Geen categorie

Vaccin

close-up of doctors hands holding covid-19 vaccine and syringe - covid 19 vaccines stockfoto's en -beelden

Deze ochtend, bij mijn jaarlijkse longonderzoek, vroeg de arts me of ik me zou laten vaccineren. Mijn antwoord was een overtuigde JA, zodra dat kan.

Ondertussen ligt de Belgische, vooral Vlaamse vaccinatiestrategie toch wel wat onder vuur. Dat heeft -volgens de uitleg van politici en experten- alles te maken met de voorzichtige aanpak die de vaccinatiestrategen voorstaan. Of het gaat om een voorzichtige traagheid dan wel over een te trage voorzichtigheid ?!

Maar ik wil in deze blog toch wel een kanttekening maken over -de ontwikkeling van- het vaccin op zich. Nee, geen medische overwegingen maar wel een uit eigen ervaring.

Dat de covid vaccins er zo snel zijn gekomen, is omdat wereldwijd enkele duizenden onderzoekers in de farma-industrie zich er uitsluitend op hebben toegelegd. Nee, niet zozeer omdat zij de risicogroepen zoals ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen enz. … willen behoeden voor deze ziekte of, erger nog, eraan te overlijden…

Maar wel omdat de farmaindustrie zag dat de verspreiding van de covid besmettingen snel en wereldwijd hun gang zouden gaan. En dat er dus veel, heel veel geld zou te verdienen zijn bij het -wereldwijd- op de markt brengen van deze vaccins. Bovendien zaten alle overheden en gezondheidsinstellingen, wereldwijd met de handen in het haar over de aanpak van deze pandemie. En ook daarvan waren de farmalui zich wel terdege bewust. Zelfs in die mate dat hen amper een strobreed in de weg werd gelegd om de vaccins snel erkend te krijgen

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/21/test-aankoop-de-farma-industrie-wil-gewoon-zoveel-mogelijk-gel/

Wat een wereldwijd contrast met de zoektocht naar een middel om de spierziekte A.L.S. aan te pakken. 16 jaar geleden werd die -dodelijke- spierziekte vastgesteld bij mijn echtgenote. Toen wisten we al dat bij een kennis 17 jaar vroeger ook die diagnose werd gesteld. Het enige middel wat toen aan die man -en ook in 2004 voor Jeke- werd voorgeschreven was (en is dat vandaag nog steeds) Rilutek. De prof in Leuven schreef dit voor met te zeggen : Baat het nietdan schaadt het niet

Volgens Wikipedia (merknaam Rilutek) Riluzol vertraagt de voortschrijdende verergering van ALS door de duur van het leven of de tijd tot mechanische beademing te verlengen. Vermoedelijk werkt het door remming van de neurotransmitter glutamaat in het centrale zenuwstelsel. De behandeling met riluzol is niet curatief en levert slechts een beperkte vertraging van het ziekteverloop.

Kort na het overlijden van Jeke in 2006, ontmoette ik één van de topmensen van een groot farmabedrijf in de Kempen. Op mijn vraag of deze firma investeerde in onderzoek naar het behandelen/genezen van A.L.S. was het antwoord dat de doelgroep veel te klein was/is…

Lees deze blog niet als een pleidooi om je niet te laten vaccineren. Integendeel. Nee, ik wil enkel de zovele lofbetuigingen naar de farma-industrie, die nu ook wereldwijd rondgaan, relativeren.

Maar wie denkt dat dit allemaal gedaan werd voor uw of mijn schoon ogen, is eraan voor de moeite !!

