Geen categorie

Over…

Afbeeldingen Armoede, stockfoto's | Depositphotos®

Armoede, werk-werkloosheid, integratie in Turnhout

Een 2-tal weken geleden verscheen, een update van de lokale integratiescan van de stad Turnhout.

Aanleiding voor mij om een aantal cijfers en indicatoren over zowel armoede als werk-werkloosheid en integratie in onze stad samen te vatten in deze blog, die wat langer uitvalt dan gewoonlijk.

In mijn vorige blog er is werk heb ik u de nieuwe indeling, welke de cijferwebsite van VDAB, met name Arvastat, voortaan gebruikt, al toegelicht.

Daaruit blijkt dat er in november welgeteld 1.430 werkzoekenden zijn die de status in bemiddeling hebben. Hoeveel zijn er dat, jonger dan 25 jaar en van waar komen ze ?

175 van Belgische origine, 154 van Europese herkomst (zonder België en Oost-Europa) 38 van Aziatische origine, 31 van Afrikaanse origine en 16 van Oost-Europa. Er zijn dus maar liefst 414 werkzoekende jongens en meisjes van minder dan 25 jaar…en toch raken zoveel vacatures +500- in Turnhout niet ingevuld.

Komaan VDAB, komaan werkgevers… is er dan echt niet voldoende talent aanwezig, bij deze enkele honderden jongeren om in uw personeelsbestand op te nemen !!

Werkzaamheidsgraad

Deze ligt, algemeen, in Turnhout lager dan in Vlaanderen. Opgesplitst zijn de cijfers als volgt : 73% bij de Belgen; 63% bij EU inwoners en 52,7% bij  niet EU inwoners. Tussen Belgen en niet EU inwoners gaapt een kloof van 20%.

In de verschillende leeftijdsgroepen zijn de cijfers de volgende (achtereenvolgens Belgen, Europeanen en niet-Europeanen)

20-24 jaar = 51,3%;  47,7% en 35,4%;  25 tot 49 jaar = 86%; 69,3%; 56,7% en in de groep 50 tot 64 jaar : 62,4%; 52,9% en 50,2%. In de leeftijdsgroep 25 tot 49 jaar, gaapt er een kloof van 30% tussen Belgen en niet-Europeanen.

Werkloosheidsgraad

Ook hier grote verschillen tussen Belgen, Europeanen en niet-Europeanen. Voor de Turnhoutse Belgen is er een werkloosheidsgraad van 4,8% (Vlaanderen = 2,6%) Voor de EU inwoners is dat 7,4% en voor de niet EU inwoners, 11,6%

Ook voor deze gegevens even inzoomen op de leeftijdsgroepen :

15-24jaar = 4,3% (B) 4,4% (EU) en 6,4% (NEU)

25 tot 49 jaar zijn de cijfers : 3,4% (B) 6,8%  (EU) en 10,3% (NEU)

50 tot 64 jaar : 6,9% (B) 10,9% (EU) 20,5% (NEU)

Wie werkt volgens welk arbeidsregime

Voor deze indeling vinden we in de integratiescan 3 indelingen terug. Voltijds, deeltijds en speciale statuten zoals uitzendarbeid; seizoens en gelegenheidswerk zoals in Horeca.

Het kleinste aantal in die speciale statuten zijn de Belgen met 3%. Andere Europeanen tekenen voor 7,6% en Niet-Europeanen voor 12,3%

60% van zowel de Belgen als Europeanen werken voltijds terwijl bij de niet-Europese inwoners net géén 55% voltijds werkzaam is, van deze groep werkt 32,8% deeltijds.

Wie verdient hoeveel

De scan maakt een opdeling in drie dagloon-klassen. Bij deze de cijfers (%) van Belgen, Europeanen en niet Europeanen

Loonklasse tot 100 € : 20,8% (B) 38,1% (EU) 44,8% (NEU)

100-150 €=dag : 44,8 (B) 46,1 (EU) 45,6 (NEU)

+150 €/dag : 34,4 (B) 15,9 (EU) 9,6 (NEU)

Lage werkintensiteit

Voor deze bepaling/opdeling gaat men  uit van een marge van 0 tot maximaal O,2 van het aantal volwassenen in een gezin die werken. Bijvoorbeeld als er maar één volwassene in het gezin werkt met een uurrooster van maar 20% van een voltijdse, kom je aan een werkintensiteit van maar 0,2.

