Geen categorie

Alles heeft een prijs

Fotogeniek België - Foto's Turnhout

Op de volgende gemeenteraad zal men de dotaties aan de politiezone en de brandweer hulpverleningszone goedkeuren.(werking + investeringstoelagen)

Samen goed voor ruim 11,6 miljoen euro. Dat is een fors bedrag en de ontvangsten uit aanvullende personenbelasting van 12,18 miljoen gaan dus bijna volledig op aan onze veiligheid.

De kinderopvang krijgt in 2022,  1.743.022 werkingssubsidies en voor de uitbating van het zwembad door Optisport is volgend jaar 1.269.693 voorzien. Enkel bovengenoemde posten samen, kosten aan de Turnhoutse belastingbetaler ruim 14 miljoen € volgend jaar, goed voor 320 €/inwoner.

Het totale exploitatiebudget van onze stad bedraagt meer dan 112 miljoen € in 2022, of ruim 307.000 €/dag. De grootste hap uit dit bedrag betreft lonen, sociale lasten en pensioenen namelijk 60,1 miljoen/jaar. (1.017.552 € hiervan zijn kosten voor het politiek personeel)

De belangrijkste inkomstenbronnen die daar tegenover staan zijn het gemeentefonds, goed voor 30,8 miljoen €. De tussenkomst voor het betalen van de pensioenen, responsabiliseringsbijdrage genoemd, zowat 5 miljoen/jaar of 32 miljoen voor de periode 2020-2025. Maar enkel al voor het voormalig personeel van het OCMW ziekenhuis is er in deze periode 37 miljoen nodig !

Uit de belastingen zoals personenbelasting, roerende voorheffing (kadastraal inkomen) verkeersbelasting, andere gemeentelijke belastingen en gasboetes, krijgt onze stad 36,2 miljoen in de stadskas.

De inkomsten uit de transportvergoeding PIDPA, uit dividenten Iveka (elektriciteit en gas)  en IKA en de opbrengsten uit afvalophaling en containerpark (2,6 miljoen) zijn samen goed voor 8,3 miljoen €

Financiële risico’s

In het meerjarenplan 2020/2025 worden ook een aantal financiële risico’s vernoemd. Zo bijvoorbeeld deze vaststelling die ik al zo vaak in mijn blogs heb gedaan : De laatste jaren kent stad Turnhout een bevolkingsgroei (+1%/ per jaar). De verwachting is dat de bevolking de komende jaren nog zal blijven toenemen. Dit heeft effect op de dienstverlening die we aanbieden (uitgaven) maar ook op de mogelijke ontvangsten die hiermee gepaard gaan. Momenteel is de impact op de ontvangsten eerder laag. Turnhout wordt de laatste jaren geconfronteerd met een relatieve verarming van de bevolking. Er is een daling van de welvaartscoëfficiënt, een stijging van het aantal inwoners met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering en een toename van het aantal leefloners. Een verdere verarming van de Turnhoutse bevolking en mogelijks nieuwe cliëntstromen (vb. nieuwe vluchtelingencrisis) zullen de uitgaven van het OCMW nog meer doen stijgen. Aldus het meerjarenplan van stad Turnhout.

Politie en brandweer

De stad Turnhout neemt met 47,10% , bijna de helft van de totale begroting van de politiezone voor haar rekening en 27,15% van de totale begroting van de hulpverleningszone. Een mogelijke extra verhoging van deze bedragen zou vooral het gevolg kunnen zijn van de stijgende pensioenlasten waar ook deze organisaties mee geconfronteerd worden.

Voeg daar aan toe dat er vroeg of laat ook een CAO tot stand moet komen om de lonen van de politiemensen te verhogen, dan komt dat ook voor een belangrijk deel ten laste van het lokale bestuur !

De stad heeft zich ook borg gesteld voor een flink aantal miljoenen . Borg staan, betekent dat als de schulden niet worden betaald, de schuldeiser de schuld bij de stad zal invorderen.

Concreet

Voor de projecten waar de stad borg voor staat, staan de volgende bedragen nog open op 31/12/2020: – Optisport: 5,25 miljoen euro voor de renovatie van het zwembad – Autonoom Gemeentebedrijf: 4,66 miljoen euro voor de initiële bouw van het zwembad – Project IKA: 156 679,30 euro – Gewaarborgde lening Blairon nv: 1,58 miljoen euro Vanuit het OCMW zijn er de volgende borgstellingen: – AZ Turnhout VZW: 24,20 miljoen euro – Zorggroep Orion: 344 044 euro

Meest in het oog springend is wel de borg van 24,2 miljoen € voor het ziekenhuis. Een regionaal ziekenhuis waarbij blijkbaar enkel de stad opdraait voor de zeer hoge kosten van de pensioenlasten (zoals eerder als vermeld ruim 37 miljoen over een periode van 6 jaar) en een hoge borgstelling !!

Zwemmen (z)onder water

En de lening voor de initiële bouw van het zwembad, daarvoor moet blijkbaar ook nog ruim 4,6 miljoen worden afbetaald. Maar…waren er geen gerechtelijke procedures gestart tegen aannemers ? En hoe zijn die afgelopen ? Of is dat allemaal verticaal geklasseerd ??

Standaard