Standaard
Geen categorie

Hedde gij werk voor mij

Mensen boeken stapel. studenten klimmen boeken zakelijk succes opleiding  niveau personeel vaardigheid ontwikkeling leermateriaal concept | Premium  Vector

Zoveel economen, zoveel meningen over de arbeidsmarkt na corona. Maar er is wel een opmerkelijke constante. En dat is dat de meeste economen het eens zijn dat we na corona worden geconfronteerd met een steeds snellere en verder-schrijdende digitalisering van ‘arbeid’

4e industriële revolutie

Maar er is meer. Industrie 4.0 staat voor de deur. Anders uitgedrukt, de 4e industriële revolutie. Maar wat houdt die term nu eigenlijk in? En is het slechts een buzzword? Dat kan je lezen in bijgevoegde blog van Salesforce. (mei 2017)  https://www.salesforce.com/nl/blog/2017/05/wat-is-industrie-4-0.html

Corona versterkt mismatch op arbeidsmarkt

Waar we het meest verontrust over moeten zijn is wat Jeroen Franssen, arbeidsmarktspecialist bij Agoria (technologiefederatie) hierover zegt in DS van 31/12 ll. “De coronacrisis versnelt de digitalisering, waardoor vooral laaggeschoolde jobs voorgoed verdwijnen. Het eind­resultaat is dat de vraag naar hoogopgeleiden of technisch geschoold personeel nog sterker toeneemt, terwijl die naar laaggeschoolden nog meer afneemt”,

Wat betekent dat voor Turnhout

Bij zo’n vaststelling kan ik niet anders dan de groep van Turnhoutse werkzoekenden (cijfers november 2020) van naderbij te bekijken. Van de 2.225 werklozen is 50% (1.114) laaggeschoold. Laaggeschoold is, kort samengevat, elke werkloze zonder diploma/getuigschrift van secundair onderwijs. Voor de volledige omschrijving van de indeling naar studieniveau   verwijs ik u graag naar de pagina’s van Arvastat https://arvastat.vdab.be/help/arvastat_help_nwwzstud.html

Cijfers per leeftijdsgroep zijn als volgt : 354 werklozen zijn -25 jaar. 209, of 59% van hen zijn laaggeschoolden, waarvan 95 van Belgische origine.

In de leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar heeft Turnhout 757 werklozen en zijn 343 van hen laaggeschoolden of zowat 45%. In deze groep tellen we 213 laaggeschoolde werklozen van vreemde origine.

Globaal zijn er 548 laaggeschoolde werklozen van Belgische en 566 laaggeschoolden van vreemde origine. 58% (327) van die laaggeschoolden van vreemde origine, is jonger dan 40 jaar.

Van de 2.225 Turnhoutse werklozen zijn er 1.114 laaggeschoold, 761 middengeschoold en slechts 350 hooggeschoolden.

Een nog onbekende factor is de hoeveelheid werklozen die er na corona in de eerste jaren nog zullen bijkomen in onze stad en met welke kansen op de arbeidsmarkt…

Het OCMW van Turnhout is met VDAB overeengekomen dat zij het alleenrecht hebben op de begeleiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt van anderstalige nieuwkomers. Hebben zij de nodige mensen, middelen maar vooral de know how in huis om deze grote groep voor te bereiden op een arbeidsmarkt waar volgens economen de mismatch nog zal versterken en de verwachtingen veel hoger zullen liggen ?

Dezelfde vraag is trouwens ook van toepassing voor VDAB  !!

Onderwijs

Behalve de vaststelling dat de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen er niet op vooruitgaat…

Door corona hebben heel veel leerlingen en studenten een ernstige leerachterstand opgelopen. (die misschien nog kan toenemen) Zullen zij voldoende gewapend zijn met de nodige kennis voor een arbeidsmarkt in de 4e industriële revolutie ? Of is het beter om dit school- en academiejaar gewoon door iedereen te laten overdoen

Sommigen zullen denken : ach dat zijn zorgen voor morgen. Maar niets is minder waar. Als we nu niet alle registers opentrekken inzake onderwijs, opleidingen en begeleiding komen we morgen ongetwijfeld te laat.

Met de eenvoudige vraag hedde gij geen werk voor mij, gaan we er niet meer komen, vrees ik !

Standaard
Geen categorie

Ambetante vragen

Sporthal - Gemeente Assenede

Driekoningen, Driekoningen

Geef ons een nief sporthal

D’ oude is versleten

De burger mag het wel weten

De stad heeft meer geld op de rooster geteld

Maar kijk, desondanks zal de nieuwe sporthal er WEL komen en is de kostprijs meteen met 50% verhoogd. Van 8 miljoen naar 12 miljoen ! https://rtv.be/artikels/turnhout-krijgt-nieuwe-sporthal-van-12-miljoen-stadspark-a91332

Hoe doede dat ?!