Bij de Belgen zijn 9,6% van de gezinnen in die situatie. (Vlaanderen = 6,5%) Voor de andere Europeanen is dat bijna dubbel zoveel met 16,2% (17% in Vlaanderen) en bij de niet-Europese gezinnen komen we aan ruim 28% (22,6 % in Vlaanderen) Het aandeel Belgische gezinnen in dergelijke situatie,  daalde van zowat 2.500 on 2010 naar 1.800. Zowel de Europese als niet-Europese gezinnen stijgen in diezelfde periode met  20%. à 25%.

Andere armoede indicatoren

Werk hebben of niet, de aard van dat werk en het daaraan verbonden inkomen zijn uiteraard de voornaamste kansarmoede gegevens maar er zijn nog andere factoren die dit mee bepalen. Zoals

*Het gemiddeld netto-belastbaar-inkomen per inwoner

Voor Turnhout is dat 17.784 €/ inwoner; Provinciaal is dat 19.621 €/inwoner in  Vlaanderen is dat 20.125 €/inwoner. Een verschil van zowat 3.000 €/inwoner tegenover het Vlaams gemiddelde, of 250 €/maand maakt een zeer groot verschil in een gezin.

*Het aantal personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering is een belangrijke graadmeter om in te schatten of iemand deel uitmaakt van de groep met een laag inkomen.

In de leeftijdsgroep van 0 tot 24 jaar, heeft meer dan 1 op 4 (25% of 3.178 personen. In Vlaanderen gaat het over 15,4%) ) recht op deze tegemoetkoming. Rechtstreeks als persoon of als persoon ten laste. Dit hoge aantal hangt voor een zeer groot deel samen met het hoge aantal geboortes in kansarme gezinnen. Voor 2020 is 25,5% van de 560 geboortes  in dat jaar, -147 dus- in een kansarm gezin. Amper 15% van die moeders is van Belgische origine. Bij 7 geboortes is de herkomst van de moeder zelfs helemaal niet gekend. Ter info : in 2013 was maar 16,8% van de personen tussen 0 en 24 jaar, gerechtigd op deze verhoogde tussenkomst. Behalve het hoge aantal geboortes in kansarme gezinnen is ook de toename van het aantal vluchtelingen en migranten een verklaring.

En in de groep van 25 tot 64 jaar spreken we over 3.796 gerechtigden, goed voor 16,4%

*Sociaal wonen in Turnhout

Bekeken naar nationaliteitsgroep, is 2,7% van de Belgen een sociale huurder. Voor Vlaanderen is dat 2,1%. Vermits het in deze groep over nationaliteit gaat, zitten hier uiteraard ook huurders tussen van vreemde herkomst. Voor de EU inwoners is 1,2% sociale huurder en voor de niet EU inwoners betreft het 3,9%

Alleen eenzaam ? Maar wel duur !

Bijna 37% van de Turnhoutse huishoudens -of 7.451 personen- wonen alleen. En van de +80 igers wonen 40% -of 1.055- nog alleen. Er zijn 994 éénouder-gezinnen in onze stad, met minstens één minderjarig kind. Afgemeten tegenover het aantal huishoudens met minstens één minderjarig kind, spreken we over 21%. Alles samen wonen bijna 1.600 minderjarige kinderen bij een alleenstaande ouder, of 17% van alle minderjarige kinderen. Ook deze cijfers zijn een belangrijke indicator van armoede.

Onderwijs

Het grootste probleem in het onderwijs is het gegeven van de thuistaal die niet het Nederlands is. Dit heeft grote gevolgen op het verloop van de schoolcarrière. En bovendien beschadigd dat, na de school, ook sterk je kansen op de arbeidsmarkt. (Zie cijfers vroegtijdige schoolverlaters)

In zowel het kleuteronderwijs (30%) als het lager onderwijs (28,2%) is voor zowat drie op tien, het Nederlands NIET de thuistaal. In het secundair onderwijs is dat ondertussen ook al 25,4% en in het deeltijds beroepssecundair loopt dat al op tot meer dan 4 op 10…

De schoolse vertraging van minstens 2 jaar in het lager onderwijs beloopt 4,52% daar waar Nederlands niet de thuistaal is (Vlaams = 3,28%) tegenover slechts 0,21% waar men thuis wel Nederlands spreekt.

Diezelfde schoolse vertraging vinden we ook terug in het secundair onderwijs, weliswaar met mildere cijfers, namelijk ruim 15% bij niet Nederlands thuistaal en 4,28% bij wel Nederlandse thuistaal.

