Geen categorie

Waarom is Turnhout arm ?

GVA 26/09/2016Afbeeldingsresultaat voor fotos armoede turnhout

Waarom is Turnhout arm ?! Een vraag die me werd gesteld bij de vrije tribune die ik schreef in Doorbraak over de onmogelijke fusie in de stadsregio Turnhout. https://doorbraak.be/fusie-in-zicht-of-zicht-op-fusie/

Vraag…

Een vraag die u niet beantwoord, waarom is Turnhout ‘zoveel’ armer, is dat historisch gegroeid of is dat te wijten aan een verkeerde politiek. Veel leegstand, verkrotte buurten trekken een bepaald soort volk aan. Wat doen die migranten dan allemaal, niet iedereen zal met de vingers zitten draaien. Gaan die dan gaan poetsen in de rijkere gemeenten ?

… En antwoord

Er zijn diverse redenen waarom Turnhout steeds armer werd. Turnhout heeft altijd een centrumfunctie gehad in de Kempen. Lang voor er door de Vlaamse overheid een echt stedenbeleid werd gevoerd en lang voor het ontstaan van het stedenfonds.

Die centrumfunctie bleek ondermeer uit een concentratie van onderwijsinstellingen, het juridische apparaat (rechtbanken) een gevangenis en een ziekenhuis. Dat ziekenhuis stond onder beheer van de vroegere Commissie van Openbare Onderstand (C.O.O.) wat later werd omgevormd tot OCMW. Of dit beheer met de nodige deskundigheid werd uitgevoerd ?

De uitbouw en uitbating van het cultuurcentrum De Warande heeft aan Turnhout heel veel geld gekost. Deze Warande -met schouwburg- opende, als een van de eerste cultuurhuizen in Vlaanderen op 28/10/1972. In september 2005 -werd de Warande uitgebreid met een 2e podiumzaal -De Kuub- en op dezelfde site werd ook nog een fuifzaal -de futur- gebouwd. Momenteel zjn de verbouwingswerken bezig voor een nieuwe BIB.

Sinds 2009 werd het beheer v/d Warande, overgenomen door de provincie maar kost cultuur ons elk jaar nog een flinke hap uit het budget.Met daarbij de vraag hoelang dit nog onder provinciaal beheer zal blijven.

Ziek worden

Vroeger betaalden de omliggende gemeenten à rato van het aantal patiënten een bijdrage voor het ziekenhuis. Maar dat werd vele jaren geleden afgeschaft. Begin jaren 80 kwam er een nieuw -privé- ziekenhuis bij in Turnhout (CM) Midden de jaren 2000 zijn er fusiegesprekken gestart tussen het OCMW-ziekenhuis en het CM-ziekenhuis Een fusie die 10 jaar geleden werd doorgevoerd.

Maar…daartoe moest eerst een zware financiële drempel worden weggewerkt. Meer bepaald de historische schuld -13 miljoen euro- van het OCMW-ziekenhuis…
Bovendien werd in het fusieakkoord bepaald dat de stad Turnhout (OCMW) de pensioenlasten van de vastbenoemde personeelsleden van het OCMW ziekenhuis ten laste zou (blijven) nemen…

Alles samen kostte die fusie de afgelopen 10 jaar minstens 60 miljoen aan de Turnhoutse belastingbetaler en moet jaarlijks nog zowat 7 miljoen in het budget van het OCMW worden ingeschreven voor deze pensioenlasten

Die centrumfunctie die Turnhout altijd al had, betekende ook dat er een vrij groot lokaal politiekorps was in Turnhout dat volledig ten laste was van de stad. Ook het eigen brandweerkorps vergde een grote en blijvende investering.

Turnhout kent ook al ettelijke jaren een grote werkloosheid.    Ondermeer te wijten aan de talloze reorganisaties en sluitingen van ondernemingen. Zo is Turnhout al vele jaren een belangrijke tewerkstellingspool ook voor de ruimere omgeving. Maar de jobratio (aantal jobs/100 inwoners) daalde van 2006 tot 2016 met meer dan 10 punten, terwijl deze in Vlaanderen in diezelfde periode met ruim 4 punten is gestegen. In juli 2019 stijgt de werkloosheid -deels omwille van seizoenschommelingen- met ruim 10%.

En vooral niet te vergeten het grote en kostelijke zwembaddèbacle. Goed voor ruim 10 miljoen euro weggesmeten geld.

Wat de aangroei van de bevolking betreft : sinds 1991 is deze UITSLUITEND aangegroeid met vreemdelingen.1.571 vreemdelingen woonden in Turnhout in 1991 tegenover 36.335 Belgen. Per 1/1/2019 wonen er nog steeds ‘maar’ 36.358 Belgen tegenover 8.233 vreemdelingen. Met andere woorden kampt Turnhout al ruim 30 jaar met een stadsvlucht…

Wat uw vraag over de ‘werkzaamheden’ van de mensen van vreemde herkomst betreft, verwijs ik u graag naar de lokale inburgerings- en integratiemonitor van Turnhout -2018- Daar zal u de werkzaamheidsgraad per herkomstgroep kunnen lezen.En die ligt erg laag voor de inwoners van buiten de EU. https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/LIIM-Turnhout.pdf

Heeft Turnhout (te) lang boven zijn stand geleefd ? Het antwoord op die vraag wil ik mijn lezers alvast niet zelf influisteren…

Standaard