Geen categorie

Den Bink, wat doet hij, waarvan leeft hij ?!

home verzorger helpen senior vrouw om haar gewonde enkel verband - stock photo - sociale zekerheid stockfoto's en -beelden

Een interessante vraag waarop ik een cijfermatig antwoord wil geven. Om te starten even meegeven hoe groot de Turnhoutse bevolking is op beroepsactieve leeftijd. Er zijn 27.500 inwoners in de leeftijdsgroep tussen 18 en -65 jaar.

En zijn die ook allemaal effectief aan de slag ? Helaas niet want er zijn enkele duizenden die werkloos of arbeidsongeschikt zijn. Alles samen zijn er dat nogal wat.

*In 2020 waren er gemiddeld 2.315 werklozen. (gemiddeld 48,5% van Belgische origine) Het aantal arbeidsongeschikten ingevolge ziekte of invaliditeit is nergens terug te vinden per gemeente. Maar rekening houdend met de nationale gegevens mag je dat voor Turnhout toch ramen op een 3.200 personen. (459.561 personen in België die + 1 jaar ziek zijn, waarvan 238.142 in Vlaanderen)

*De cijfers van het aantal leefloongerechtigden in september 2020. In totaal zijn er dat 2088, waarvan 1095 vrouwen en 993 mannen. 677 zijn -25 jaar; 511 tussen 25 en -34 jaar; 554 tussen 35 en -49 jaar; 285 tussen 50 en -64 jaar en 61 +65 jaar.

817 van hen zijn alleenstaande; 697 hebben gezinslast en 574 zijn samenwonenden. 1072 van hen hebben de Belgische nationaliteit; 816 van buiten de E.U en 200 uit de E.U

*Er zijn ook nog 2.000 studenten in het hoger of universitair onderwijs. (een aantal wat opmerkelijk lager ligt dan in de stadsregio. Van de 18 tot -24 jarigen telt Turnhout 39,8% studenten in het hoger onderwijs en de stadsregio 43%)

*2020 was ook een uitzonderlijk jaar inzake tijdelijke werkloosheid. Omwille van twee lockdown-periodes ligt die tijdelijke werkloosheid erg hoog. Omgerekend naar een zesdagenstelsel (26 dagen/maand) waren elke maand 1.608 inwoners op voltijdse basis (tijdelijk) werkloos.

Een optelsom leert ons dat maar liefst 11.123 personen op beroepsactieve leeftijd in 2020, van een uitkering hebben genoten. Blijven er maar 16.377 over die een inkomen haalden uit arbeid of een zelfstandige activiteit. Of iets minder dan 60%. Omgerekend naar de totale bevolking komen we zo tot het cijfer van net geen 36% van de Binken die een inkomen uit arbeid genereren.

Wat is de return uit de sociale zekerheid ?

-wat de werkloosheid betreft werd over 2020 in totaal 65 miljoen uitgekeerd. Waarvan het grootste gedeelte voor de tijdelijk werklozen.

Ziekte- en invaliditeitsuitkering mag je ramen op 82 miljoen

-kindergeld + kraamgeld ruim 20 miljoen

pensioenen ook ruim 95 miljoen

In totaal toch minstens 262 miljoen euro die in de Turnhoutse geldbeugels terecht komt.

Het belang van de sociale zekerheid

In dat bedrag zijn de kosten inzake geneeskundige verzorging niet inbegrepen (terugbetaling raadplegingen dokters/specialisten; hospitalisatie en terugbetaling medicamenten) Om een idee te geven : in 2008 werd de huisarts gemiddeld 4,5 keer/jaar geconsulteerd. En in 2019 waren er in het AZ Turnhout bijna 400.000 raadplegingen.

Wat het leefloon betreft (op zich niet echt een uitkering binnen de sociale zekerheid) Ik neem de cijfers van september 2020 als uitgangspunt. Rekening houdend met de aantallen en hoedanigheid van de lln. Dan werd in die maand 2.052.087 euro aan leefloon betaald.

Vermits niet elke maand hetzelfde aantal lln telt ga ik uit van 20 miljoen op jaarbasis.

Alles samen komen we dan aan een bedrag van 282 miljoen aan ‘sociale uitkeringen’ in onze stad over 2020. Goed voor een gemiddelde van 6.197 euro/inwoner/jaar (inwonersaantal = 45.500)

Meer dan een kwart miljard aan ‘dagvergoedingen’ in het kader van de SZ in onze stad. Tel daarbij  nog tig-aantal miljoenen in het kader van de geneeskundige verzorging.

Ondanks dit alles stijgt ook de armoede in onze stad en doen steeds meer mensen beroep op de voedselbedeling…

Maar stel je eens voor dat wij dit sterke en goed uitgebouwde vangnet van de sociale zekerheid NIET zouden hebben…

Standaard