Geen categorie

Gebuisd !

Opnieuw daalt de kennis inzake wiskunde in het Vlaamse basisonderwijs. Na zo een peiling vallen opiniemakers over mekaar heen in kranten als De Standaard en De Morgen.

Je moet ze allemaal diepgaand lezen om vast te stellen dat, ergens verloren tussen allerlei pedagogische beschouwingen, werd vermeld : leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken doen het dan weer beter.

Het niet spreken van het Nederlands als thuistaal is volgens mij de belangrijkste  bottleneck als gevolg waarvan de achteruitgang, van de kwaliteit van ons onderwijs te verklaren valt.

Kansarmoede meten

Om kansarmoede in het onderwijs te meten gebruikt men de OKI of kansarmoedeindicator. De Onderwijs kansarmoedeindicator (OKI) is een cijfer tussen 0 en 4 dat aangeeft in welke mate leerlingen aantikken voor vier leerlingenkenmerken. In het kader van het gelijke onderwijs kansenbeleid, worden dan gegevens, over de thuissituatie van kinderen en jongeren verzameld. Deze zijn dan : thuistaal niet-Nederlands, laag opleidingsniveau van de moeder, ontvangen van een schooltoelage of wonen in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging.

De som van deze gegevens, voor alle leerlingen, en vervolgens gedeeld door het totaal aantal leerlingen is de OKI. Een cijfer tussen 0 en 4. Hoe lager het cijfer, hoe minder onderwijskansarmoede.

Turnhout en omliggende

Ik zet de gegevens van het aantal lln waar Nederlands niet de thuistaal is, samen met de OKI, voor u samen voor zowel het basis- als het secundair onderwijs.

De cijfers zijn als volgt te lezen : 1e cijfer is % lln met andere thuistaal in basisonderwijs, gevolgd door het OKI ( ) daarna dezelfde gegevens voor het secundair onderwijs.

Turnhout = 29,8% (1,49)    27,3% (1,61)

Hoogstraten = 16,7% (0,63)   10,6% (0,6)

Mol = 15% (0,89)   13,6 (1)

Herentals = 13,6% (0,93)   12,3% (1,O6)

Geel = 11,7% (0,65)   10,6% (0,74)

Oud-Turnhout = 8,3% (0,49)   7,5% (0,56)

Kasterlee = 7,9% (0,5)   6,9% (0,53)

Beerse = 6,5% (0,63)   6,4% (0,64)

Vosselaar = 5,3% (0,4)   6,7% (0,49)

Lille = 4,8% (0,49)   3,1 (0,47)

Goed om weten is dat in 2010, 13,7%  lln in het basisonderwijs in Turnhout, thuis géén Nederlands sprak, terwijl het OKI 1,13 was. In het secundair waren de cijfers als volgt 9,7% en een OKI van 1,15.

Sinds dat jaar, 2010, is de instroom van inwoners van vreemde herkomst in onze stad in een stroomversnelling gekomen.

Ik durf dan ook besluiten dat een te snel gegroeide diversiteit een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang van de onderwijskwaliteit

Update 7/6/2022

Waarover men NIET spreekt

Sinds 2010 komen er -1.000- leerlingen minder, van buiten Turnhout- naar Turnhoutse secundaire scholen. Het waren er 5550 in 2010 en het zijn er nog maar 4.552 in 2021. (bijna 20%) Na Antwerpen is dit het hoogste aantal/% van de centrumsteden. Ook in het arrondissement Turnhout is dit het hoogste aantal. De centra MOL (2.817); Herentals (1.844) en Hoogstraten (2.880) samen 7.541 ‘buitendorpse’ lln in 2010, boeken samen een verlies van 950 lln (12,5%)

Ook deze terugloop heeft met diversiteit te maken !

Standaard
Geen categorie

Bezorgdheden negeren ?!

Verkeersveiligheid en het naleven van verkeersregels -door alle weggebruikers- is al langer één van mijn stokpaardjes.

Dat verkeersregels onontbeerlijk zijn, weet iedereen. Daarbij is éénduidigheid in verkeerssignalisatie al even belangrijk.

