeten afgaan.

Zo had er een onmiddellijke waarschuwing moeten gaan naar ALLE agenten in het Brusselse gewest, om hen in een verhoogde staat van paraatheid te brengen èn had wellicht ook een terreuralarm moeten worden afgekondigd. Minstens het dreigingsniveau te verhogen !!

Standaard
Geen categorie

Turnhout een zilveren stad

25 jaar geleden, in 1997, werd Turnhout, samen met 12 andere steden in Vlaanderen erkend als centrumstad.

Tot op vandaag zijn dit nog steeds dezelfde 13 centrumsteden. (Aalst, Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Gent, Genk, Hasselt, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout)

Hardnekkige misverstanden

Bij zo een jubileum past het om bepaalde misverstanden –die hardnekkig worden gecultiveerd (aangekweekt)– even recht te zetten.

Zo is de erkenning als centrumstad, niet gebaseerd op het aantal inwoners, maar eerder op het uitrustingsniveau. Zo heeft Beveren meer inwoners dan Turnhout, maar is van deze twee toch Turnhout de centrumstad, omdat Beveren zich tussen de grotere centrumsteden Sint-Niklaas en Antwerpen situeert. 

Mislukte fusie

Turnhout daarentegen, heeft een centrumfunctie in de Kempen. De reden dat Turnhout als stad, op 1/1/1997 maar 38.406 inwoners telde (waarvan 3.803 van vreemde herkomst)  ligt  bij een mislukte fusie in 1977. Op een gelijkaardige manier heeft ook Kortrijk en in mindere mate Leuven een grotere invloed op het omliggende gebied dan hun inwonersaantallen doen vermoeden.

Stad kan noch mag nieuwkomers kiezen

Nog zo een mythe die al langer de ronde doet is deze : Turnhout wil zo snel mogelijk 50.000 inwoners, want dan gaat de Burgemeester meer verdienen.

  1. Onze huidige burgemeester Paul Van Miert is ook Vlaams parlementslid. Daardoor is zijn burgemeesterswedde NU al afgetopt
  2. Sinds 2011 groeide de Turnhoutse bevolking aan met ‘maar’ 4.900 inwoners. Sinds 1/1/1997 tot nu -de laatste 25 jaar dus- kwamen er 7.874- inwoners bij in onze stad.

Maar…het belangrijkste gegeven is wel, dat geen enkele stad of gemeente -dus ook Turnhout niet- mag of kan kiezen wie er in de stad komt wonen ! Die keuze is het exclusieve voorrecht van de mensen zelf en de stad mag NIEMAND weigeren in te schrijven. En gelukkig maar !

Dat onze zilveren centrumstad een aantal nijpende problemen kent heb ik in het verleden al vaak aangetoond in mijn blogs.

Dat onze stad de afgelopen jaren collectief armer werd, is, ook een vaststaand feit.

Er lopen op dit ogenblik heel wat grote bouwprojecten in Turnhout. Zoals op Heizijde en in de stationsomgeving. Hopelijk trekt dit ook veel mensen aan die inzake kadastraal inkomen en aanvullende personenbelasting een flinke duw kunnen geven aan de stedelijke inkomsten.

Maar, ook dat heeft de stad zelf dus NIET in de hand !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrumstad

Standaard
Geen categorie

Extreem politiek pamflet

Er roert entwat in onze stad in verband met de begraafplaats Kwakkelstraat. De plannen die daarover werden bekend gemaakt in september ll, schieten bij een aantal burgers in het verkeerde keelgat. https://antwerpspersbureau.be/kerkhof-kwakkelstraat-in-turnhout-wordt-onderdeel-van-modern-natuurpark/

Zelfs zodanig dat enkelen een petitie zijn opgestart. Op zich géén enkel probleem, ware het niet dat de aangevoerde argumentatie/motivatie een louter extreem politiek pamflet is geworden.

Een pamflet waarbij het gehele stedelijke èn politionele beleid zwaar onderuit wordt gehaald.

Wat de initiatiefneemster(s) hier neerschrijven zou zelfs de meest extreme politieke tegenstander in Turnhout nog doen blozen ! Of juist niet ?!