  • ”Het sportcomplex wordt gekoppeld aan een bouwdossier van de Sport- en Handelsschool. In het complex komen acht klaslokalen. “De stedelijke Sport- en Handelsschool heeft op dit moment zo’n 250 leerlingen in de diverse sportrichtingen. Een nieuw sportcomplex met inbegrepen acht klaslokalen vlakbij de school is voor hen een enorme meerwaarde naar de toekomst toe” zo staat te lezen in HLN.

Betekent deze koppeling dan ook, dat het organiseren van onderwijs een kerntaak blijft van het bestuur , En dat er geen sprake meer is of zal zijn van het overhevelen van deze stedelijke school naar één van de andere onderwijskoepels ?! En is dit dan de bestuurlijke optimalisatie, zoals bedoeld in het bestuursakkoord ?

  • In de zeer nabije buurt van deze school en de nieuw te bouwen sporthal is  ook de stedelijke kleuterschool stadspark gevestigd. Komt de vestiging van deze kleuterschool in het gedrang ?

Zal dit evolueren naar een Paddenstoel bis ?!

*Voorlopige herinrichting kruispunt Graatakker, waarbij een conflictvrije regeling van de verkeerslichten zal worden uitgewerkt. Maar tegelijk zal ook een doorsteek worden gemaakt aan de oostkant van dit kruispunt naar de Carrefour. Met een bijkomend verkeerslicht.

Vragen of dit zal leiden tot stilstaand in plaats van doorgaand verkeer is net hetzelfde als een open deur instampen

Maar wat ik me wel steeds luider afvraag is, of de bijna 20 jaar oude droom, om te komen tot een ondertunneling of stedelijk plateau ter hoogte van het stadspark stilaan niet aan het uiteenspatten is ?! Ondanks alle sfeer- en andere beeldstudies.

  • En dan is er nog de vraag naar stand van zaken voor één groot ziekenhuis in onze stad, waartoe al in 2012 werd besloten. Wat dit betreft heb ik de indruk dat dit niet zozeer een vergeten vraag maar eerder een vergeten dossier is ?! Werden er sinds het begin van deze legislatuur al stappen gezet ter verwezenlijking van dit grote ziekenhuis en zo ja, welke ?!
Standaard
Geen categorie

Traag aanmodderen

Trajectcontroles Mechelen registreren 0,18% overtredingen – Radio Reflex

Dat snelheid in het verkeer een bepalende factor is voor ongevallen en (dodelijke) slachtoffers, staat als een flitspaal boven water. Ondermeer om die reden werd enkele jaren geleden de snelheid op de Vlaamse gewestwegen verlaagd tot maximum 70km/uur.

Turnhout pionier

De Turnhoutse politiezone was, ruim 10 jaar geleden, pionier in het opzetten van trajectcontroles inzake snelheid. Een eerlijkere benadering dan de gekende flitspalen vermits het niet over een momentopname gaat maar wel  een gemeten snelheid over langere afstand.

Maar in dat pionierswerk schuilde ook een verraderlijk addertje onder het gras. Zo bleek in 2010 dat de politie werkte met niet gehomologeerde meetapparatuur bij die trajectcontrole. Ik schreef er op 7 november 2010 een blog over die heel wat stof deed opwaaien.  https://wolput.com/2010/11/07/1000-maal-bedrogen/

Zelfs in die mate dat automobilisten die een bekeuring in de bus vonden mij om advies vroeger of het nuttig was hiertegen in beroep te gaan. En dat een beroep inderdaad nuttig was bleek een jaar later. Want op 20 oktober 2011 kwam er een vonnis in beroep, wat stelt dat de gedane vaststellingen niet kunnen weerhouden worden bij gebrek aan homologatie van de meetapparatuur-camera’s.

Als gevolg van deze rechterlijke beslissing werd de trajectcontrole stilgelegd tot zolang de meetapparatuur wettelijk gehomologeerd was. Ondertussen waren er al wel enkele tienduizenden overtredingen vastgesteld en beboet.

