Opinie

Tandje bijsteken

armoede

Via mijn blogs trok ik al regelmatig de aandacht op de steeds toenemende armoede in onze stad Turnhout.

In hun laatste nieuwsbrief, doet CD&V dat ook, de aandacht trekken op die armoede, waar ze schrijven : “Het is nog maar eens duidelijk: de armoede in onze stad blijft toenemen!

Armoede is een hardnekkig en complex probleem dat veel verder gaat dan alleen maar een gebrek aan inkomen. De voornaamste hefbomen om armoede te bestrijden liggen vooral op hogere beleidsniveaus. Maar dat betekent niet dat we als lokale overheid zelf geen verantwoordelijkheid dragen. We moeten dringend actie ondernemen om te beletten dat de armoede in onze stad nog verder stijgt!”

Mijn vragen hierbij :

-aan welke acties  denkt CD&V terzake?

-Stelt er zich al dan niet een probleem wat betreft de instroom –import- van arme mensen naar onze stad?

-Wat werd er in het kader van het bestuursakkoord reeds ondernomen op de verschillende terreinen

-zijn er reeds contacten (lopende of geweest) met bovenlokale overheden om de slagkracht van deze stad inzonderheid wat de bestrijding van armoede betreft, te verhogen/verbeteren. Is er op dat vlak reeds een ‘plan de campagne’ opgemaakt?

-Is de stadsregio een ‘instrument’ om die slagkracht te verhogen of is dat eerder een slag in het water?

-wordt er werk gemaakt van een relanceplan tewerkstelling en zo ja hoe?

-wanneer zal er een zogenaamde staten-generaal inzake tewerkstelling/opleiding worden georganiseerd?

Eerder reeds gaf ik aan desgewenst mijn “expertise” inzake tewerkstelling, begeleiding en opleiding ter beschikking te willen stellen, op vraag van bestuur CD&V en mandatarissen. Ik wil die “expertise” ook graag ter beschikking stellen van andere partijen uit de meerderheid

Bij wijze van –voorlopige- afsluiting van mijn vragenlijstje, stellen dat ‘er werk aan de winkel is’, lijkt in deze alvast op een boutade. Nu deze coalitie toch al 1,5 jaar ‘actief’ is, lijkt met me de hoogste tijd om een tandje –zelfs een gans gebit- bij te steken wat betreft de aanpak van die steeds stijgende armoede in de stad.

Of is er helemaal geen geld voor ter beschikking nu de komende jaren ruim 15 miljoen euro zal worden opgeslokt voor de nieuwe academiegebouwen?

Dré Wolput

13 april 2015

Standaard