Geen categorie

Minder is meer

Minder - woorden.wiki.kennisnet.nl

Minder werklozen in Turnhout en toch meer problemen ?! Ja, hoe eigenaardig het ook klinkt maar het is wel zo. Een woordje uitleg om dit te verduidelijken.

In april 2021 zijn er 269 werkzoekenden minder dan vorig jaar. Dat is uiteraard positief. Maar, meer in detail bekeken blijven de knelpunten van wie moeilijker aan de slag geraakt wel groter worden.

Het aandeel werklozen van vreemde origine blijft even groot en schommelt al een hele tijd rond de 54% en ook het aantal werklozen onder de noemer andere (voornamelijk leefloners) blijft al enkele jaren op hetzelfde niveau plakken. Deze cijfers evolueren als volgt : april 2015 = 267, april 2016 = 285, april 2017 = 332, april 2018 = 444, april 2019 = 444, april 2020 = 443 en april 2021 = 436.

Te lang werkloos

Maar, bekeken naar werkloosheidsduur is er enkel een afname van het aantal kortdurende werklozen. Meer bepaald -115 voor wie minder dan 3 maanden werkloos was; -119 voor wie minder dan 6 maanden werkloos is geweest en -95 voor wie minder dan één jaar werkloos was.

Daar staat tegenover dat in de groep die minstens één jaar maar minder dan twee jaar werkloos was een stijging van +36 te noteren valt en +25 voor de groep die langer dan twee jaar werkloos is.

En alle arbeidsmarktdeskundigen klinken unisono : hoe langer werkloos, hoe moeilijker je opnieuw aan de slag kan of mag.

Over deze problematiek schreef ik een vrije tribune in Doorbraak, op 10 april ll. Een analyse die ik ook bezorgde aan Vlaams minister Somers en Crevits  https://doorbraak.be/vdab-laat-werklozen-in-de-steek/

Minister werkt aan ingrijpende hervorming

In zijn antwoord stelt Bart Somers hij niet enkel dat het een zeer interessant opiniestuk is. Hij heeft dit  ook meteen gedeeld met zijn bevoegde adviseurs die dezelfde mening zijn toegedaan.
Maar vooral het gegeven dat  minister Somers werkt aan een ingrijpende hervorming en modernisering van het inburgeringsdecreet is in deze belangrijk.

Het inburgeringsbeleid zal zo niet langer bestaan uit twee, maar vier pijlers. Nieuwkomers zullen de taal moeten leren (pijler 1) en een cursus maatschappelijke oriëntatie moeten volgen (pijler 2). Maar ze zullen voortaan ook meteen naar de arbeidsmarkt begeleid worden (pijler 3) én 40 uur gekoppeld worden aan een Vlaamse buddy (pijler 4). 

Een inburgeringstraject dat we voortaan op maat willen aanbieden en dat daardoor ook niet langer lineair verloopt, maar waarbij de vier integratiepijlers parallel met elkaar verlopen en mekaar zo versterken. Een inburgeringsbeleid waarbij je de taal leert terwijl je aan het werk bent en de waarden van onze samenleving ontdekt bij het uitbouwen van een eigen netwerk.

Vooral pijler drie is daarbij uiteraard van belang met betrekking tot uw opinie. Hier moeten we inderdaad een inspanning leveren. De huidige cijfers geven immers aan dat minder dan de helft van de inburgeraars naar de VDAB wordt toegeleid. En voor personen met een niet-Europese nationaliteit bedraagt de werkzaamheidsgraad slechts 42,4%. Daarmee is Vlaanderen één van de slechtste leerlingen in Europa. Dat is onaanvaardbaar. Voor ons als samenleving, maar evenzeer voor de inburgeraar zelf.

Daarom gaan wij er voor zorgen dat elke inburgeraar toegeleid en opgevolgd wordt door de VDAB. En dit binnen de twee maanden na start van het inburgeringscontract.

Turnhout werkt anders

Vooral dat laatste is van groot belang in onze stad. Immers sloot Turnhout begin november vorig jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met VDAB.

Essentieel in deze afspraken,  is dat het OCMW het alleenrecht heeft om acties te ondernemen, voor mensen met een leefloon en de VDAB alle andere werkzoekenden ondersteunt. Dat is dus niet wat Somers wil bereiken…https://www.gva.be/cnt/dmf20201028_97811725

Is anders beter ?

Zelf ben ik een erg koele minnaar van deze afspraak. Enerzijds omwille van mijn vrees dat men zo leefloners te lang zou laten hangen in een traject terwijl VBAB de uitgelezen partner is of moet zijn om ook nieuwkomers een aangepaste begeleiding -op maat dus- te bieden. Anderzijds omdat deze aanpak aan onze stad veel geld en inzet van personeel vergt.

De VDAB moet de nodige middelen krijgen en dus, zoals het eigenlijk altijd al de bedoeling is geweest, om alle werkzoekenden, ook de nieuwkomers zo snel  mogelijk te laten integreren op de arbeidsmarkt.

De weg die Somers wil bewandelen is dan ook de enige juiste weg !


 

Standaard