Vlaanderen

Vandaag kondigde de Vlaamse regering een hoop bijkomende trajectcontroles aan. De bestaande trajectcontroles zijn nu uiteraard wel uitgerust met correcte en gehomologeerde apparatuur…maar er is al enige tijd een probleem met de verwerking van de gegevens…

Van de 215 trajectcontroles die eind september  geïnstalleerd zouden zijn, zouden er maar liefst 137 niet werken. Met andere woorden : de trajectcontroles zijn geïnstalleerd, werken correct maar of ze ook boetes opleveren is een groot vraagteken.

Controle en handhaving

Snelheidsbeperkingen, controle ervan en handhaving zijn nochtans essentieel om het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers te verminderen en zoveel mogelijk te vermijden.

Ik heb de voorbije weken enkele keren moeten vaststellen dat de Turnhoutse Victoriestraat door al te veel chauffeurs aanzien wordt als een startbaan. Van het autoverkeer komende van de De Merodelei, (zone 30) is er géén 30% wat zich in die Victoriestraat ook aan de beperking van 30km/uur wil houden.

Trouwens, steeds meer automobilisten rekenen er duidelijk op dat de politie te weinig (corona) tijd heeft om IN de stad nog snelheidscontroles te doen

Bebouwde kom overal 30km/uur

Tot slot nog even meegeven wat ik denk van het voorstel om overal in de bebouwde kom de snelheid te verlagen tot 30km/uur. Voor mij kan dat BEHALVE wat de doorgangsweg betreft, die het verkeer van het ene dorp/stad naar het andere moet leiden.

Standaard
Geen categorie

Corona farcen

miskleunen | KOPSCHRABERIJEN

Van de 204 blogs (deze is dus nummer 205) die ik dit jaar heb geschreven, handelde  een flink aantal over corona onderwerpen. Niet verwonderlijk nu we al 10 maanden met deze pandemie te maken hebben.

Om dit blogjaar af te sluiten geef ik mijn persoonlijke top 3 van wat ik ervaar als de grootste corona farcen.  (miskleunen zeg maar)

  1. Europa liet een kans liggen om in plaats van maar 300 miljoen vaccins van Pfizer en BioNTech er ineens 500 miljoen van te bestellen. Vermits nog géén enkel ander vaccin door datzelfde Europa is goedgekeurd, kijken we nu in België aan tot een erg langdurige vaccinatieperiode. Zo zouden 65+ ten vroegste in mei/jun in aan bod komen.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201227_93815615

Een aantal virologen en experten pleiten nu om dan het 2e spuitje niet na 3 weken maar uiterlijk binnen de 6 maanden toe te dienen. Maar dat is dan weer buiten…Europa gerekend blijkbaar. De kans dat Europa dit zal goedkeuren lijkt mij erg klein !  https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/vandenbroucke-wil-omgooien-vaccinstrategie-niet-overhaasten/10274037.html

2. Letterlijk enkele uren voor de (zeer beperkt in aantal) genodigden zouden aanschuiven aan de feestdis met Kerstavond maakte viroloog Steven De Gucht en zijn baas Minister Vandenbroucke duidelijk dat kinderen, jonger dan 12 jaar, wel tellen als knuffelcontact…Zoals De Standaard berichtte kwam deze knuffelregel bij heel wat mensen dan ook hard aan. https://www.standaard.be/cnt/dmf20201224_94512862

Een ministerieel mea culpa van ‘ik wil niet het Pietje populair zijn’ (FVDB dus) en de plooien zijn alweer glad gestreken

3. Alleen boodschappen doen en shoppen. Naar eigen en meerdere waarnemingen is deze regel voor veel te veel mensen blijkbaar onbestaande. Ik stelde me deze middag op (buiten)aan twee winkels in de Turnhoutse Gasthuisstraat. Alleen schoppen ? Tarara

Daarna naar de ‘grote Carrefour’…alleen boodschappen doen ?  Tarara. Het aantal mensen die heel de tijd met een lege kar rondrijden, terwijl hun partner een andere kar vult is haast niet te tellen.