Zij gebruiken/misbruiken de begrijpelijke emotionele reacties van sommige mensen, om af te rekenen met politiek Turnhout. Het gevolg is dat hun aangevoerde argumentatie/motivatie het doel van deze petitie dan ook helemaal voorbij gaat.

Dit dient hun zaak dan ook helemaal NIET !!

Slechts één voorbeeld uit de tekst -die je integraal hieronder kan lezen- maakt extreem duidelijk wat hun extreme doelstellingen zijn, want anders dan dat, kan ik het door hen gebruikte begrip ‘Turnhout wil een rattencentrumstad worden met 50.000 inwoners Er zijn er nog een 4000 die ze moeten lokken

Noemen zij nu de (toekomstige) inwoners van onze stad ratten … ??

Ik ben een absoluut voorstander van de vrije meningsuiting…maar dit politiek pamflet (schimp- of smaadschrift) tart elke (fatsoens)norm !

Tekst petitie (integraal overgenomen, taalfouten inbegrepen)

Onlangs werd bekend gemaakt dat van het prachtig 200 jarig “GEKLASSEERD KERHOF”, een “Open wandelpark” wordt gemaakt. Van de ongeveer +/-3800 graven, mogen er maar een 500 overblijven. Dus 3/4 wordt gewoon afgebroken. Oorspronkelijk is er Vlaamse subsidie toegekend voor “Onderhoud en Opfleuring”. Was een prachtig idee!Maar blijkbaar dient nu de subsidie gebruikt te worden om weer BULLDOZERS te huren. Nadien hebben ze nog eens 150.000 euro extra gekregen. En NU recent, hebben ze weer subsidie bij gevraagd!! Duur bomen!!??Wat wil vooral de GROENE gemeente ? Bomen planten, zodat de “stadsmens” ook in het groen kan gaan wandelen en joggen. Het kerkhof is ongeveer 800m/2 meter !! Het zal een heel grote long van de stad worden!! Moet je weten dat 500m verder het STADSPARK van enkele ha groot is, waar iedereen die wil wandelen, joggen, treintje rijden, vissen, zwemmen, grote speeltuin, cafetaria, … naartoe kan gaan. En er is gratis parkeerplaats zat !!Trouwens, al de andere centrumparkjes zijn allemaal storten, gebruikte drugnaalden en met kapotte speeltuigen. Nochtans staan daar overal het politiereglement op een paal. Heel bangelijk blijkbaar in de praktijk!!De buurtbewoners zijn tegen, omwille van nu al het huidig en vermeerderen van vandalisme en ideale plaats voor brave hangjongeren.Eigenaars van familiegraven kunnen NIET meer in alle sereniteit naar hun overleden familieleden gaan, … Plus de schrik, dat alles wat erop de zerken gezet worden, zal worden vernield en de waardevolle spullen gestolen.Graven worden nu ook al door gebroken of afgebroken, zonder familie in te lichten, … Zelfs graven met eeuwige concessies!Buiten ze 3/4 gaan afbreken, gaan ze gaten maken in de muren rondom, zodat het dag en nacht toegankelijk is. Iedereen die Turnhout kent, de buurt is bekend voor vandalisme, diefstal. Dan komt er nog bij dat sluikstorten, in de stad totaal niet onder controle is. Gevolg, binnen de kortste tijd is het kerkhof een stort en lopen er, zoals al drie jaar in heel de stad ratten en ongedierte rond. Zo erg dat de stad aan de burgers al rattenvergif gratis uitdeelde. Stel u voor als kinderen en dieren in aanraking komen met dat gif. Onverantwoord.Een ander probleem is dat, het vooraf geweten is dat het “wandelpark”, snel een plaats bij uitstek gaat worden voor snelle steps en e-bikers parours. Politiecontrole in Turnhout, beperkt zich enkel bij parkeerboetes geven en blaastesten laten doen . M.a.w. geen constante controle en het kerkhof wordt een tweede Gasthuisstraat ( of andere centrumstraat)..Zij die het Turnhouts beleid kennen, weten dat er binnen 5/10 jaar er van het kerkhof niks overblijft en er weer een plaats is voor een nieuw bouwproject. Turnhout wil een rattencentrumstad worden met 50.000 inwoners. Er zijn er nog een 4000 die ze moeten lokken. Er is nu al een groot tekort aan woningen, … dus de projectontwikkelaars liggen al om de hoek te loeren!!De mensen die 200 jaar geleden Turnhout op de kaart hebben gezet, op alle vlak, mogen zomaar niet onder de bulldozers geraken, omwille van politici die weer een stempeltje willen nalaten!! OPFLEUREN EN ONDERHOUDEN EN ‘S AVONDS HET SLOT OP DE POORT. NET ZOAL BIJ HET NIEUWE KERKHOF NAZARETH.       STEM TEGEN A.U.B. !!! om het behoud ons eigen erfgoed!!STEM TEGEN A.U.B.