Zo pleit ik al lang om de voorrang aan rechts, overal op éénzelfde wijze te signaleren. Al te vaak merk ik dat in één en dezelfde straat de ene kruising wèl is aangeduid met het verkeersbord B17 (zie foto) en de andere dan weer niet.

Ik trok mijn stoute schoenen aan, kocht me zo een verkeersbord en zou dat samen met de buren overhandigen -op een persmoment- aan mobiliteitsschepen Marc Boogers…

Maar dat was het begin van een pijnlijk verhaal

*Schepen Boogers laat weten géén persmoment, samen met mij, te willen. Eigenaardig, want De Marc zat nog nooit verlegen om zijn dada te doen in de pers. Bovendien staat hij bij acties van de fietsersbond altijd op de eerste rij.

De pijnlijke zenuw van politiek Turnhout

*In zijn antwoord schrijft De Marc ook nog : Ik heb tot hiertoe uw vorige mails steeds correct beantwoord of laten beantwoorden door onze dienst. Ook deze vraag zal ik met onze dienst opnemen en ze u zo snel mogelijk beantwoorden.

Dat antwoord verontrust mij nog het meest. Ik ben namelijk van mening dat mijn vraag een beleidsmatige vraag is en dat het beleid moet worden bepaald door de politiek verantwoordelijke(en)

Nu ben ik dus niet enkel persona non grata (niet gewenst persoon) om samen met de schepen de pers te informeren, maar vooral alweer een illusie armer.

Zo blijkt dat niet de politiek het beleid bepaalt, maar wel de diensten…die best wel ondersteunend en adviserend moeten optreden maar niet beslissend.

Het cliché dat sommige verantwoordelijken van stedelijke diensten, aan een nieuw aangestelde schepen wel eens zeggen : wij zijn hier vastbenoemd en jij bent hier  maar tijdelijk…krijgt door het antwoord van De Marc toch wel een bevestiging !!

*Maar dan komt de klap op de vuurpijl in het door de diensten voorgeschreven antwoord. Zo laat De Marc het volgende weten : Zoals zelf door u wordt aangehaald legt de wegcode reeds voorrang van rechts op en zijn dergelijke borden in principe overbodig. Blijkbaar heeft men in een ‘ver’ verleden de door u bedoelde borden aangebracht.

Waarschijnlijk heeft men toen geoordeeld, waarschijnlijk door het drukke verkeer (nog geen knip in de Apostoliekenstraat), dat deze een meerwaarde hadden.

Dit antwoord kan ik niet anders beoordelen dat een kl…antwoord. Het eerste deel van dit antwoord heeft in de verste verte niets te maken met mijn bekommernis : namelijk meer eenduidigheid voor meer veiligheid ! Anderzijds, zo blijkt dat in de recent hernieuwde Fonteinstraat zelfs twee fonkelnieuwe B17 verkeersborden werden geplaatst…daar waar zelfs nog géén straat te bekennen is. Bovendien moeten overbodige borden dan maar onmiddellijk worden verwijderd…

Conclusie : Den Dré volgen en gelijk geven in zijn terechte bekommernis voor meer verkeersveiligheid is not done. Als de vraag van de fietsersbond was gekomen…was ze wellicht al veel eerder ingelost !

Standaard
Geen categorie

Belgen onder mekaar

Nu we al 5 maanden ver gevorderd zijn in 2022, had ik verwacht dat er toch al een statistiek zou zijn waarin vermeld hoeveel nationaliteitswijzigingen er vorig jaar zijn geweest, per gemeente. Helaas, vergt de telling -per gemeente- blijkbaar veel tijd

In januari 2022 (4.457) en februari (4.254) dit jaar, verkregen al bijna 9.000 inwoners de Belgische nationaliteit. Aan dit tempo zullen er dit jaar ruim 52.OOO nationaliteitswijzigingen zijn. Een van de hoogste cijfers sinds het jaar 2000. Onder hen 3.120 Europeanen, 2.200 Aziaten en 2.500 Afrikanen.

De top 3, zijn de Marokkanen met 871, 630 Syriërs en 547 Roemenen.

Verder terug in de tijd

In de periode 2000 tot en met 2021, verkregen 770.8OO inwoners de Belgische nationaliteit, waarvan 307.000 afkomstig uit Europa, 105.000 Aziaten en 318.600 Afrikanen.