Ik wil toch ook nog een farce ‘buiten categorie’ toevoegen. En dat is die van enkele agenten van de politiezone Brussel-West, die samen zitten te gourmetten op Kerstavond. (waar anders dan in Molenbeek of all places)

Hoe dom kan je zijn ?! Er zullen processen-verbaal worden opgesteld jegens de betrokken politiemensen, aldus de korpschef. Dat is de vanzelfsprekendheid zelve toch ?!  Het op non-actief plaatsen van de afdelingschef van dienst is ook niet meer dan terecht ! https://www.standaard.be/cnt/dmf20201228_95269120?utm_source=ds&utm_medium=push&utm_campaign=webpush

Ik wens jullie allemaal een corona-vrije overgang van oud naar nieuw

Standaard
Geen categorie

De C van communicatie

Megafoon, Draagbare Elektrische Megafoon

Twee jaar geleden trad in Turnhout een nieuwe coalitie aan. Alhoewel nieuw in deze een erg relatief begrip is. Want drie van de vier coalitiepartners van de legislatuur Vos tekenden ook nu weer present.

En met hetzelfde politiek personeel, behalve SP.a die een nieuwkomer in het college bracht met Kelly Verheyen. En cours de route moest Hannes Anaf (verkozen als Vlaams Parlementslid) ontslag nemen en werd Jan Van Otten zijn opvolger als schepen.

Wat dan wel  veranderde is dat NVA opnieuw aan het bewind kwam en hun kopman Paul Van Miert de burgemeester werd. Alhoewel NVA binnen de coalitie 8 verkozenen telt, SP.a 5, CD&V 4 en Groen ook 4, kreeg elke partij 2 mandaten in het college en SP.a het voorzitterschap van de gemeenteraad.

CD&V leverde in 2018, maar liefst 1/3 van zijn verkozen gemeenteraadsleden in.  (van 6 naar 4)  Toch behielden ze  2 schepenmandaten en boksen zo eigenlijk het meest boven hun gewicht ten aanzien van de vorige legislatuur…

Tempeesten

De twee gesels waarmee het beleid te maken kreeg zijn ondertussen genoegzaam bekend. Namelijk een rekenfout van 26 miljoen en de Covid 19 pandemie.

Het ene haalde een ferme streep door broodnodige investeringen en het andere stelde alle andere beleidsdaden in de schaduw.

Wat corona betreft herhaal ik wat ik al meermaals heb geschreven en dat is dat Turnhout dit heel goed heeft aangepakt. Goede communicatie daarover in woord en beeld. Vooral in dat laatste schitterde onze burgemeester Paul Van Miert met zijn bijna wekelijkse motivatiepraatje.

Mijn nieuwjaarswensen

voor het college, gemeenteraad en vooral ook alle  Turnhoutenaren (Ook voor die enkelingen die mij niet zo erg genegen zijn)

2021 moet het jaar worden van open en vooral meer communicatie naar de burgers, En dan heb ik het niet over de stadskrant of het Orionkrantje. Maar wel over het beleid van onze stad !! Communicatie met de grote C dus. 

Als inwoner van deze stad stoor ik mij aan zowel het gebrek aan communicatie als aan de eenzijdigheid van wie er wel met boodschappen in de pers komt.

Iedereen weet ondertussen wel dat schepen Boogers van groen een –publiek geheim- verbond heeft met de journalist van Gazet Van Antwerpen. Elke mobiliteitsscheet die  Boogers laat, komt niet zozeer in geuren maar wel in kleuren in GVA aan bod. 

Andere thema’s zoals de sterk groeiende diversiteit, de daaraan verbonden problemen inzake integratie, taalverwerving, huisvesting, werkgelegenheid, (kind) armoede…kortom de druk op het samen-leven in Turnhout, en hoe daar beleidsmatig wordt op ingespeeld, daar hoor of lees je dan weer weinig of niets van als burger.

Dat er één of meerdere fietsstraten komen is goed om weten, dat het kruispunt van de Graatakker zal worden heringericht ook, maar dat hebben we ondertussen al zo dikwijls gehoord/gelezen…allemaal goed om weten wellicht.

