Geen categorie

Een leefloon

Afbeeldingsresultaat voor fotos leefloon

Een loon om van te leven of een leefloon is een totaal ander -financieel en sociaal- gegeven. In deze blog wil ik nader ingaan op het aantal leefloners in Turnhout, de evolutie in deze cijfers en de nationaliteiten.

Eerst nog even dit : naast het aantal leefloners is ook het aantal geboorten in kansarme gezinnen een belangrijke indicator inzake armoede.Gemiddeld werden, over de jaren 2015, 2016 en 2017, 27,3% geboorten geteld in kansarme gezinnen. In 22,1 % was de moeder van Belgische origine. Bijna evenveel moeders (22,3%) hadden een EU afkomst en 51,2% moeders komt van buiten de E.U. In 4,5% was de afkomst v/d moeder zelfs onbekend.

Bron : https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/LIIM-Turnhout.pdf

Leefloon is laatste vangnet in de samenleving

In januari 2006 ontvingen 187 Belgen, 12 EU’ers en 34 niet EU’ers in Turnhout een leefloon.

De explosie inzake gerechtigden op leefloon doet zich voor in de laatste 10 jaar. Zo tellen we in september 2009; -154 Belgen-, -14 EU’ers- en -75 niet EU’ers-  bij de leefloners. In september 2018 zijn dat respectievelijk -246- Belgen, -49 EU’ers- en -419 niet EU’ers-

Uitgedrukt in een percentage is er bij de Belgische leefloners sprake van +60% en bij de Niet EU’ers van +600% in de afgelopen 10 jaar…

Van de werkloosheid naar leefloon ?

Heeft de stijging bij de Belgen te maken met maatregelen in de werkloosheid, zoals nogal eens wordt gesteld. Meer bepaald wat de jongeren betreft ?! Op 1/1/2012 werden de voorwaarden om uitkeringen te verwerven als schoolverlater gewijzigd. Zo zouden die jongeren eerst een BeroepsInschakelingsTijd (B.I.T.) moeten doorlopen van één jaar. Daarna zouden ze nog maximaal 3 jaar uitkeringen kunnen genieten. Eventuele effecten op het leefloon zouden dus maar te merken zijn vanaf 1/1/2015.

In januari 2015 waren er 246 Belgische leefloners en in september 2018 zijn het er nog steeds 246. De conclusie dat de genoemde maatregel in de jeugdwerkloosheid, voor Turnhout géén effect heeft gehad, ligt voor de hand.

Stijgen, dalen of stabiliseren

In de periode 1/2016 tot 12/17 telt Turnhout een stijging van 28% leefloners. In de periode 1/18 tot 9/18 noteren we een stijging van 5,8%. (t.o.v. dezelfde periode in 2017) Een minder uitgesproken stijging maar zeker nog geen stabilisering.

Bron : https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map

Standaard