Een opvallende klim maakten de Aziaten -op jaarbasis- sinds 2011 (3.789) om in 2021 te verdriedubbelen tot 9.783. In de periode 2000 tot en met 2010 vroegen en kregen 2.684 Afghanen een Belgisch paspoort, waar dat aantal ook al ruim verdrievoudigde in de daaropvolgende periode van 2011 t/m 2021, tot 8.002.

De grootste groep Afrikanen welke sinds 2000 een Belgische nationaliteit verkregen zijn -met 180.000- de Marokkanen of bijna 25%

Aan Europese kant is de top 3 als volgt (periode 2000 tot en met 2021)

Op plaats 1 = 42.000 Italianen

Plaats 2 = 21.100 Roemenen

Plaats 3 = 18.355 Polen

Samen is deze top 3 goed voor 26% van de nationalisaties van Europese inwoners.

En ongetwijfeld hadden velen de 17.600 Nederlanders op plaats 1 verwacht, maar zij komen pas als vierde in de rangorde.

Ik kan met de algemene cijfers inzake nationaliteitsverwervingen maar teruggaan tot 1992. In die jaren -1992 tot en met 1999, verkregen 233.000 inwoners een Belgisch paspoort.

Dat cijfer samengeteld met het aantal sinds 2000 (770.764) staat voor zowat 9% van de totale Belgische bevolking per 1/1/2022.

Onderscheid nationaliteit-herkomst.

In de cijfers werkloosheid maakt men een onderscheid tussen nationaliteit en herkomst. Dat onderscheid is belangrijk om een correcter zicht te hebben op -het gebrek aan- kansen op de arbeidsmarkt.

In de sociale huisvesting registreert men huurders enkel op basis van nationaliteit.

In onze stad -Turnhout- heeft 21% van de inwoners een niet-Belgische nationaliteit, en dat stemt overeen met het aantal huurders van een sociale woning (t.o.v. het aantal met Belgische nationaliteit)

Maar er wonen in Turnhout wel 37% mensen van vreemde origine. En ook dat cijfer zal zich wellicht weerspiegelen wat de sociale huurders betreft.

Standaard
Geen categorie

Een dak boven ieders hoofd

De blog die ik schreef over sociale huisvesting is tot nog toe de minst gelezen blog die ik de afgelopen zeven jaar heb geschreven. https://wolput.com/2022/05/26/met-de-billen-bloot/

En ook enkele reacties getuigen van weinig entoesiasme rond sociale woningen. En toch wil ik benadrukken dat ik er vast van overtuigd ben dat iedereen recht heeft op een betaalbaar en voldoende comfortabel dak boven zijn hoofd !

Wooncoachen

Ik weet ook wel dat sociale woningbouw, meer dan eender welk ander thema onderhevig is aan het NIMBY syndroom. (niet in mijn achtertuin) Ook -en dat vind ik spijtig- bij nogal wat lokale besturen. Zelf heb ik er géén ervaring mee maar ik heb wel de indruk dat, indien er zich problemen stellen in sociale woonwijken, dit nogal snel veralgemeend word.

Anderzijds moet er bij problemen sneller en deskundiger worden ingegrepen. Meer investeren in wooncoaches is zeker géén overdreven luxe.

Onbetaalbaar

Een eigen huis of appartement verwerven is voor steeds meer mensen niet meer haalbaar. Maar ook huren op de privémarkt is meer en meer een onbetaalbaar iets. In augustus vorig jaar bleek de gemiddelde huurprijs -in Vlaanderen- voor alle types woningen 792€ te zijn en voor een appartement 750€

Vastgoedprijzen

In 2021 was de (gemiddelde) prijs van een huis in Turnhout 272.238€, goed voor een stijging sinds 2007 van 61%. Dit is de laagste prijsstijging zowel binnen de uitgebreide stadsregio alsook wat de andere steden met een centrumfunctie betreft.  Oud-Turnhout werd met -375.662 €- zelfs +100% duurder, maar ook Beerse -362.130 €- werd 89% duurder. Vosselaar hield het met 356.102 € op een stijging van maar 81%. En in Kasterlee moet je gemiddeld 361.634 € neertellen als je een huis wil kopen, 75% gestegen ten opzichte van 2007.  De stad Geel kende met een gemiddelde prijs van -315.417 €,- ook een stijging van bijna 100% !