Maar hoe we onze superdiverse samenleving zullen ordenen, hoe en op welke wijze we het voor iedereen leefbaar willen houden…daar hoor je dan bijna niets van. Nochtans zijn dat de zaken die er wel toe doen !!

Mijn wens is dat het schepencollege regelmatig -zelf denk ik dan aan minstens elke maand- een persbriefing zou houden over het reilen en zeilen in onze stad.

Zo worden alle journalisten en media die interesse hebben, samen en op dezelfde wijze en over dezelfde inhoud geïnformeerd. Dit zou de openheid over welke dossiers in behandeling zijn -in zoverre dat het algemeen belang betreft- stand van zaken enz. …enkel maar ten goede komen voor iedereen ! Wat de burger wel/niet te weten komt mag niet afhangen van één schepen en/of één gazet !

Want transparantie is voor de overheid een plicht en voor de burgers een recht. Algemene, actuele, veiligheid en nuttige of dringende informatie (zoals bij  covid 19) is wat mij betreft een uitdrukkelijke opdracht voor de Burgemeester.

En  de documenten op basis waarvan de gemeenteraad een beslissing heeft genomen, zouden daarna ook snel toegankelijk moeten zijn, op de website van de stad.

Communicatie met de grote C kan, naar mijn overtuiging, echt wel bijdragen tot een open, diverse, verdraagzame en vooral goed geïnformeerde Turnhoutse samenleving.

Standaard
Geen categorie

Misbruiken van huurders

Homans pakt krotten aan

Leegstandsbeheerder van sociale woningen. Tot voor enkele dagen had ik er nog nooit over gehoord. Toen enkele dagen geleden zowel in het Nederlandse NRC als in Gazet Van Antwerpen artikels verschenen, over de erbarmelijke non-kwaliteit van de huurwoningen waaronder de Nederlands leegstandsbeheerder Camelot te boek staat.

Hoezo leegstandsbeheer ?!

Nu vind ik het op zich al erg vreemd en contradictorisch dat leegstaande sociale woningen worden uitbesteed aan een leegstandsbeheerder. Mijn gezond verstand zegt dat Vlaanderen de nodige middelen moet vrijmaken om ‘versleten sociale woningen’ te renoveren en asap opnieuw op de sociale huurmarkt te brengen. Enkel zo kunnen de wachtlijsten op de sociale huurmarkt worden ingekort !!

Dat het hier bovendien ook nog een buitenlandse firma betreft waarvan, of geen geloofsbrieven bestaan, of niet zijn onderzocht….

Kammelot ja, dat is het

Enkel als je eventjes nadenkt bij de naam van de firma, met name Camelot zou er toch al een belletje moeten gaan rinkelen. Of kent men het dialectwoord KAMMELOT niet ? Het is een woord ontleend aan het Frans “camelote”, wat een waardeloos iets betekent. Het is in verband te brengen met het woord “camelot” dat een “leurder” aanduidt in het Frans, dus iemand die goedkope producten verkoopt.

Te oordelen naar de schrijnende verhalen van erg bedrogen huurders hebben zij blijkbaar heel bewust gekozen voor de benaming Camelot… https://www.gva.be/cnt/dmf20201220_97030435 https://www.gva.be/cnt/dmf20201221_97505801

Nog een ander verhaal

Eerder deze maand publiceerde De Standaard ook al een schrijnend verhaal over de huurmarkt voor vluchtelingen. Uit hun undercover onderzoek bleek dat veel vluchtelingen kansloos zijn op de officiële huurmarkt. Ze moeten tussenpersonen uit de eigen gemeenschap honderden euro’s betalen om een studio te vinden. Schijnmakelaars dus. https://www.standaard.be/cnt/dmf20201204_97930980

Oorzaak en gevolg

Dat dergelijke toestanden bestaan, heeft uiteraard heel veel te maken met de sterke en snelle aangroei van zowel erkende vluchtelingen in onze steden, -ook in Turnhout- als een snel groeiende groep van Oost-Europese inwijkelingen.