Wat vroegtijdige schoolverlaters betreft -leerlingen die stoppen met de school zonder dat ze ook maar enige kwalificatie hebben behaald- zijn de verschillen in wel of niet Nederlands thuis, zo mogelijk nog dramatischer. Respectievelijk spreken we dan over 9% en 26,4%…

Samenleven

In Turnhout wonen 123 verschillende nationaliteiten. 57% van de inwoners is van mening dat er in onze stad te veel inwoners zijn van verschillende herkomst. Op Vlaams niveau is dat 31%. Waar in Vlaanderen 35% van de bewoners positief staat tegenover migratie, is dat in Turnhout 27%.

De laatste cijfers in het bevolkingsrapport van de stadsregio Turnhout in cijfers geven een verhouding van 34,8 % inwoners van vreemde herkomst -15.828- tegenover 29.607 Belgen. Het meest recente rapport van provincie in cijfers geeft een aantal van 29.308 Belgen en 16.670 inwoners van vreemde herkomst, of 36,5%. De vervreemding in onze stad gaat met rasse schreden verder. En dat mag ons niet verwonderen, want bij de groep van -18 jarigen is nu reeds 50% (Vlaams = 35,2%) van vreemde herkomst. In de leeftijdsgroep 18j tot 34j is dat 46,9% (Vlaams = 30,6%) en bij de 35 tot 49 jarigen 41,3% (Vlaams = 28,8%)

Het aantal inwoners die al langer dan 10 jaar in Turnhout wonen neemt ook stelselmatig af. Zo was dat in 2014 nog 76% om in 2017 te dalen naar 75% en in 2020 af te klokken op 73%

Op de werkplaats blijkt dat 41% v/d inwoners géén nauwe collega’s heeft van niet-Belgische herkomst. (Vlaams = 43%) 34% heeft minder dan 5 dergelijke nauwe collega’s (Vlaams = 33%); 12% heeft tussen de 5 en de 10 nauwe collega’s van vreemde herkomst (Vlaams = 12%) en 13% van de inwoners heeft meer dan 10 nauwe collega’s van vreemde herkomst. (Vlaams = 11%)

In januari 2019 woonden 690 erkende vluchtelingen in Turnhout. Tijdens dat jaar kwamen er nog 36 bij en in 2020, +55 vluchtelingen. Interessant zijn ook de aantallen inwoners die in onze stad zijn komen wonen in het kader van gezinshereniging.

Ik geeft u achtereenvolgens de cijfers, per jaar, vanaf 2015 tot en met 2020

-123;  164;  49;  139;  147;  113;  Totaal aantal gezinsherenigers vanaf 2015 t/m 2020 is dus : 735. Alhoewel  deze aantallen niet zijn opgesplitst ga ik ervan uit dat het gros hiervan gezinsherenigingen met erkende asielzoekers betreft.

Met dit rapport heb ik een poging gedaan om de belangrijkste gegevens en cijfers met betrekking tot armoede, werk-werkloosheid en integratie in onze stad samen te vatten. Met de bedoeling u inzicht te geven in wat diverse oorzaken van armoede (kunnen) zijn.

Turnhout importeert -nog steeds- armoede

En, eerlijk gezegd, werd ik bij het overlopen van al die rapporten en cijfergegevens niet echt vrolijk. En u wellicht ook niet bij het lezen ervan. Maar de cijfers zijn wat ze zijn. Niet rooskleurig maar ook niet bijgekleurd. Persoonlijk denk ik dat we met deze cijfers de uitdaging, om hieraan iets te doen, zoals sommige politici dit zullen benoemen, al lang voorbij zijn.

Ik herhaal wat ik al vaak heb gezegd en geschreven : Turnhout importeert armoede ! En voor hen die van mening zijn dat we allemaal samen Binken zijn, deze -grappige- boodschap een konijn in een kippenhok…blijft een konijn

Voor wie meer wil weten :

https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard

https://stadsregioturnhout.incijfers.be/dashboard/dashboard

Standaard

2 gedachtes over “Over…

    • Dat is juist het probleem. De kleinste centrumstad met de meeste problemen. En omdat de stad met bijna 46.000 inwoners, kan de Turnhoutse samenleving al die problemen niet ‘absorberen’ (de spons zit vol…) en dat leidt dan weer tot collectieve verarming.

      Like

Reacties zijn gesloten.