Standaard
Geen categorie

meten-weten-analyseren

Ik weet echt niet of in Turnhout  iemand wel eens de moeite neemt om de werkloosheidscijfers wat uit te diepen.

Eigenlijk weet ik überhaupt niet of er binnen het streekoverleg, IOK, vakbonden en andere nog wel aandacht is voor deze -penibele- Turnhoutse problematiek.

In de wetenschap dat Turnhout met 10,1%, na Antwerpen (12,1%) de HOOGSTE  werkloosheid heeft van gans Vlaanderen… En inzake leefloon staat Turnhout, na Gent (25,95 lln per duizend inwoners) Oostende (25,39/1000), met 22,63/1000 op de derde plaats in Vlaanderen…

Doe ikzelf -nogmaals- een poging om  één en ander te meten en te analyseren. En daartoe vergelijk ik cijfers van oktober dit jaar met die van oktober vorig jaar. Vooral wat de origine van de werklozen betreft.

Minder dan één jaar werkloos

Met 920 zijn ze, de werklozen die minder dan één jaar werkloos zijn.  330 van hen (35,8%) zijn Belgen en 590 van vreemde origine.

Een jaar eerder bestond deze groep uit 858 werklozen, met evenveel Belgen (330 of 38,5%) en 528 van vreemde origine.

Een beperkt aantal, niet-Europese nationaliteiten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van deze aangroei. Zo nam de groep Surinaamse werklozen (16) toe met 10 wl. Eenzelfde aangroei bij de Afghanen (47) ; De Irakezen namen toe met 14 tot 35; Met 12 Turkse werklozen kwamen er 7 bij. Waar er vorig jaar géén enkele werkloze was uit Togo, zijn er nu 5…maar de grootste aangroei, +20, tellen we bij de Somaliërs die nu met 37 zijn

Het loont de moeite om na te gaan of deze aangroei enkel te maken heeft met nieuw ingestroomde leefloners, die ook moeten ingeschreven zijn bij VDAB, dan wel of het over werklozen gaat, die effectief al een periode -en hoelang- aan de slag waren in ons land al dan niet nadat ze vanuit leefloon werden toegeleid naar werk.

Deze oefening kan ikzelf niet maken maar dat kan wel door de diensten van het OCMW en/of de schepen van werk en economie in samenspraak met VDAB.

Plus 1 maar minder dan twee jaar werkloos

In deze groep telt Arvastat 370 werklozen, waarvan 146 Belgen (39,5%) en 224 van vreemde origine. Vorig jaar waren er nog 387 werklozen, waarvan 179 Belgen (of 46%)  en 208 van vreemde herkomst.

Langer dan twee jaar werkloos

Van de 834 in deze groep zijn er 459 Belgen (55%) en 375 van andere origine. Vorig jaar waren 888 mensen +2 jaar werkloos. 503 Belgen (57%) en 385 van vreemde origine.

Enkele detailcijfers in deze groep +2 j zijn :

61 Nederlanders, waar zij in Nederland recht hebben op maximaal 24 maanden WW uitkering, lastens de overheid.

21 Afghaanse werklozen; 28 Irakezen; 20 Roemenen; 25 Syriërs en 47 Marokkanen.

Duidelijker dan met deze cijfers, kan ik de knelpunten in de Turnhoutse werkloosheid niet weergeven.

Nu is het kwestie van alle instrumenten en projecten zoals in mijn vorige blog* vernoemd ook doelgericht èn vooral effectiever in te zetten !!

In Turnhout tellen we maar liefst 70 nationaliteiten in de werkloosheid, waarbij de ‘Belgen’ nog maar 45% uitmaken.