Een overleg met alle actoren inzake huisvesting dringt zich dan ook op. Toestanden als deze zijn onaanvaardbaar.

Er moeten middelen, mensen en geld, worden uitgetrokken om zowel leegstaande sociale woningen dringend te renoveren als nieuwkomers -en alle anderen die zwak staan op de huurmarkt- beter te begeleiden en ondersteunen om hun weg èn een woning te vinden op de huurmarkt.

Standaard
Geen categorie

Onze wensen voor alle mensen

Kerstwensen en Nieuwjaarswensen 2021, Afbeeldingen, Teksten

2020 een jaar om vlug te vergeten maar toch ook weer niet

Vermits je dan ook de leuke en plezante dingen niet meer ziet

Hoe raar het ook mag klinken, maar het is niet gelogen

Voor ons is dit jaar alweer snel voorbij gevlogen

En al waren heel wat zaken die niet mochten, of niet konden,

Toch bleven we met iedereen wel verbonden.

Niet altijd live maar zeker wel op veilige afstand

En zo gebruikten we ons gezond verstand

De (familie) feestjes die aan ons zijn voorbij gegaan,

Daar beginnen we in het nieuwe jaar dan wel aan

Stilaan komen we voor het nieuwe jaar onder stoom

En dan kan 2021 mooier en beter worden dan in jullie stoutste droom

Dat is wat wij jullie allemaal van harte wensen,

Een prettige Kerst en een geweldig jaar voor alle mensen

Dré en Rita

Standaard
Geen categorie

Meten is weten

De meetlat gebruiken - Bingel Help voor scholen

Meten is weten, ook in deze voortdurende corona-pandemie is dat van zeer groot belang.

Meten moet je in deze vertalen als testen. De voorbije dagen hebben we meermaals kunnen lezen dat het aantal besmettingen vooral in Vlaanderen stijgt. En, dat is ook zo, maar tegelijk is dit een weergave van de halve waarheid.

Ik ben vandaag nog eens gaan grasduinen in het dagelijks epidemiologisch rapport van Sciensano en stel het volgende vast

*België nam in de periode van 10 tot en met 16 december, per 100.000 inwoners 2.216 testen af waarvan 8% positieve testen. Wat betekent dat per provincie ?

-Antwerpen = 2.336 testen/100.000 waarvan 7,8% positief. -Waals Brabant = 1.561 testen/100.000 waarvan 8,7% positief -Henegouwen = 1.716 testen/100.000 waarvan10,9% positief -Luik = 1.399 testen/100.000 waarvan 9,8% positief -Limburg = 2.305 testen/100.000 waarvan 6,5% positief -Luxemburg = 1.943 testen/100.000 waarvan 10,2% positief -Namen = 1.629 testen/100.000 waarvan 12,1% positief -Oost-Vlaan deren = 2.777/100.000 waarvan 7,5% positief -Vlaams-Brabant = 2.210/100.000 waarvan 5,8% positief -West-Vlaanderen = 3.072/100.000 waarvan 8,5% positief -Brusselse gewest = 1.850/100.000 waarvan 6,5% positief en tenslotte de Duitstalige gemeenschap met 1.114/100.000 waarvan 11,3% positief

Conclusies

  1. Wallonië, Brussel en Duitstalige gemeenschap testen merkelijk veel MINDER dan Vlaanderen
  2. Het aantal positieve besmettingen ligt daar, behalve in Brussel, ook merkelijk veel HOGER dan in Vlaanderen

Meten is weten, maar dan wel in alle aspecten en er niet zomaar een beperkt aantal zaken uitlichten. Maar ik heb alle cijfers op een rijtje gezet voor jullie

https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/coronavirus pagina 8 v/h rapport.

Update 21/12/2020 op basis van rapport Sciensano 20/12/2020

Het aantal testen in België in de periode 10/12 – 16/12 is 2.216 per 100.000 inwoners. In Vlaanderen zitten alle provincies daar ruim boven, behalve Vlaams Brabant met 2210 testen. In Brussel en Wallonië zitten ze daar dan weer ruim onder.

