Geen categorie

De laatste

Afbeeldingsresultaat voor fotos euro's

17 december werd de laatste gemeenteraad gehouden van dit jaar èn van deze legislatuur. Een belangrijke gemeenteraad op meerdere vlakken. Zo was er niet alleen het afscheid van sommige raadsleden. Waarbij ik graag de verdienste wil vermelden van Pierre Gladiné , met maar liefst 36 jaar dienst -als Turnhouts raadslid- op de teller. Van harte en zeer gemeende felicitaties zijn hier meer dan op zijn plaats.
Maar het was ook, inhoudelijk èn financieel, een zeer belangrijke gemeenteraad. Waarbij verschillende budgetten voor 2019 dienden te worden goedgekeurd. Zo ondermeer voor het AGB, de dotatie aan de politiezone, het budget van de stad en het OCMW.

In deze blog wil ik wat nader ingaan op dat OCMW budget. Temeer omdat vanaf 1/1/2019 het beheer van het OCMW ook onder de bevoegdheid van de gemeenteraad valt. Ik neem aan dat alle 35 raadsleden gisteren dan ook met de nodige kennis van zaken (minstens het aandachtig gelezen hebben van dikke nota’s) hun stem hebben uitgebracht.

Zelf focus ik me op de werkingskosten van de sociale dienst v/h OCMW. In een toelichtende nota staat te lezen dat –de uitgaven binnen de sociale dienst-, zoals leefloon, steun, asielzoekers…in de periode 2014-2017 sterk gestegen zijn.

Alleen al in 2017 bedroeg die stijging meer dan 28%. In het lopende jaar -2018- lijkt de stijging af te remmen (maar er blijft een stijging nvdr) Verder voorziet het OCMW een stijging van de budgetten om meer mensen te kunnen tewerkstellen in het kader van art. 60§7.

Verder in de nota : de impact van gezinsherenigingen als gevolg v/d toestroom van asielzoekers op het OCMW budget, kan nog niet volledig worden ingeschat. Bovendien werd omwille van de enorme werkdruk nogmaals extra personeel ingezet.

Cijfers

Uit de jaarrekening van 2017 blijkt dat 16,5 miljoen euro werd uitgegeven aan sociale en maatschappelijke dienstverlening. Vermits hier maar 10,1 miljoen euro aan ontvangsten tegenover staan is er een tekort van 6,3 miljoen euro. In het budget 2018 voorziet men 21,2 miljoen aan uitgaven en 13,1 miljoen inkomsten of een tekort van 8,1 miljoen euro.

Wat 2019 betreft is er een budgettering van 20, 1 miljoen en een tekort van 7,4 miljoen.
in het jaar 2014 werd aan sociale en maatschappelijke dienstverlening slechts 10,7 miljoen euro besteed en beliep het tekort slechts 4,3 miljoen.

Fusie nie nie nooit

Een bestuursakkoord is er nog niet. Maar over fusie met de stadsregio zal hier wellicht niet veel concreets instaan. Immers, een -vrijwillige- fusie moet als basis een voordeel hebben voor alle partners. Een verdeling van lusten en lasten zeg maar…
Maar als je de cijfers uitgaven sociale dienst van Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout samentelt, kom je aan net geen 5 miljoen euro. De dotatie van de gemeente aan het OCMW van Oud-Turnhout voor 2019 is gebudgetteerd op amper een half miljoen euro. Deze gegevens, samen met de zware armoede in Turnhout en de erg hoge cijfers in de werkloosheid maken dat er bij een fusie enkel lasten te verdelen zijn. Dat is uiteraard enkel voor Turnhout aantrekkelijk.

Of er in de nabije toekomst stappen zullen worden gezet naar een verplichte fusie ? Daarvoor is het minstens wachten tot na de verkiezingen van mei 2019 èn de vorming van een Vlaamse regering.

Standaard

Een gedachte over “De laatste

  1. Vermeulen zegt:

    Een man met woord en daad op de juiste plaats en zoals hij zei in GVA vandaag vroeger werden zittingen gehouden en wist men wat het in hield over een ganse avond , als men nu een tweede of derde vraag stelt worden ze door verwezen naar de volgende gemeenteraad pure realiteit digitaal zich bezig houden Pierre had 200 procent gelijk !!!

    Like

Reacties zijn gesloten.