Geen categorie

So-m-ber Turnhouts vooruitzicht

De gevolgen van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, laten zich ongenadig voelen in onze portemonnee. Een steeds maar meer hollende inflatie, met als gevolg dat, waar je één jaar geleden nog 100 € voor betaalde, nu al  bijna 113 € kost.

En uw energierekening mag je ondertussen -gemiddeld- maal 3 vermenigvuldigen tegenover een jaar geleden.

Als gevolg van dit alles, is ook de indexering op sociale vergoedingen, wedden en lonen al een jaar heel sterk aan het stijgen. Zo zal op 1 november de index op sociale vergoedingen voor de 6e keer sinds september vorig jaar met 2% (bruto) worden aangepast. De wedden en lonen van ambtenaren stijgen dan in december eveneens voor de 6e keer met 2%. (sinds oktober vorig jaar) En ook voor november voorspelt men opnieuw een overschrijding van de spilindex.

Stedelijke begroting

Waar u en ik geconfronteerd worden met almaar stijgende rekeningen en uitgaven is dat ook het geval voor de begroting, de uitgaven van de stad Turnhout.

Als, zoals voorzien, in januari de lonen en wedden nog eens met 2% stijgen, een 7e indexaanpassing sinds oktober 2021, is het gevolg daarvan dat de stad ruim 16% meer zal moeten betalen aan wedden en lonen in 2023 en volgende jaren. (16%, is het gecumuleerd effect van 7 indexverhogingen) Los van het feit dat er volgend jaar nog 2 à 3 indexstijgingen worden verwacht.

Concreet : in 2021 was ruim 65 miljoen voorzien voor wedden, lonen en pensioenen van de stad. Daar moet je dan vanaf 1/1/2023,  16% bijtellen, of 160.000 € per miljoen X 65 = +10,4 miljoen…of -minstens-  +21 miljoen voor 2023 en 2024, waar er voor 2024 nogmaals 4 à 6% kan bijkomen !

Maar ook voor goederen, diensten en openbare werken moet de stad een bijkomende kost berekenen van, nu al 12,3% inflatie.

Zwaar besparingsplan

Ondanks dat alles moet Turnhout, net als andere steden en gemeenten, in 2025 een financieel evenwicht aantonen in een meerjarenplanning. De stad voorziet een personeelsbesparing van 10% -60 FTE’s- op termijn zonder naakte ontslagen. Voorziene investeringen zullen mogelijks ook (achteruit) schuiven.

Steeds armere stad

In een presentatie voor het onderwijsveld Turnhout, in juni 2014 vallen mij twee in het oog springende titels op, namelijk Turnhout Verarmt en Turnhout verkleurt.

Dat dubbele proces is nog steeds voortschrijdend.

Bovendien is Turnhout een stad met een lage werkzaamheidsgraad en bijgevolg een hoge werkloosheidsgraad.

Dat heeft dan weer als gevolg dat de inkomsten voor de stad, zoals de personenbelasting en onroerende voorheffing de volgende jaren bijlange niet zo snel of sterk zullen stijgen als de kosten.

Waar in 2020 en 2021 heel veel tijdelijke -corona- werkloosheid viel te noteren, mogen we ons in de komende periode verwachten aan stijgende tijdelijke -energie- werkloosheid

En wat de inkomsten inzake onroerende voorheffing betreft krijgen bedrijven die innoverend investeren dan weer vrijstellingen op die onroerende voorheffing…

Oppositie

Recent vroeg de oppositie een extra gemeenteraad. Gewezen burgemeester Eric Vos had liever gezien dat de stad een (lang) proces van nadenken en overleggen met de diensten was opgestart.

Zo maakt hij wel duidelijk dat de dringendheid, ja zelfs de dwingendheid, -van de tomeloze inflatie, de hoogste van de afgelopen halve eeuw, indexeringen en energierekeningen- mede als gevolg van de Europese solidariteit met Oekraïne, waar de oorloog in februari dit jaar in volle hevigheid losbarstte, nog niet tot hem is doorgedrongen…

Een persoonlijke bekommernis van mij is dat er zeker niet mag worden bespaart op veiligheidspersoneel, zijnde politie en brandweer. Minstens wat politie betreft dringt zich een toename van agenten op ! Ook inzake stijgende armoede moet er voldoende personeel zijn om mensen met problemen bij te staan en te helpen.