Een berekening op basis van dat gemiddelde van 2.216, toegepast op Wallonië en Brussel zou dan betekenen, op basis van het % positieve testen, dat er 10.233 positieve testen zijn in plaats van de nu gemeten 7.663 positieve stalen. Dit cijfer (10.233) komt overeen met 0,21% van de Waalse en Brusselse bevolking

Vlaanderen, wat veel meer test dan dit gemiddelde van 2.216/100.000 telt in diezelfde periode 12.469 positieve testen goed voor 0,18% van de bevolking.

Meten is weten, maar niet genoeg testen is niet genoeg meten en niet genoeg weten…

Standaard
Geen categorie

De Fabeltjeskrant

Meneer de Uil met de Fabeltjeskrant

Come and see next week

De corona-overlegcomité’s en daaropvolgende persconferentie hebben steeds meer weg van een televisie feuilleton. Daarbij kreeg je ook na elke wekelijkse aflevering die pancarde te zien…come and see next week.

Dat is ook wat premier De Croo gisteren vertelde : “Het is echter niet uitgesloten dat we hier volgende week opnieuw zitten.”

Wat de persconferenties zelf betreft : die hebben dan weer steeds meer weg van een aflevering van de Fabeltjeskrant. De wijze Mijnheer De Uil (De Croo) die een inleiding geeft waarna Juffrouw Ooievaar (Frank Vandenbroucke) nog eens komt herhalen…wat al gezegd is.

Logica blijft achterwege

Dat er gisteren geen enkele verstrenging werd aangekondigd verbaasde me toch enigszins. Het veralgemenen van de avondklok vanaf 22.00u zou een logische beslissing zijn geweest. Eventueel vanaf 26 december.

En dan was er de haast pathetische oproep om asjeblieft toch niet op reis te gaan. Ondertussen stonden gisteren en vandaag duizenden Belgen klaar in Zaventem, inschepingsklaar en zeker niet van plan om op die oproep in te gaan. Reizen had je, of eerder al kunnen verbieden, of je stopt met erover door te drammen…

En wanneer zullen onze politieke leiders nu eindelijk eens gaan beseffen dat het voortdurend hameren op het naleven van de reeds bestaande regels, géén enkel positief effect sorteert. De (kandidaat) overtreders volgen jullie persconferenties ook niet hoor.

Controle, controle, controle

In afwachting van -ongetwijfeld- nog slechtere cijfers zet de regering in op controle, controle en controle.

“Wie België wil bezoeken vanuit een rode zone moet voortaan bewijzen niet met Covid-19 te zijn besmet. Al wie niet in België woont en ons land binnen wil, zal vanaf 25 december voorafgaandelijk een recent negatief testresultaat moeten voorleggen. De uitslag mag maximaal 48 uur oud zijn. Voor een toenemend aantal reisbestemmingen is vandaag al zo’n negatieve test nodig.”

De vraag die bij het vernemen van deze beslissing onmiddellijk bij mij opborrelt is dan : en hoe ga je dat (niet) doen bij de asielzoekers die van alle kanten naar ons land komen. Sommigen zullen mij die vraag -ten onrechte- eerder verwijten aan mijn slecht karakter  dan aan covidpreventie…

En voor wie van één of andere reisbestemming terugkomt zal beter worden opgevolgd en gecontroleerd inzake quarantaineverplichting.

Maar, Mevrouw Annelies Verlinden, minister van binnenlandse zaken, hoe vaak nog ga jij extra controlemaatregelen op het bord van nu reeds een overbelaste en onderbezette politie leggen ?

https://wolput.com/2020/11/04/annelies-turnhout-heeft-een-probleem/

Want ondanks de corona pandemie, blijft  de samenleving en de misdaad wel draaien. Het lijkt wel of de politie zich niet meer mag of moet bezighouden met criminaliteit, familiale conflicten, moorden en/of pogingen daartoe, verkeer en ongevallen, snelheidscontroles enz. …

Ach weet je, volgende week zitten die lieve Kijkbuiskinderen alweer klaar voor een zoveelste aflevering van de Fabeltjeskrant…euh sorry, de toelichting na het overlegcomité

Standaard