Een vergelijking van de prijzen voor appartementen loopt mank, vermits voor zowel Oud-Turnhout als Vosselaar en Kasterlee, géén gemiddelde prijzen werden bekend gemaakt. Wat ik wel kan meegeven is dat ook in deze prijzen, sinds 2007, Turnhout -208.271 €- of +29%,  het laagste scoort. Gevolgd door Herentals -215.088 €- goed voor +30%. In Beerse betaalde je in 2021 gemiddeld 239.690 € voor een appartement (= +50%) en Lille zelfs +88% of 254.418 €.

Een en ander toont duidelijk aan dat voldoende sociale woningen -9% voor elke gemeente- een absolute noodzaak zijn.

Standaard
Geen categorie

Driemaal is scheepsrecht ?

Foto : RTV

Voor de derde keer op amper 12 maanden tijds, is er alweer een zinkgat in de De Merodelei, één van de belangrijkste in- en uitvalswegen van Turnhout.

En telkens dicht bij mekaar.

21 mei 2021 : een metersdiep en lang zinkgat ter hoogte van de stelplaats van De Lijn. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210521_96692617

13 mei 2022 : deze keer enkele meters voorbij de vorige inzinking, dichter naar het station toe. Door een zinkgat in het voetpad is de De Merodelei in beide richtingen afgesloten https://www.hln.be/turnhout/merodelei-enkele-dagen-afgesloten-door-zinkgat~a223855e/

25 mei 2022 : Wegverzakking op Merodelei: zwaar verkeer wordt geweerd. Nu zijn we nog enkele meter van de spoorwegovergang verwijderd. https://www.hln.be/turnhout/wegverzakking-op-merodelei-zwaar-verkeer-wordt-geweerd~a86bc74d/

Treinverkeer ??

En nu ? De kans is groot dat het volgende zinkgat, pal onder de spoorlijn zal terecht komen. Dan is niet enkel het wegverkeer de klos, maar zou er ook geen treinverkeer meer mogelijk zijn…

Het rioolstelsel onder De Merodelei is duidelijk zo rot als spijs. Het lijkt me noodzakelijk dat een algehele heraanleg v/d straat bovenaan het prioriteitenlijstje moet komen !

Standaard
Geen categorie

Met de billen bloot

Op basis van het inwonersaantal per 1/1/2008, werd aan elke Vlaamse gemeente een Bindend Sociaal Objectief (BSO) opgelegd inzake te bouwen Sociale Woningen. (SW)

Dit alles met de intentie om in elke Vlaamse gemeente, 9% sociale woningen te hebben tegen 2025.

Als we vandaag de stand van zaken bekijken, dan blijkt bijna het gehele arrondissement Turnhout, met de billen bloot te staan. Met een totaal van 10.800 SW, is er tot in 2021 maar 5,4% sociale woningen gerealiseerd.

Nochtans zijn er evenveel kandidaat-huurders als er momenteel SW ter beschikking zijn en is er een gemiddelde wachttijd van 1.140 dagen om een SW te kunnen betrekken.

Vaststellingen

Er zijn slechts 3 van de 27 gemeenten die op schema staan, met name Herentals, 1079 SW, 8,4% SW ter beschikking en een lage wachttijd van 996 dagen. Er zijn in deze stad, 888 kandidaat-huurders

Ook Baarle-Hertog doet het goed. 104 SW, goed voor 8,5% maar wel een erg lange wachttijd van maar liefst 1.527 dagen…en 92 kandidaat-huurders

De beste positie is voor Turnhout. Daar tellen we -1.791 SW-, wat 8,8% betekent met een wachttijd van 1.356 dagen en maar liefst 2.500 kandidaat-huurders. Eén op vier kandidaat-huurders voor een SW in het arrondissement woont dus in Turnhout !

Zowel Turnhout -BSO 299 en  486 SW extra- als Herentals -BSO 187 en267- hebben duidelijk extra inspanningen geleverd in het bouwen van SW’s.