Misschien moet wel eens worden nagedacht of het OCMW zich nog langer de begeleiding naar werk van leefloners moet toe eigenen. Daar hebben we toch de VDAB voor !!

Om deze blog leesbaar te houden èn te staven wat ik in deze blog neerschrijf moet je zeker de cijfers -in bijlage- nog eens doornemen.

Financiële en armoede-indicatoren in Turnhout

*Sinds de fusie van de Turnhoutse ziekenhuizen, in 2009, zijn de kosten van de pensioenen van het gewezen OCMW-personeel, enkel en alleen ten laste gekomen van de stad Turnhout, alhoewel het een regionaal (ocmw) ziekenhuis betreft. Ook voor deze bedragen moet je bij elk miljoen, 160.000 € bijtellen vanaf 2023. Dit is vandaag een èchte molensteen rond de nek van de Turnhoutse begroting

*inzake werk en werkloosheid

Werkzaamheidsgraad volgens herkomst

België = 73,9%   op Vlaams niveau =78%

EU afkomst = 63%  op Vlaams niveau = 65,7%

Niet EU afkomst = 54,4% op Vlaams niveau = 57,2%

Werkloosheidsgraad volgens herkomst

België = 4,3%    Vlaams = 2,4%

EU afkomst = 6,2%   Vlaams = 4,5%

Niet EU afkomst = 10,4%   Vlaams = 8,5%

Werkloosheidsgraad algemeen Turnhout/Vlaanderen

2013 = 2.525 wl, 12,8%  – 8,2%, verschil met Vlaanderen is 4,6 procentpunt

2017 = 2.678 wl, 13,3% – 7,6% verschil met Vl is 5,7 procentpunt

2018 = 2.542 wl, 12,5% –  7,1% verschil met Vl is 5,4% procentpunt

2019 = 2.394 wl, 11,7%  –  6,7% verschil met Vl is 5 procentpunt

2021 = 2.287 wl, 10,9%  – 6,2% verschil met Vl = 4,7 procentpunt

December 2013 waren er 2.685 werklozen, waarvan 1.620 Belgen, of ruim 60%. In september 2022 waren er 2.090 werklozen, waarvan 949 Belgen of nog  45%

Personen van vreemde herkomst

1/1/2014 = 10.902

1/1/2022 = 17.618 in deze groep (38% van de gehele bevolking) is 18,6% van Europese en 19,4% van NIET Europese herkomst.

Coronaeffecten -personenbelasting

2020 telde 2.525 volledig werklozen maar, in dat jaar waren er ook 1.548 tijdelijke weklozen. Totaal dus 4.073 ‘voltijdse’ werklozen.

2021 telde 2.287 volledig werklozen, maar ook in dat jaar moet je nog 767 tijdelijk werklozen bijtellen, wat het totaal op 3.054 brengt.

Dat  deze hoge werkloosheidscijfers van 2020/2021 een zware invloed hebben, op de (minder) opbrengsten van de aanvullende personenbelasting is ook wel duidelijk.

De belastbare lonen van 2022 kunnen een mogelijk positief effect hebben op die ontvangsten, maar :

*vermits de belastingaangifte van de lonen 2022  pas op 30 juni 2023 gekend zal zijn zal de stad ten vroegste einde 2024, begin 2025 deze eventuele meeropbrengsten binnen krijgen…

*In onze stad werken heel veel mensen in een sector -zoals horeca- waar de indexverhogingen van 2022 pas op 1/1/2023 zullen aangepast worden in de lonen. Die eventuele meeropbrengsten vallen helemaal buiten de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen,  die tot 2025 reikt.

Tenslotte nog een sprekend cijfer over de collectieve verarming in Turnhout en dat is de welvaartsindex die in 2012, 100/100 was en nu nog maar 95/100

Standaard

2 gedachtes over “So-m-ber Turnhouts vooruitzicht

Reacties zijn gesloten.