ACTUEEL

Vandaag lezen we in De Tijd, 21 procent van de werkzoekenden komt niet opdagen op een afspraak met een VDAB-bemiddelaar. Een derde van de werkzoekenden die de afspraak mist, blijkt geen geldige reden te hebben, zoals ziekte, omdat ze al een job hebben gevonden of een opleiding volgen. ‘Na een aangetekende herinnering komt 60 procent niet opdagen, in grote mate zonder geldige reden https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/1-op-5-werkzoekenden-daagt-niet-op-bij-afspraak-met-vdab/10426259

Dré Wolput

8 november 2022

Standaard
Geen categorie

Emo dossiers in Turnhout

Het was me wat, toen via de facebookpagina van Dierenartsencentrum De Blauwe Ark (uit Oud-Turnhout) op 20 oktober ll. de beelden online werden gezet van een onverlaat die zijn hond zwaar mishandelde.

Plaats van het gebeuren was de Turnhoutse Herentalsstraat.

Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een lokaal voorval als dit, de sociale media deed ontploffen.

Enkel al op de betreffende FB-pagina kwamen er ruim 1.100 afkeurende emoticons terecht, ruim 1.400 opmerkingen en meer dan 4.400 keer werd dit bericht gedeeld.

Ontzetting en afgrijzen

De ontzetting, het afgrijzen was, net zoals bij mezelf, dan ook ontzettend groot.

En dat ging duidelijk in twee richtingen. Zo waren er nogal wat oproepen om samen met anderen, die man eens een lesje te gaan leren. Dergelijke reacties riepen bij mij zo mogelijk nog meer afgrijzen op.

De vele andere pijlen werden dan weer richting politie en burgemeester Paul Van Miert gestuurd omdat deze mishandelde hond niet stante pede bij de man werd weggehaald.

Wetten en regels bestonden niet meer

Je kon dan ook niet anders dan vaststellen dat de emoties zodanig hoog oplaaiden -en her en der ook wel serieus werden aangewakkerd- dat terechte èn correcte overwegingen van er zijn wetten en regels die in de weg staan van een onmiddellijke inbeslagname massaal werden weggehoond.

Uiteindelijk kwam de hond nog erg snel, met akkoord van de eigenaar, in Veeweyde terecht. Oef !!

Foto : Jef Van Nooten HLN

Begraafpark

De voorbije dagen kreeg ik, bij het volgen van sociale media, het gevoel dat er in onze stad een nieuw emo-dossier in de maak is. Meer bepaald rond de idee om van de begraafplaats in de Kwakkelstraat een toegankelijk begraafpark te maken.

Nu sluimert het ongenoegen hierover, zowel in de buurt als bij mensen die nog een -al dan niet ver- familielid begraven weten in de Kwakkelstraat al een tijdje. En de emotionele reacties hebben in de Allerheiligendagen sommigen zelfs aangezet om een petitie te starten om van deze begraafplaats géén begraafpark te maken.

Of dit gegeven dezelfde orde van grootte zal aannemen als inzake de zwaar mishandelde hond, lijkt me onwaarschijnlijk.

Maar als er nu ornamenten verdwijnen of beschadigd worden op één of ander graf, of er zijn graven waarop de steen kapot geslagen is en dit laten uitschijnen (op sociale media)   alsof de stad -i.c. Schepen Adriaensens- dit opzettelijk (laat) doet…dergelijke zware beschuldigingen gaan alle fatsoen te buiten.

Hoe dan ook, het zou misschien nuttig zijn dat schepen Stijn Adriaensens zowel de buurt als de betrokken familieleden zou informeren en voor wie het wil, uitnodigen op een gesprek om de juiste toedracht van de plannen toe te lichten. Maar vooral ook om na te gaan hoe de bekommernissen die leven, van toenemend vandalisme, onteren van graven die blijven liggen, hangjongeren enz. … kunnen worden ondervangen en zoveel als mogelijk weggewerkt.

Vermits de plannen nog niet voor morgen zijn, kan er zeker nog voldoende ruimte voor overleg worden voorzien.

Want als enkel emoties een plaats krijgen, kan er niet of nooit rationeel worden beslist in dergelijk dossier.

Standaard