Beschamend laag

Het is opvallend hoe laag het aantal sociale woningen is In de buurgemeenten van Turnhout. Oud-Turnhout klokt af op 2,4% SW (135) en 177 kandidaat-huurders die met een wachttijd van 1.327 dagen worden geconfronteerd. Tegelijk lopen in deze gemeenten de bouwpromotoren mekaar voor de voeten in hun drang om er steeds maar meer -erg dure-  luxappartementen te realiseren ! Het BSO wat in OT werd opgelegd voor 2021, was 107 SW extra, waarvan maar 52 gerealiseerd.

Vosselaar, één van de rijkste gemeenten in het arrondissement, klokt af op 134 SW, goed voor maar 2,9% en 172 kandidaat-huurders die maar liefst 1.484 dagen moeten wachten. Het BSO was 75 SW extra, waarvan er 48 werden gebouwd. En datzelfde percentage vinden we ook terug in Lille, waar ze 200 SW hebben en 205 kandidaat-huurders. (wachttijd = 1.222 dagen) In Lille was het BSO 105 en zijn er maar 28 gerealiseerd !

Nog 7.000 sociale woningen te kort in het arrondissement Turnhout…tegen 2025

Tenslotte nog even meegeven, dat de laatste 10 jaar -sinds 2012- het aantal kandidaat-huurders verdubbeld en zelfs meer dan dat.
Turnhout is hier de uitschieter met 12,1% kandidaten tegenover 6,6 in 2012.

Als alle gemeenten echt zouden streven naar 9% SW, dan moeten er in het arrondissement zowat 7.000 SW bijkomen. Dat dit een utopie is om tegen 2025 te doen, daarvan hoef ik niemand te overtuigen. Aan de huidige slakkengang inzake uitbreiding aanbod SW, mag je daar minstens nog 20 jaar bijtellen !!

-De vermelde percentages zijn altijd te lezen als ‘ten overstaan van het aantal particuliere huishoudens’

-Bron https://provincies.incijfers.be/databank

Dré Wolput

26 mei 2022

Standaard
Geen categorie

Kletsmajoors

Men zegt me vaak dat ik een vlotte pen heb. En die gebruik ik ook wel eens om mails te sturen aan -nationale- redacties en/of journalisten van kranten.

Zo recent nog met het voorstel om bij elke indexverhoging ook de belastingschalen te indexeren. Maar, helaas, nooit krijg ik een antwoord van die zelfverklaarde kwaliteitskranten/journalisten.

Het kan of mag toch niet zijn dat journalisten enkel belangstelling hebben voor hun eigen mening die ze in hun respectievelijke kranten poneren om hun gedacht op te dringen aan de lezers. Het lijken wel kletsmajoors die het vertikken om in gesprek te gaan met één van hun lezers.

Nochtans heb ik alweer enkele prangende vragen voor De Standaard, die ik dan maar via mijn blog zal formuleren.

  1. In de weekendkrant van DS (21/5 ll) veegt Ruud Goossens, VB voorzitter Van Grieken, de mantel uit wegens zijn hypocriete omgang met de omvolkingstheorie.  Nu mag dat al een zwaar beladen begrip zijn, maar hoe zou Ruud Goossens volgende vaststelling benoemen : In Turnhout wonen 13.000 jongeren in de leeftijd van 0 tot 24 jaar. 5.724 van hen zijn van Belgische herkomst. Dat is 44%. De overige 56% -ruim 7240- zijn allemaal jonge mensen van vreemde herkomst.

De laatste 10 jaar is het aantal jongeren van Belgische herkomst dan ook sterk verminderd. Van 7.071 in 2012 naar 5.724 in 2021.

Hoezeer ik mijn hersens ook pijnig, ik kan geen beter begrip vinden dan omvolking om deze vaststelling correct te omschrijven.

Apenpokkenvirus

In diezelfde kwaliteitskrant (DS) werd maandag 23/5 ll het woord gegeven aan ene Piet Hoebeke, professor urologie en decaan van de faculteit Geneeskunde aan de UGent

Die hooggeleerde had niet beter gevonden dan al wie stigmatiserende reacties had geschreven, wegens de -tot nog toe-  link met het Darklands (homo) festival in Antwerpen, dommerikken te noemen.

