Opinie

Turnhout een mobiliteitsprobleem ?- ’t Was altijd zo-2-

Het is een boutade te stellen dat Turnhout een mobiliteitsprobleem heeft.Dit is echter géén probleem van de laatste 5 of 10 jaar. Integendeel : ik stel  bij deze zonder verpinken  ’t was altijd zo !.

Anno 1992 werkte het Stedelijk ACV van Turnhout een hele tijd rond het dossier ‘veilig fietsen in Turnhout’.  Samen met vele andere geïnteresseerden werden heel wat knel- en gevaarlijke punten in kaart gebracht. Dit vanuit de bril van de zwakke weggebruikers.  Wat ook evident is als je een dossier opstart rond veilig fetsen. 

20 mei 1992 werd een ‘voorlopig eindrapport’ voorgesteld aan het beleid en de pers. Er volgen nu enkele citaten uit persartikels van 21 mei 1992

We wensen in de centrumstraten absolute voorrang te geven aan de zwakke weggebruikers, zei Wolput. Om dit te realiseren moet er een integraal verkeersbeleid tot stand komen, waarbij moet uitgegaan worden van het gewone autoverkeer in de binnenstad en het verbod op zwaar verkeer . In het hudige beleid zijn wel aanzetten te vinden, maar deze aanzetten kaderen echter onvoldoende in één globale visie op verkeer en ruimtelijke ordening

de werkgroep bundelde ook een aantal concrete voorstellen. Zonder dat ze op elke hoek v/d straat een politieagent wil, stelt de groep dat er veel meer snelheidscontroles moeten gebeuren binnen de ring. Verder verwacht men dat wild- en dubbelparkeerders fiksere boetes krijgen. Ook brom- en snorfietsen ontsnappen niet aan een beschuldigende vinger, zij moeten, mits een strenger politieoptreden de zelfdiscpline krijgen om niet meer tegendraads en/of over de stoepen te rijden. Terzake word er binnen het politiekorps best éénduidig opgetreden. In zijn antwoord deed schepen Peeters een poging om het gebrek aan één globale visie te weerleggen

In het jaar 2006

zijn er gemeenteraadsverkiezingen waarbij de heersende meerderheid zwaar werd afgestraft. VLD krijgt zwaar op z’n donder en ook CVP levert enkele zetels in. Het lamentabele mobiliteits en verkeersbeleid is ongetwijfeld een belangrijke oorzaak van deze afstraffing. Maar géén nood: dè oplossing is in zicht. SP.a is erg gretig om voor het eerst na de oorlog, deel te mogen uitmaken van de meerderheid. Meer zelfs, Dimitri Gevers stelt zich op als ‘dè man’ die zowel de ruimtelijke ordening als de mobiliteit voor eens en altijd zal gaan oplossen.

In het jaar 2010

Stel ik vast dat : het adagium ‘geef de straten terug aan de bewoner’ zowel vreugde als afkeer verwekt.  Duidelijk is wel dat het beleid het ‘inktvlekgevolg’ niet of minstens ruim onvoldoende heeft ingeschat. De dag dat het binnen de ring overal betalend parkeren zal zijn is niet ver meer af. Een inventaris van lege straten overdag, als gevolg daarvan, blijft uit. Door de steeds meer toegepaste salamipolitiek zijn enkele straten geknipt, waardoor het probleem werd verlegd naar omliggende straten. Meest recente voorbeeld is de knip in de Apostoliekenstraat en het protest in o.m. de Rubensstraat.  Heeft de stad een privé-investeerder aangetrokken (Vinci) om een parkeergarage te bouwen en de omliggende straten parkeervrij gemaakt. Is er een veel te dure controle op het correct gebruik van parkeermeters en/of kaarten en ontbreekt de moed om dit te dure contract te verbreken (Apcoa)  Was er op de gemeenteraad van november een ‘vage’ belofte om in december uit te pakken met een globaal plan. Is er nog steeds een grandioos probleem van wild-parkeren enz…

In het jaar 2010

stel ik (gelukkig maar) ook enkele positieve dingen vast, zoals : PARKSTAD TURNHOUT een mooi en volwaardig alternatief heeft uitgewerkt. Dat o.m. buurtwerking Gulden Vellekens het groeiende ongenoegen rond dit gebrekkige beleid, wat ook nog eens wordt versmacht door de salamipolitiek, via een referendum in goeie banen wil leiden. Ik stel ook vast dat dit referendum ondertussen kan rekenen op een steeds breder wordend maatschappelijk draagvlak, nu naast meerdere politieke partijen ook het Stedelijk ACV deze vraag tot referendum ondersteunt en bovendien de mobiliteit breder wil aanpakken !  Ik stel ook vast  het fietscomfort in héél wat straten verbeterde maar dat in diezelfde straten fietsers op een ‘te gevaarlijke wijze’ als verkeersbuffer worden gebruikt.

In het jaar 2020

stel ik vast dat er eindelijk vooruitgang zit in de Turnhoutse en zelfs de ruimere omgevingsmobiliteit, wat vooral werd bewerkstelligd door een nieuwe en onafhankelijke politieke beweging in Turnhout, nadat de heersende meerderheid zwaar werd afgestraft…maar droom ik nu ??

Standaard