Nu bedoelde hij wellicht federaal minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke die een onmiskenbare waarschuwing/aanmaning tot voorzichtigheid richtte aan de organisatoren van de gay pride afgelopen weekend in Brussel.

Tja…twee jaar geleden klonk de waarschuwing voor een ander virus dan ook eenvoudiger, namelijk blijf in uw kot.

P.S : Op 14 mei schoot een 18 jarige 10 mensen dood in Buffalo (VS). De extreem-rechtse ideologie van omvolking, waarvan de schutter een aanhanger zou zijn, werd door alle opiniemakers, als ‘schuldig’ aan deze moorden gebrandmerkt. Amper 10 dagen later, op 24 mei schiet een andere 18 jarige, in Texas (VS) 19 kinderen en twee volwassenen dood. De dader werd ‘gepest’…benieuwd wie of wat de media nu als ‘schuldige’ zal opvoeren !!

Bronnen : https://www.standaard.be/cnt/dmf20220520_96852661?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend

Kletsmajoor : https://www.encyclo.nl/begrip/kletsmajoor

Standaard
Geen categorie

Zal de regering vallen ?

Of Vivaldi -onder leiding van De Croo- de vier seizoenen zal uitdoen ?!…steeds meer doen speculaties en geruchten de ronde. Zelf denk ik dat het niet zozeer de vraag is of Vivaldi zal ontslag nemen, maar wel wanneer ?

Het aantal heikele dossiers neemt dag na dag toe. Denk maar aan de discussie over de verhoging van het defensiebudget. De eisen van de PS -kostprijs 6,5 miljard euro- voor onder andere een sociaal energietarief voor de middenklasse.

Denk maar aan een steeds meer ontsporende begroting waar nu ook de begrotings-kost voor het sociaal energietarief steeds hoger oploopt.

Sinds het voorbije weekend blijkt ook dat enkele federale excellenties, zich fel willen bemoeien met het Vlaamse stikstofdossier.

Zo was federaal -cd&v- Minister Annelies Verlinden aanwezig in de Kempen, -bij de landbouwbeurs Agridagen in Ravels- om er te luisteren –ook bij de Boerenbond– naar de bezorgdheden van de Vlaamse boeren…

Maar, nog opvallender, “Ondertussen gingen enkele andere CD&V-politici, onder wie Ravels burgemeester Walter Luyten en Servais Verherstraeten, fractievoorzitter voor de partij in het federaal parlement, op de foto met een T-shirt met als opdruk ‘red de boer in het Turnhouts Vennengebied” https://www.gva.be/cnt/dmf20220522_96198878

Uit deze acties van federale verantwoordelijken valt duidelijk af te leiden dat de cd&v al gestart is met zijn verkiezingscampagne…

Vlaamse Jan en Zuhal houden zich beter vast aan de takken van de bomen !

Standaard
Geen categorie

Asielaanvragen lopen weer over

Met zijn kandidatuur als voorzitter van CD&V, neemt Sammy Mahdi duidelijk de vlucht vooruit. Weg van zijn opdracht als Staatssecretaris voor asiel en migratie.

Dat hij dit doet heeft één duidelijke reden : hij krijgt immers maar géén grip op deze zaak, noch wat de toestroom betreft, noch wat de tijdige behandeling van aanvragen betreft en van uitwijzing is al lang géén sprake meer.

De cijfers zijn duidelijk. Dit jaar tellen we al 10.500 aanvragen. Met een erkenningsgraad van zowat 40% wil dat zeggen dat ruim 6.000 aanvragers na een doorlooptijd van gemiddeld 270 dagen, een njet te horen krijgen.

Wat kost dat

Dat kost u en mij als belastingbetaler ruim 81 miljoen, enkel bed, bad en brood, en alleen voor de niet erkende asielzoekers. (6.000 X 50 € opvangkosten/dag X 270 dagen) Als we dat berekenen voor gans 2022, is dat 81 miljoen € X 3 = 243 miljoen !!

Wiens schuld is dat

Nee, niet die van Theo Francken, zoals Mahdi blijft beweren. Dat riedeltje beste Sammy is al enige tijd opgebruikt.

Francken heeft  zijn departement verlaten in december 2018. Nu dus al 3,5 jaar geleden.

De feiten dan

*Mahdi zegt : Alleen spijtig dat ze (NVA) daarna wel het aantal medewerkers van 447 in 2017 liet zakken tot 352 in 2019 Absoluut onjuist want toen was Maggie De Block verantwoordelijk voor asiel en migratie !

*Vluchtelingencommissaris Dirk Van den Bulck zegt :  Bij het CGVS werken nu ruim 500 mensen, historisch veel.

*De werklast -lees dossierachterstand- loopt desondanks maand na maand verder op. Zo was deze werklast in november 2021; 16.056 dossiers en in april 2022 opgelopen naar 16.929 dossiers…

De stemming van begin mei, waardoor CD&V voorzitter Coens ontslag nam, opende meteen een elegante uitweg voor Sammy Mahdi !

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/achterstand-in-asieldossiers-raakt-moeilijk-weggewerkt/10377510.html

Standaard
Geen categorie

Op m’n eigen

artikel HLN van 6 maart 2012

Ruim 10 jaar geleden, begin maart 2012, kondigde  de pers aan,  dat ik in  Turnhout werkte aan een nieuw politiek project.

Waarom ik dat deed ? Omdat ik, zoals Jef Van Nooten schreef in Het Laatste Nieuws, van mening was dat de politiek in Turnhout vierkant draaide. En dat de meerderheid niet bezig was met wat bij de inwoners van Turnhout leefde.

Zo stelde ik ondermeer : vandaag weet niemand waar de Turnhoutse politiek zich mee bezig houdt. Het enige dat de mensen weten is dat de straten en voetpaden in Turnhout verder aftakelen…(en dat probleem bestaat 10 jaar later nog steeds…)

Het nieuwe politieke project zou V-Kracht worden waarbij het programma vooral aandacht zou hebben voor de vijf V’s, zijnde vertrouwen, verkeer, veiligheid, vuiligheid en vooruitgang. https://www.nieuwsblad.be/cnt/833nc3l1

Na enkele bijeenkomsten met best wel wat geïnteresseerden, bleek ook dat het oprichten van een heuse politieke partij, welke ook een lijst zou indienen bij de verkiezingen later dat jaar (oktober) niet van een leien dakje zou lopen.

Er was immers noch een achterban, noch financiële draagkracht om op terug te vallen.

In de daaropvolgende weken nam CD&V contact met me op om een eventuele samenwerking te bespreken. Wat mij  betreft was rood en groen géén optie voor samenwerking en het VB al helemaal niet. Na enkele afspraken gaf ik mijn woord om tot een samenwerking met CD&V te komen en zo samen een lijst op te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20120531_00169296

Toen dat eenmaal rond was pakte NVA uit met hun campagne onder de noemer de kracht van verandering. Een naam maar ook een programma waarvan het wel leek, alsof zij het bij V-Kracht hadden geleend. 🙂

Een samenwerking met NVA had ik ook niet overwogen…het was bovendien maar de vraag of die partij sowieso iemand wilde opnemen, die pas vanuit het ACV op rust was… Een ACV dat niet had nagelaten om diezelfde NVA veelvuldig te bashen !

Niemand van V-kracht raakte verkozen. Er werd naar mij toe wel een troostprijs aangeboden namelijk mede-coach te worden van CD&V Turnhout en zijn mandatarissen.

Toen later bleek dat de CD&V schepenen, tegen de afspraken binnen de partij in, toch akkoord waren gegaan om het project Victoriepark (Le Bon) via de raad van state tegen te houden, onder druk van Heeren heb ik mijn troostprijs teruggegeven en afstand genomen van CD&V. https://www.nieuwsblad.be/cnt/blgva_01496264

Als ik het nu allemaal nog eens herbekijk, denk ik terug aan de wijze woorden van een vriend die me, na het bekend maken van de keuze voor CD&V klaar en duidelijk zegde : je hebt voor de verkeerde partij gekozen en je zal niet verkozen geraken. En of hij gelijk kreeg !!

In alle eerlijkheid : de kans om een duchtige luis in de pels te worden in de Turnhoutse politiek, mèt een mandaat, heb ik 10 jaar geleden verkeken.

Nu houd ik het al sinds 2015, op mijn blog. 🙂

Standaard